הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

29/05/2017

בהתאם להוראות תקנות 3(29) ו- 3א(א) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993 מודיעה בזאת ועדת המכרזים של עמותת אשלים (להלן: "אשלים") כי בכוונת אשלים להתקשר עם עמותת מדור לדור - לפיתוח מנהיגות וקהילות צעירותלצורך הפעלת פרויקט מרכזי נוער ליוצאי קווקז בבאר שבע.

 

העתק מחוות דעתו של מר שלומי כהן, ראש תחום נוער וצעירים  באשלים, מופיע בהמשך המסמך.

 

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנותלאשלים בנושא באמצעות הדואר האלקטרוני (לכתובת: Itamarb@jdc.org) וזאת לא יאוחר מיום 18.6.17 ולהודיע כי קיים ספק אחר המסוגל לספק לעמותה את השירותים הנדרשים בתנאים האמורים ובהתאם לתקנות חובת המכרזים.

 

לכל פניה כאמור יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה (לרבות שם מלא, כתובת, ומספרי טלפון) וכן את פרטיו של הספק האחר, ולצרף אסמכתאות בדבר הטענות הנטענות בפניה.

 

יש לוודא קבלת הפנייה בטלפון:02-6557105 או באמצעות קבלת אישור חוזר בדואר אלקטרוני.

 

עותק מהחלטת ועדת המכרזים בנושא הפניה תשלח לפונים בהתאם לפרטים שמסרו בפנייתם.