ג'וינט ישראל מכרז לקבלת שירותי פיתוח, המשגה וכתיבה של תורת עבודה לניהול התנדבות במסגרות תעסוקתיות"

ג'וינט ישראל מכרז לקבלת שירותי פיתוח, המשגה וכתיבה של תורת עבודה לניהול התנדבות במסגרות תעסוקתיות"

26/01/2017
 
1. מוזמנות בזה הצעות ע"י ג'וינט ישראל (להלן: "המזמין") לקבלת שירותי פיתוח, המשגה וכתיבה של  תורת עבודה לניהול התנדבות במסגרות תעסוקתיות (להלן: "תורת העבודה"). 
 
במסגרת המזמין, פועל מיזם ההתנדבות הישראלי שהינו מיזם המשותף למזמין, משרד ראש הממשלה ומשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (להלן: "מיזם ההתנדבות"). פיתוח והמשגת תורת העבודה מתבקשים במסגרת מיזם זה.
 
2. תקופת ההסכם תהיה למשך 12 חודשים, מיום חתימת ההסכם. 
 
3. תנאי סף להשתתפות במכרז:
א. על המציע להיות עוסק או תאגיד הרשום בישראל על פי הוראות הדין הנוגעות לענין, המנהל ספרים כדין. 
 
ב. על המציע להיות בעל ידע ונסיון באיסוף נתונים וידע אקדמי ויישומי, בעל נסיון באיתור וחילוץ ידע מהשדה, ובעל נסיון בפיתוח, המשגה, כתיבה והפקה של מודלים ו/או תורות עבודה. 
 
ג. על המציע להיות בעל מחזור כספי של 400,000 ש"ח לפחות בכל אחת מהשנים 2014 - 2015.
 
ד. על המציע להעמיד לטובת ביצוע השירותים המבוקשים, איש מקצוע מתחום פיתוח ידע, בעל רקע וניסיון בהמשגה וכתיבת תורות עבודה, בהיקף של לפחות 75% משרה.
 
ה. על המציע לעמוד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים.
 
ו. על המציע להיות בעל יכולת תזרימית למימון ביניים של הפרויקט למשך רבעון לפחות, בסך של עד 50,000 ש"ח. 
 
ז. על המציע לצרף להצעתו התחייבות, לפיה הוא ימלא את כל הדרישות לגבי בטחון ואבטחת הידע ולגבי שמירה על סודיות.
 
ח. על המציע לצרף את כל המסמכים הנדרשים כמפורט במסמכי המכרז.
 
4. מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם.
 
5. המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 
6. לקבלת מסמכי המכרז נא לפנות לגב' חדווה ברעם, בכתובת המייל - hedvaba@jdc.org 
 
7. ההצעות תיערכנה בשפה העברית ותוכנסנה במעטפה סגורה וחלקה לתיבת המכרזים בבנין הג'וינט - גבעת רם, ירושלים, וזאת עד ליום 26.2.17 בשעה 14:00. על המעטפה ירשם: "תורת עבודה - מיזם ההתנדבות".