עמותת אשלים מכרז להפעלת תכנית "יש לך כתובת"

עמותת אשלים מכרז להפעלת תכנית "יש לך כתובת"

10/01/2017
1. מוזמנות בזה הצעות ע"י אשלים - העמותה לתכנון ולפיתוח שירותים למען ילדים ובני נוער בסיכון (להלן: "המזמין") להפעלת תוכנית "יש לך כתובת" (להלן: "התוכנית"). 
התוכנית הינה יוזמה של המזמין בשותפות עם משרד החינוך - המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער (להלן: המינהל).  עניינו של המכרז הינו תכנית כוללנית לליווי בוגרי כפרי הנוער של המינהל, עם יציאתם מהכפר בגיל 18 ועד גיל 25.
 
2. תקופת ההסכם היסודית היא 12 חודשים, עם אופציה למזמין להאריך את תוקפו של ההסכם באותם תנאים ובשינויים מחייבים לתקופה נוספת של 12 חודשים בכל פעם ולא יותר מ-48 חודשים סה"כ מעבר לתקופת ההסכם היסודית (סה"כ 60 חודשים). 
 
3. תנאי סף להשתתפות במכרז:
א. על המציע להיות תאגיד הרשום בישראל, שהינו מלכ"ר, על פי הוראות הדין הנוגעות לענין, המנהל ספרים כדין. 
 
ב. על המציע להיות בעל נסיון בעבודה עם גופים ציבוריים (משרדי ממשלה ורשויות מקומיות) של שנתיים לפחות בשלוש השנים האחרונות הקודמות למועד פרסום מכרז זה.
 
ג. על המציע להיות בעל נסיון בהפעלת תכניות לליווי צעירים וצעירות בגילאים 18 - 25, בהיקף של לפחות כ -300 צעירים בשנה בסך כל התכניות.
 
ד. על המציע להיות בעל מחזור כספי של 800,000 ש"ח לפחות בשלוש שנים מתוך ארבע השנים האחרונות הקודמות למועד פרסום מכרז זה.
 
ה. על המציע לעמוד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים. 
 
ו. על המציע להיות בעל יכולת ניהול אדמיניסטרטיבית וכספית של לפחות פרויקט אחד בהיקף של לפחות 400,000 ש"ח לשנה, בשנתיים לפחות במהלך שלוש השנים האחרונות הקודמות למועד פרסום מכרז זה.
 
ז. על המציע להעמיד איש קשר מטעמו וממקורותיו, שיהווה איש קשר עם המזמין מחד, ועם הגופים הנוספים המעורבים בתוכנית מאידך, לתפעול הנושאים האדמיניסטרטיביים בתוכנית. בנוסף, על איש הקשר להיות בעל ידע ו/או נסיון בתחום השכלה והכנה לעולם העבודה לבוגרי כפרי הנוער המשתתפים בתכנית.
 
ח. על המציע להיות בעל יכולת תזרימית למימון ביניים של הפרויקט למשך רבעון לפחות, בסך של עד 80,000 ש"ח. 
 
ט. על המציע למלא את דרישות המזמין לגבי בטחון ואבטחת מידע ולגבי שמירה על סודיות.
 
י. על המציע לצרף את כל המסמכים הנדרשים כמפורט במסמכי המכרז.
 
4. מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם. 
 
5. המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 
6. קבלת מסמכי המכרז תעשה במשרדי אשלים בבנין הג'וינט בגבעת רם בירושלים, אצל הגב' ורד עטרי, בין השעות 08:00 ל-14:00 טל' 02-6557263. 
 
7. ההצעות תיערכנה בשפה העברית ותוכנסנה במעטפה סגורה וחלקה לתיבת המכרזים בבנין הג'וינט - גבעת רם, ירושלים, וזאת עד ליום 8.2.17 בשעה 14:00. על המעטפה ירשם: "מכרז תכנית יש לך כתובת".