ג'וינט ישראל מכרז להפעלת תכנית "יוזמות חינוך בחברה הערבית"

ג'וינט ישראל מכרז להפעלת תכנית "יוזמות חינוך בחברה הערבית"

23/03/2017
1. מוזמנות בזה הצעות ע"י ג'וינט ישראל (להלן: "המזמין") להפעלת תוכנית "יוזמות חינוך בחברה הערבית" (להלן: "התוכנית"). התוכנית הינה יוזמה של המזמין בשותפות עם משרד החינוך, ומורכבת משני חלקים מרכזיים:
 
א. תכנית 'אתגרים בחינוך הבלתי פורמלי בחברה הערבית" שעניינה פיתוח תשתית חינוך לרבות פיתוח הון אנושי מקצועי לחינוך הבלתי פורמלי בחברה הערבית בישראל. 
 
ב. תוכנית "ישובים במיקוד" המכוונת לקדם ילדים ובני נוער בגילאי 3-18 באמצעות יצירת רצף חינוכי רב מערכתי בששה ישובים ליצירת מהלכים חינוכיים מולטי דיסציפלינריים במס' יישובים במיקוד כמפורט בהחלטת ממשלה, מס' 922 מיום 30.12.2015.
 
2. תקופת ההסכם היסודית תהיה למשך שנה, עם אופציה למזמין להאריך את תוקפו של ההסכם באותם תנאים ובשינויים מחייבים ל-3 תקופות נוספות של 12 חודשים בכל פעם ולא יותר מ-36 חודשים סה"כ מעבר לתקופת ההסכם היסודית (סה"כ 48 חודשים). 
 
3. תנאי סף להשתתפות במכרז:
 
א. על המציע להיות תאגיד הרשום בישראל על פי הוראות הדין הנוגעות לענין המנהל ספרים כדין. 
 
ב. על המציע להיות בעל נסיון בהפעלת תכניות חברתיות, חינוכיות ו/או קהילתיות עבור גופים ציבוריים (משרדי ממשלה ו/או רשויות מקומיות) בתחום החינוך הפורמלי ו/או החינוך הבלתי פורמלי בפריסה ארצית (בלפחות 7 רשויות מקומיות),
של שלוש שנים לפחות בחמש השנים האחרונות הקודמות למועד פרסום מכרז זה.
 
ג. על המציע להיות בעל מחזור כספי של 7 מיליון ש"ח לפחות בכל אחת מהשנים 2014 - 2016.
 
ד. על המציע לעמוד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים. 
 
ה. על המציע להתחייב להעמיד רפרנט מטעמו וממקורותיו, שיהווה איש קשר עם המזמין מחד, ועם הגופים הנוספים המעורבים בתוכנית מאידך, לתפעול הנושאים האדמיניסטרטיביים בתוכנית.
 
ו. על המציע להיות בעל יכולת תזרימית למימון ביניים של הפרויקט למשך רבעון לפחות, בסך של עד 300,000 ש"ח.
 
ז. על המציע לצרף להצעתו התחייבות, לפיה הוא ימלא את כל הדרישות לגבי בטחון ואבטחת הידע ולגבי שמירה על סודיות.
 
4. מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם. 
 
5. המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 
6. לקבלת מסמכי המכרז נא לפנות לגב' איילת גל באמצעות פנייה במייל לכתובת Ayeletg@jdc.org, טל' 02-6557167. 
 
7. ההצעות תיערכנה בשפה העברית ותוכנסנה במעטפה סגורה וחלקה לתיבת המכרזים בבנין הג'וינט - גבעת רם, ירושלים, וזאת עד ליום 30.4.2017 בשעה 14:00. על המעטפה ירשם: "מכרז יוזמות חינוך בחברה הערבית".