הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

04/07/2017
 
בהתאם להוראות תקנות 3(29) ו- 3א(א) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג – 1993 מודיעה בזאת ועדת המכרזים של אשל  האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן בישראל  (להלן: "אשל") כי בכוונת אשל להתקשר עם  סביון-עמותה למען האזרח הותיק כפר סבא מס' זיהוי  580069342, לצורך הפעלת תכנית סל"ב.
 
הצוות המקצועי סבור כי על בסיס הנימוקים המפורטים להלן, יש לפטור את ההתקשרות מחובת מכרז בהתאם לתקנה 3(29) ו- 3א(א) לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993.
 
1. העמותה הינה עמותה מקומית למען הקשיש.
2. העמותה מפעילה את תכנית "קפה אירופה" עבור ניצולי שואה בכפר סבא. תכנית זו (סל"ב) הינה הרחבה של תכנית קפה אירופה הנשענת/מתבססת על תשתיות קיימות. 
3. העמותה פועלת באופן רחב בקהילה למען כל הקשישים בכפר סבא ושימשה לאורך שנים כזרוע הביצוע של אשל בעיר.
4. העמותה מפתחת ומבצעת יוזמות ופרויקטים הפועלים לאורך זמן ביציבות מקצועית וכלכלית, ומהווה מרכיב דומיננטי ובלעדי בהבטחת המשכיות התכנית.
5. שיתוף פעולה עם העמותה מחזק ומקדם את עקרונותיה של אשל בהעצמת קשישים בקהילה.
6. הגוף המפעיל מקצה ממשאביו מימון בשיעור של כ- 89,475 ₪ לביצוע התכנית וכן, השתתפות מובנת הבאה לידי ביטוי בתשתיות מקצועיות.
 
אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל הג'וינט בנושא באמצעות הדואר האלקטרוני (לכתובת: RachelN@jdc.org) וזאת לא יאוחר מיום 24.7.17 ולהודיע כי קיים ספק אחר המסוגל לספק לאשל את השירותים הנדרשים בתנאים האמורים ובהתאם לתקנות חובת המכרזים.
 
לכל פניה כאמור יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה (לרבות שם מלא, כתובת, ומספרי טלפון) וכן את פרטיו של הספק האחר, ולצרף אסמכתאות בדבר הטענות הנטענות בפניה.
 
יש לוודא קבלת ההודעה בטלפון: 02-6557129 או באמצעות קבלת אישור חוזר בדואר אלקטרוני.
 
עותק מהחלטת ועדת המכרזים בנושא הפניה תשלח לפונים בהתאם לפרטים שמסרו בפנייתם.
 
 
חוות דעת:
 
 

‏‏2 יולי, 2017

‏ח' תמוז, תשע"ז

לכבוד

חברי ועדת פטור ממכרזים

 

שלום רב,

 

 

הנדון: בקשה לפטור ממכרז להתקשרות עם סביון-עמותה למען האזרח הותיק כפר סבא

לצורך הפעלת תכנית סלב לניצולי שואה

 

 

אבקש לפטור את הפנייה למכרז ולאשר את ההתקשרות עם סביון-עמותה למען האזרח הותיק כפר סבא לצורך הפעלת תכנית סלב לניצולי שואה.

להלן נימוקי הבקשה:

1.             העמותה הינה עמותה מקומית למען הקשיש.

2.             העמותה מפעילה את תכנית קפה אירופה  עבור ניצולי שואה בכפר סבא. תכנית זו (סל"ב) הינה הרחבה של קפה אירופה.

3.             העמותה פועלת באופן רחב בקהילה למען הקשישים בכפר סבא ושימשה לאורך שנים כזרוע הביצוע של אשל בעיר.

4.             העמותה מפתחת ומבצעת יוזמות ופרויקטים הפועלים לאורך זמן ביציבות מקצועית וכלכלית, ומהווה מרכיב דומיננטי ובלעדי בהבטחת המשכיות התכנית.

5.             שיתוף פעולה עם העמותה מחזק ומקדם את עקרונותיה של אשל בהעצמת קשישים בקהילה.

6.             הגוף המפעיל מקצה ממשאביו מימון בשיעור של כ- 89,475₪ לביצוע התכנית וכן, השתתפות מובנת הבאה לידי ביטוי בתשתיות מקצועיות.

 

 

ב ב ר כ ה

 

מגי גד

מנהלת בכירה