עמותת אשלים הזמנה לקבלת הצעות לביצוע הליך מחקרי לתכנית להנגשת המכינות הקדם צבאיות לצעירים עם מוגבלות

עמותת אשלים הזמנה לקבלת הצעות לביצוע הליך מחקרי לתכנית להנגשת המכינות הקדם צבאיות לצעירים עם מוגבלות

28/03/2017
1. מוזמנות בזה הצעות ע"י אשלים - העמותה לתכנון ולפיתוח שירותים למען ילדים ובני נוער בסיכון (להלן: "המזמין") לביצוע הליך מחקרי לתכנית "להנגשת המכינות הקדם צבאיות לצעירים עם מוגבלות (להלן: "התוכנית"). 
 
2. התכנית פועלת לשילוב צעירים עם מוגבלות במכינות הקדם צבאיות, באופן שיאפשר את השתלבותם בכל תחומי החיים של המכינה (מגורים, לימודים, התנדבות ועוד). התכנית מבוססת על תפיסה של שוויון הזדמנויות, גישה של עיצוב אוניברסלי ופרקטיקה של השתלבות תוך קיום חיים משותפים והדדיים וטיפוח מנהיגות והעצמה. התכנית כוללת בניית מודל עבודה, הכשרת צוותים, פיתוח חומרי למידה, מתן מענה אינדיבידואלי לצרכי הצעיר מתוך סל מענים, הנגשת מבנים וציוד ועוד. 
 
3. המחקר ילווה את התכנית במהלך 4 שנים החל מחתימת החוזה.
 
4. תקציב המחקר לא יעלה על 260,000 ₪ (כולל מע"מ אם וככל שיחול).
 
5. תנאי סף להשתתפות בהליך
 
א. נסיון מקצועי בהערכת תכניות או שירותים.
 
ב. ניסיון בביצוע מחקרים בתחום אנשים עם מוגבלות (ילדים או בוגרים). 
 
ג. ניסיון בביצוע מחקרים באחד או יותר מהתחומים הבאים: צעירים ו/או מנהיגות.
 
6. לקבלת מסמכי המכרז נא לפנות לגב' אריאלה גץ, כתובת מייל AriellaZ@jdc.org   בין השעות 08:00 ל-14:00 טל' 02-6557259. 
 
7. את ההצעות יש להגיש במעטפה חלקה וסגורה עליה יירשם "מחקר תכנית להנגשת מכינות קדם צבאיות",  לתיבת המכרזים בבנין הג'וינט (בקומת הכניסה), בגבעת הג'וינט לא יאוחר מיום 7.5.2017 בשעה  14:00. הצעות אשר לא ימצאו בתיבת המכרזים במועד הנ"ל, לא ייפתחו ולא ילקחו בחשבון.