אשל האגודה לתכנון ופיתוח שירותים למען הזקן בישראל ע"ר מכרז להכשרת נאמנים והפעלת ליגת טניס שולחן לאזרחים ותיקים

אשל האגודה לתכנון ופיתוח שירותים למען הזקן בישראל ע"ר מכרז להכשרת נאמנים והפעלת ליגת טניס שולחן לאזרחים ותיקים

05/02/2017
אשל האגודה לתכנון ופיתוח שירותים למען הזקן בישראל  ע"ר (להלן: "המזמין") מזמין בזאת, קבלת הצעות להכשרת נאמנים והפעלת ליגת טניס שולחן לאזרחים ותיקים (להלן: "התכנית") בארבעה מחוזות.
1. תקופת ההסכם הינה ל - 18 (שמונה עשרה) חודשים, החל ממועד החתימה על הסכם התקשרות.  למזמין שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם לשנה נוספת, הכל באופן ובמועדים שיקבעו על ידו ועל פי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין.
 
2. תנאי סף  להשתתפות במכרז:
 
א. על המציע להיות תאגיד הרשום בישראל על פי הוראות הדין הנוגעות לעניין, המנהל ספרים כדין ואם הוא מלכ"ר - גם מחזיק באישור על ניהול תקין.
ב. על המציע להיות בעל ניסיון של שנתיים לפחות, בניהול וארגון תחרויות טניס שולחן. יש להציג את רשימת התחרויות שניהלו בשנתיים האחרונות. 
ג. על המציע לצרף דו"ח כספי מבוקר ומאושר על ידי רואה חשבון לשנת 2015 ומאזן בוחן מעודכן ליום 31.12.2016.  
ד. על המציע להגיש תצהיר חתום בנושא עמידה בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים.
 
3. תנאים נוספים המקנים יתרון:
 
א. למציע ניסיון בהפעלת ליגת טניס שולחן.
ב. למציע ניסיון בהדרכת טניס שולחן.
ג. למציע ניסיון בהדרכת מדריכים/ נאמנים לטניס שולחן.
ד. למציע ניסיון בהפעלת טניס שולחן לאזרחים ותיקים  60+. 
ה. למציע ניסיון בהפעלת טניס שולחן לאוכלוסיות מגוונות כגון עולים חדשים, מגזר הערבי. 
 
4. מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם. 
 
5. קבלת מסמכי המכרז תעשה במשרדי אשל, אצל גב' פזית חממי במשרדי אשל בבנין הג'וינט בגבעת רם בירושלים, בין  השעות 9:00 ל- 14:00. טל' לבירורים: 02-6557131.
 
6. הצעות למכרז תוגשנה במעטפה סגורה וחלקה לתיבת המכרזים בבנין הג'וינט – גבעת רם ירושלים וזאת עד ליום 8.3.2017 בשעה 14:00. על המעטפה ירשם: "אשל: מכרז להכשרת נאמנים והפעלת ליגת טניס שולחן לאזרחים ותיקים".