הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

26/04/2017
בהתאם להוראות תקנות 3(29) ו- 3א(א) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג – 1993 מודיעה בזאת ועדת המכרזים של אשל  האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן בישראל  (להלן: "אשל") כי בכוונת אשל להתקשר עם העמותה לחבר הותיק בזבולון 580277713, לצורך הפעלת תכנית תאטרון עדות לניצולי שואה" במועצה אזורית זבולון. 
 
הצוות המקצועי סבור כי על בסיס הנימוקים המפורטים להלן, יש לפטור את ההתקשרות מחובת מכרז בהתאם לתקנה 3(29) ו- 3א(א) לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993.
א. העמותה מתחייבת להפעיל את תכנית "תיאטרון עדות" עבור ניצולי שואה, במ.א. זבולון.
ב. העמותה פועלת באופן רחב בקהילה למען כל הקשישים בזבולון ושימשה לאורך שנים כזרוע הביצועית של אשל במ.א. זבולון.
ג. העמותה מפתחת ומבצעת יוזמות ופרויקטים הפועלים לאורך זמן ביציבות מקצועית וכלכלית, ומהווה מרכיב דומיננטי ובלעדי בהבטחת המשכיות התוכנית.
ד. שיתוף פעולה עם העמותה מחזק ומקדם את עקרונותיה של אשל בהעצמת הקשישים בקהילה.
 
אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל הג'וינט בנושא באמצעות הדואר האלקטרוני (לכתובת:RachelN@jdc.org) וזאת לא יאוחר מיום 20.5.17 ולהודיע כי קיים ספק אחר המסוגל לספק לאשל את השירותים הנדרשים בתנאים האמורים ובהתאם לתקנות חובת המכרזים.
 
לכל פניה כאמור יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה (לרבות שם מלא, כתובת, ומספרי טלפון) וכן את פרטיו של הספק האחר, ולצרף אסמכתאות בדבר הטענות הנטענות בפניה.
 
יש לוודא קבלת ההודעה בטלפון: 02-6557129 או באמצעות קבלת אישור חוזר בדואר אלקטרוני.
 
עותק מהחלטת ועדת המכרזים בנושא הפניה תשלח לפונים בהתאם לפרטים שמסרו בפנייתם.