הודעה על כוונה להתקשרות לביצוע מיזם משותף

הודעה על כוונה להתקשרות לביצוע מיזם משותף

29/05/2017

בהתאם להוראות תקנות 3(30) ו -3ב(ב) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג – 1993, מודיעה בזאת ועדת המכרזים של עמותת אשלים (להלן: "אשלים") כי בכוונת אשלים להתקשר עם עמותת למרחב, מיסודה של קרן מוזס וולפוביץ, ע"ר  58-0354538 (להלן: "המפעיל") לצורך ביצוע מיזם משותף כמפורט להלן.

 

תאור המיזם ועיקרי ההתקשרות:

 

מבוא

צעירים רבים, המוגדרים לעיתים כצעירים חסרי עורף משפחתי או חברתי, ניצבים כבר בתחילת דרכם ב"עולם המבוגרים"בפני שאלות, אתגרים, מערכת כללים וסדרים חדשים ולא מוכרת לרבים מהם.

השאלות הן רבות: איפה לגור? לאן להתגייס? מה ללמוד? איך להשתלב בתעסוקה? ביטחון כלכלי? מה הן הזכויות שלי? איך מתנהלים בבנק? ועוד ...

כניסה ל"עולם המבוגרים" מלווה בהרבה חשש, אי וודאות ובהתלבטויות גדולות.

תוכניות לצעירים במצבי סיכון, ובמרכזן התוכנית הלאומית "יתד", עוסקות בין היתר בהעמדת מלווה אישי לצעירים, אשר במסגרת תפקידו נותן לצעירים גם הכוונה יישומית ומסייע להם במתן מידע איכותי ועדכני על תוכניות, שירותים, זכויות, חובות, משימות ועוד.

מידע זמין זה  מאפשר התמודדות יעילה ומוצלחת עם אתגרים ושאלות, בעיקר בשלבי המעבר, בין המערכות החינוכיות והטיפוליות בגיל הנעורים לשירות צבאי, בין שחרור משירות צבאי/לאומי לעולם הקריירה ובין קריירה לעולם העבודה.

ואולם, מלווה הצעירים אינו נגיש בעצמו לכלל המידע הרלוונטי. הוא עצמו זקוק לתשובות ולגילוי אפשרויות שונות.

תפקידו של מרכז המשאבים המפורט להלן הוא להוות כלי סיוע למלווי הצעירים על מנת שאלו יוכלו לסייע לצעירים עצמם.

מטרה מרכזית:

שיפור המענים אשר מלווי הצעירים מעניקים לצעירים במצבי סיכון.

אמצעי מרכזי להשגת המטרה:

מרכז משאבים דינאמי אשר נשען על ריכוז ותיווך של ידע, מידע, שירותים וזכויות בנושא צעירים במצבי סיכוןומנגיש אותם למלווי הצעירים.

 

א.      תאור כללי של המיזם -

 

ב.      ההתקשרות תהיה למשך שנה, עד לתאריך 31.05.2018 

 

ג.        סכום השתתפות אשלים: 100,000 ₪

 

ד.      סכום השתתפות הגוף המפעיל ממקורותיו העצמיים: 100,000 ₪.

 

ה.      נימוקים לעריכת המיזם יחד עם המפעיל:

 

1.       "למרחב" הינה עמותה מנוסה מאוד בהפעלת מענים מהסוג המבוקש וזו פעולתה המרכזית.

העמותה מהווה גורם מקצועי מרכזי בכל הקשור לצעירים במצבי סיכון, בעלת וותק של 16 שנים בהפעלת מודל ליווי לצעירים חסרי עורף משפחתי.

2.       העמותה מעמידה את הידע והניסיון המצטבר והייחודי לרשות תוכנית יתד ללא תמורה.

3.       העמותה בעלת יכולת להפעיל את התוכנית במהירות, תוך שימוש בתשתיות קיימות שלהם.

4.       העמותה התחייבה להקצאת תקציב כאמור לעיל כנגד התקציב שיוקצה מאשלים.

 

אדם המבקש לבצע מיזם דומה למיזם שלגביו מפורסמת הודעה זו, רשאי לפנות לועדת המכרזים של אשלים, באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו itamarb@jdc.org , וזאת עד ולא יאוחר מיום 18.6.17.

 

לכל פניה כאמור יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה (לרבות שם מלא, כתובת ופרטים ליצירת קשר) ולצרף כל אסמכתא שיש בה כדי לתמוך בפניה.

 

יש לוודא את קבלת ההודעה באמצעות טלפון מס': 02-6557105 או באמצעות קבלת אישור חוזר בדואר האלקטרוני.

ועדת המכרזים תשקול את הפניות שקיבלה, אם יתקבלו פניות כאמור, ותשלח עותק מהחלטתה לכל הפונים בהתאם לפרטים שנמסרו על ידם.