אשל האגודה לתכנון ופיתוח שירותים למען הזקן בישראל ע"ר מכרז להפעלת תכנית "הקול שלנו: אזרחים ותיקים חוקרים מקדמים שכונה נגישה ובטוחה"

אשל האגודה לתכנון ופיתוח שירותים למען הזקן בישראל ע"ר מכרז להפעלת תכנית "הקול שלנו: אזרחים ותיקים חוקרים מקדמים שכונה נגישה ובטוחה"

20/04/2017
אשל האגודה לתכנון ופיתוח שירותים למען הזקן בישראל  ע"ר (להלן: "המזמין") מזמין בזאת, קבלת הצעות להפעלת תכנית "הקול שלנו: אזרחים ותיקים חוקרים מקדמים שכונה נגישה ובטוחה" (להלן: "התכנית").
 
1. תקופת ההסכם הינה ל - 24 (עשרים וארבע) חודשים, החל ממועד החתימה על הסכם התקשרות.  למזמין שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם לשנה נוספת, הכל באופן ובמועדים שיקבעו על ידו ועל פי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין.
 
2. תנאי סף  להשתתפות במכרז:
א. על המציע להיות תאגיד הרשום בישראל על פי הוראות הדין הנוגעות לענין, המנהל ספרים כדין ואם הוא מלכ"ר - גם מחזיק באישור על ניהול תקין.
ב. על המציע להיות בעל ניסיון של שנתיים לפחות, בהפעלת תכניות קהילתיות הכוללות מרכיב לשינוי חברתי. 
ג. על המציע להיות בעל ניסיון מוכח בעבודה עם רשויות מקומיות, בלפחות 5 רשויות מקומיות בשנתיים האחרונות, מתוכם לפחות רשות אחת מהמגזר הערבי. 
ד. על המציע להגיש דו"ח כספי מבוקר ומאושר על ידי רואה חשבון לשנת 2015 ומאזן בוחן מעודכן ליום 31.12.2016.  
ה. על המציע לעמוד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים. 
 
3. תנאים נוספים המקנים יתרון:
א. ניסיון בהובלת תהליכים קהילתיים המביאים לשינוי בהתנהגות ו/או שינוי באורח החיים.
ב. ניסיון בהפעלת תכניות עם אוכלוסיית בני 60 ומעלה.
ג. ניסיון בהפעלת תכניות קידום בריאות ו/או ספורט.
ד. ניסיון בשיווק תפיסות ומסרים חברתיים.
ה. ניסיון בהפעלת תכניות אשר כללו מרכיב של גיוס, הפעלה ותחזוקת מתנדבים. 
ו. ניסיון ביצירת פורום למידה להחלפת ידע ורעיונות דרך וובינרים, ימי עיון ויצירת חומרים כתובים.  
ז. השתתפות המציע במימון תקציב התכנית
 
4. מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם. 
 
5. קבלת מסמכי המכרז תעשה במשרדי אשל, אצל גב' פזית חממי במשרדי אשל בבנין הג'וינט בגבעת רם בירושלים, בין  השעות 9:00 ל- 14:00. טל' לבירורים: 02-6557131 או בדוא"ל PazitHa@jdc.org.
 
6. הצעות למכרז תוגשנה במעטפה סגורה וחלקה לתיבת המכרזים בבנין הג'וינט – גבעת רם ירושלים וזאת עד ליום 29.5.2017 בשעה 14:00. על המעטפה ירשם: "אשל: מכרז  להפעלת תכנית "הקול שלנו: אזרחים ותיקים חוקרים מקדמים שכונה נגישה ובטוחה".