הודעה על כוונה להתקשרות לביצוע מיזם משותף

הודעה על כוונה להתקשרות לביצוע מיזם משותף

09/04/2017
בהתאם להוראות תקנות 3(30) ו – 3ב(ב) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג – 1993, מודיעה בזאת ועדת המכרזים של אשל (להלן: "האשל") כי בכוונת אשל להתקשר עם האוניברסיטה העברית (להלן: "המפעיל") לצורך ביצוע מיזם משותף כמפורט להלן.
 
תאור המיזם ועיקרי ההתקשרות:
 
א. מחקר מלווה לסדנאות הכנה לפרישה.
סדנאות הכנה לפרישה נועדו להעניק ידע וכלים פרקטיים לקבלת החלטות מושכלת וגם לסייע להתמודד עם החששות לקראת היציאה לגמלאות. תכני הסדנאות יאפשרו למידה קבוצתית מעמיקה על מקורות הכנסה בתקופת הפרישה, הוצאות צפויות, קצבאות ביטוח לאומי, מסלולים לקבלת פנסיה תעסוקתית, מיסוי ואפשרויות התעסוקה לבני 60+. (בכל סדנה ישתתפו מספר קטן של אנשים עד 20) ליצירת מסגרת המאפשרת שיח פתוח המעודדת שיתוף במחשבות אישיות לקראת הפרישה ולמידה על תחושותיהם של אחרים ובכך מסייעת, בתמיכת הקבוצה, לסגל חשיבה חיובית ופרו אקטיבית.
 
ב. הנימוק לכך שמדובר בהתקשרות ולא בתמיכה:
האוניברסיטה העברית תבצע מחקר מלווה לתוכנית של אשל, כהיא נושאת ב-50% מעלות המחקר.
 
ג. ההתקשרות תהיה למשך תקופה של: 18 חודשים
 
ד. סכום השתתפות אשל: 110,000 ₪
 
ה. סכום השתתפות המפעיל:110,000 ₪
 
ו. נימוקים לעריכת המיזם יחד עם המפעיל:
 
מוסד אקדמי בעל שם עולמי 
סדנאות הכנה לפרישה – תכנית ייחודית אשר פותחה בשיתוף פעולה עם הממשלה ומאפשרת לציבור הרחב לקבל כלים פרקטיים לתכנון תקופת הפרישה ולהיערך מנטלית. על כן ישנה חשיבות רבה לאיכות המחקר כדי לקבוע אם התוכנית מצליחה להשיג את יעדיה.
המרכז לחקר הרציונליות, אשר יבצע את המחקר מטעם האוניברסיטה, בעל שם עולמי עם החוקרים המובילים בארץ מדיסציפלינות שונות. המרכז זכה במכרז של משרד ראש הממשלה להטמעת המודלים החדשניים בתחום הכלכלה ההתנהגותית במשרדי הממשלה. המרכז רואה ערך רב בתוכניות הכנה לפרישה ולכן מעוניין במיזם משותף.
 
השתתפות כספית
האוניברסיטה העברית נושאת ב-50% מעלות המחקר.
 
נגישות למודלים החדשניים בתחום הכלכלה ההתנהגותית
תהליך הפרישה מלווה בקבלת החלטות בתחומים שונים. אין החלטה אחת שנכונה עבור כולם ולכן התוכנית שואפת לשפר את תהליך קבלת ההחלטות של המשתתפים. שיתוף פעולה עם הגוף המוביל בארץ בתחום קבלת ההחלטות תורם רבות להצלחת התוכנית ומאפשר שימוש בכלים של כלכלה התנהגותית אשר אומצו על ידי ממשלות ארה"ב ובריטניה ולאחרונה גם בישראל.
 
 
אדם המבקש לבצע מיזם דומה למיזם שלגביו מפורסמת הודעה זו, רשאי לפנות לועדת המכרזים של הג'וינט, באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו doritr@jdc.org, וזאת עד ולא יאוחר מיום 09.05.17.
 
לכל פניה כאמור יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה (לרבות שם מלא, כתובת ופרטים ליצירת קשר) ולצרף כל אסמכתא שיש בה כדי לתמוך בפניה.
 
יש לוודא את קבלת ההודעה באמצעות טלפון מס': 02-6557133 או באמצעות קבלת אישור חוזר בדואר האלקטרוני.
 
ועדת המכרזים תשקול את הפניות שקבלה, אם יתקבלו פניות כאמור ותשלח עותק מהחלטתה לכל הפונים בהתאם לפרטים שנמסרו על ידם.