עמותת אשלים מכרז להפעלת תכנית "מגמה לעתיד"

עמותת אשלים מכרז להפעלת תכנית "מגמה לעתיד"

09/03/2017
1. מוזמנות בזה הצעות ע"י אשלים - העמותה לתכנון ולפיתוח שירותים למען ילדים ובני נוער בסיכון (להלן: "המזמין") להפעלת תוכנית "מגמה לעתיד" (להלן: "התוכנית"). התוכנית הינה יוזמה של המזמין בשותפות עם משרד החינוך, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים והמוסד לבטוח לאומי. עניינה של התוכנית הינו חינוך טכנולוגי לתלמידים  עם מוגבלות.
 
2. תקופת ההסכם היסודית תהיה למשך 3 שנים, עם אופציה למזמין להאריך את תוקפו של ההסכם באותם תנאים ובשינויים מחייבים לתקופה נוספת של 12 חודשים בכל פעם ולא יותר מ-36 חודשים סה"כ מעבר לתקופת ההסכם היסודית (סה"כ 72 חודשים).
 
3. תנאי סף להשתתפות במכרז:
א. על המציע להיות תאגיד הרשום בישראל על פי הוראות הדין הנוגעות לענין המנהל ספרים כדין. 
 
ב. על המציע להיות בעל נסיון בהפעלת תכניות בתחום קידום העסקתן של אוכלוסיות מודרות בשוק העבודה בישראל וכן הכרות מעמיקה עם שוק העבודה בישראל.
 
ג. על המציע להיות בעל נסיון בהפעלת תכניות עבור גופים ציבוריים (משרדי ממשלה ו/או רשויות מקומיות), של שלוש שנים לפחות בחמש השנים האחרונות הקודמות למועד פרסום מכרז זה.
 
ד. על המציע להיות בעל מחזור כספי של 500,000 ש"ח לפחות בכל אחת מהשנים 2013 - 2015.
 
ה. על המציע לעמוד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים. 
 
ו. על המציע להתחייב להעמיד רפרנט מטעמו וממקורותיו, שיהווה איש קשר עם המזמין מחד, ועם הגופים הנוספים המעורבים בתוכנית מאידך, לתפעול הנושאים האדמיניסטרטיביים בתוכנית.
 
ז. על המציע להיות בעל יכולת תזרימית למימון ביניים של הפרויקט למשך רבעון לפחות, בסך של עד 60,000 ש"ח.
 
ח. על המציע לצרף להצעתו התחייבות, לפיה הוא ימלא את כל הדרישות לגבי בטחון ואבטחת הידע ולגבי שמירה על סודיות.
 
4. מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם. 
 
5. המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 
6. לקבלת מסמכי המכרז נא לפנות לגב' אריאלה גץ באמצעות פנייה במייל לכתובת AriellaZ@jdc.org, טל' 02-6557259. 
 
7. ההצעות תיערכנה בשפה העברית ותוכנסנה במעטפה סגורה וחלקה לתיבת המכרזים בבנין הג'וינט - גבעת רם, ירושלים, וזאת עד ליום 6.4.17 בשעה 14:00. על המעטפה ירשם: "מכרז תכנית מגמה לעתיד".