הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

09/04/2017
בהתאם להוראות תקנות 3(29) ו- 3א(א) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג – 1993 מודיעה בזאת ועדת המכרזים של אשל  האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן בישראל  (להלן: "אשל") כי בכוונת אשל להתקשר עם עמותת זקני הכרמל-עוספיה ודלית אל כרמל 580186500 לצורך הפעלת תכנית
"בית חם להורים שכולים". 
 
הצוות המקצועי סבור כי על בסיס הנימוקים המפורטים להלן, יש לפטור את ההתקשרות מחובת מכרז בהתאם לתקנה 3(29) ו- 3א(א) לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993.
א. מדובר בתוכנית שנותנת מענה חברתי ייחודי לקבוצה של הורים שכולים, אשר המשתתפים זקוקים למסגרת קטנה, קבועה, אינטימית וביתית בבית ג'אן.
ב. העמותה מפעילה 3 בתים חמים. העמותה עובדת ברמה מקצועית, גבוהה ויש איתה עבר של שיתוף פעולה מוצלח וניסיון רב ומגוון בטיפול מול קשישים ומתן מענה חברתי בפרט.
בכפרים הדרוזים אין עמותות אחרות שמפעילות שירותים לזקנים. אי לכך, עמותת זקני הכרמל בדליאת אל כרמל מספקת שירותים לקשישים, ומפעילה בית חם להורים שכולים, הסכימה לקחת אחריות להפעיל בתים חמים להורים שכולים דרוזים באזור הצפון.
ג. בנוסף, משרד הבטחון ישא במלוא מימון התכנית לאחר שנתיים ומשתתף בסכום של 7,900 ש"ח לכל תכנית.
 
אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אשל בנושא באמצעות הדואר האלקטרוני (לכתובת: doritr@jdc.org) וזאת לא יאוחר מיום 9.5.2017 ולהודיע כי קיים ספק אחר המסוגל לספק לאשל את השירותים הנדרשים בתנאים האמורים ובהתאם לתקנות חובת המכרזים.
לכל פניה כאמור יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה (לרבות שם מלא, כתובת, ומספרי טלפון) וכן את פרטיו של הספק האחר, ולצרף אסמכתאות בדבר הטענות הנטענות בפניה.
 
יש לוודא קבלת ההודעה בטלפון: 02-6557133 או באמצעות קבלת אישור חוזר בדואר אלקטרוני.
 
עותק מהחלטת ועדת המכרזים בנושא הפניה תשלח לפונים בהתאם לפרטים שמסרו בפנייתם.