הודעה על כוונה להתקשרות לביצוע מיזם משותף

הודעה על כוונה להתקשרות לביצוע מיזם משותף

23/02/2017
בהתאם להוראות תקנות 3(30) ו - 3ב(ב) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג – 1993, מודיעה בזאת ועדת המכרזים של עמותת אשלים (להלן: "אשלים") כי בכוונת אשלים להתקשר עם עמותת בצוותא - חונכים דרך להצלחה, ע"ר  580430767 (להלן: "המפעיל") לצורך ביצוע מיזם משותף כמפורט להלן.
 
תאור המיזם ועיקרי ההתקשרות:
 
א. תאור כללי של המיזם - 
לפי ההערכות, בין 17%-30% מן התלמידים בחברה החרדית נמצאים בנשירה סמויה. תלמידים אלה מתאפיינים בתפקוד לימודי ירוד, הישגים נמוכים, בעיות התמדה והשתלבות וקושי לקבל מרות המבוגרים ולהשתלב במעגל החברתי והקהילתי. היעדר מענים לסיוע להם עלולים להוביל לנשירה של ממש ממסגרות החינוך, ולעיתים נשירה זו גורמת להתרחקות מקהילתם, סביבתם ומשפחתם. 
כהרחבה לתוכניות הפועלות כיום בחינוך החרדי, עלה צורך להרחיב את מעגלי העשייה בכדי להבטיח את קידומם של התלמידים ולסייע למניעת נשירתם ממוסדות חינוך.
במסגרת מיזם זה תיבנה מערכת חונכות אישית בין חונכים בוגרים לבין נוער מאותר, במסגרת פגישות מתואמות מספר פעמים בשבוע במוסד בו הם לומדים. חונכות זו מאפשרת בניית האמון בין החונך לבין הנער והחונך הופך להיות כתובת לכל פנייה, כאח בוגר לנער. אותם חונכים פוגשים את החניכים, שומעים את מצוקותיהם, מאפשרים להם גישה ודוגמא מגורם נורמטיבי מתוך המערכת ומגשרים בינם לבין המוסד החינוכי והמשפחה ומאפשרים לקשר בין כל הצדדים לצמוח. מיזם זה מאפשר לפתח ולטפח קשר אישי ובלתי רשמי בין החונך לחניך. קשר זה, מאפשר תמיכה ארוכת טווח וחיזוק תפיסת עולמם של הנערים ומונע ניתוק מהקהילה והסביבה.
 
ב. ההתקשרות תהיה  עד לתאריך 28.02.2018 
 
ג. סכום השתתפות אשלים: 704,372 ₪ 
 
ד. סכום השתתפות הגוף המפעיל ממקורותיו העצמיים: 705,000 ₪. 
 
ה. נימוקים לעריכת המיזם יחד עם המפעיל:
1. עמותת בצוותא הינה עמותה מנוסה מאוד בהפעלת מענים מהסוג המבוקש וזו פעולתה המרכזית.
2. העמותה פועלת בקרב נוער דתי ונוער חרדי, הינה מוכרת על ידי קהילות חרדיות רבות וזוכה לתמיכת רבנים ומנהיגי קהילה רבים.
3. העמותה בעלת יכולת להפעיל את התוכנית במהירות, תוך שימוש בתשתיות קיימות שלהם בישובים שונים בארץ.
4. העמותה התחייבה להקצאת תקציב כאמור לעיל כנגד התקציב שיוקצה מאשלים.
5. העמותה מוכרת ע"י רשויות מקומיות, משרד הרווחה, התוכנית הלאומית לילדים ונוער במצבי סיכון ועוד. 
  
אדם המבקש לבצע מיזם דומה למיזם שלגביו מפורסמת הודעה זו, רשאי לפנות לועדת המכרזים של אשלים, באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו itamarb@jdc.org , וזאת עד ולא יאוחר מיום 8.3.17 .
 
לכל פניה כאמור יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה (לרבות שם מלא, כתובת ופרטים ליצירת קשר) ולצרף כל אסמכתא שיש בה כדי לתמוך בפניה.
 
יש לוודא את קבלת ההודעה באמצעות טלפון מס': 02-6557105 או באמצעות קבלת אישור חוזר בדואר האלקטרוני.
ועדת המכרזים תשקול את הפניות שקיבלה, אם יתקבלו פניות כאמור, ותשלח עותק מהחלטתה לכל הפונים בהתאם לפרטים שנמסרו על ידם.