מכרז לביצוע עבודות בינוי ושיפוץ

מכרז לביצוע עבודות בינוי ושיפוץ

28/06/2017

1.              מוזמנות בזה הצעות ע"י ג'וינט ישראל לביצוע עבודות בינוי ושיפוץ בבניין ה-HUB ליזמות חברתית בלוד, מיסודם של ג'וינט ישראל וקרנות הביטוח הלאומי, והכול כמפורט במסמכי המכרז. המבנה הוא מבנה אבן שעבר שימור.

2.              תנאי סף להשתתפות במכרז:

א.             המציע רשום בפנקס רשם הקבלנים בענף 100 בסיווג כספי ג'1 ומעלה.

ב.             המציע בעל ניסיון בעבודות בינוי או עבודות שיפוץ יסודיות למבני ציבור (כדוגמת מרכזי קניות או מבני משרדים), בהיקף כספי של לפחות 3 מיליון ₪ למבנה בודד (לא כולל מע"מ), אשר ביצועו החל לאחר ה-01.01.2012, ובלבד שהפרוייקט הסתיים וקיבל טופס 4 עד למועד להגשת ההצעות למכרז זה.

ג.               המחזור הכספי השנתי הממוצע של המציע בשלוש השנים 2016-2014 לא פחת מסך של 5,000,000 ₪ (חמישה מיליון ₪), לא כולל מע"מ.

ד.             ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית לטובת המזמין, בסך 20,000 ₪ (עשרים אלף ₪).

ה.             השתתפות במפגש המציעים, שיערך ב-4.7.17.

ו.               למציע פוליסות ביטוח כנדרש במסמכי המכרז או יהיו בידיו תוך שבוע מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז.

ז.              למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

3.              מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם.

4.              המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

5.              קבלת מסמכי המכרז ותוכניות העבודה תעשה בתאום טלפוני עם גב' טליה אלמליח, בין השעות 08:00 ל-14:00 בטל' 02-6557559.

6.              ההצעות תיערכנה בשפה העברית ותוכנסנה במעטפה סגורה וחלקה לתיבת המכרזים בבנין הג'וינט - גבעת רם, ירושלים, וזאת עד ליום 26.7.17 בשעה 14:00. על המעטפה ירשם: "מכרז בינוי ושיפוץ - לוד".