ג'וינט ישראל - אלכא המכון למנהיגות וממשל הליך לקבלת הצעות לשירותי יעוץ וליווי לבניית מודל קרן הלוואות

ג'וינט ישראל - אלכא המכון למנהיגות וממשל הליך לקבלת הצעות לשירותי יעוץ וליווי לבניית מודל קרן הלוואות

10/07/2017

 

1.             מוזמנות בזה הצעות ע"י ג'וינט ישראל – אלכא, המכון למנהיגות וממשל (להלן: "המזמין") לקבלת שירותי יעוץ וליווי לבניית מודל קרן הלוואות חברתית למשפחות הנמצאות בחובות(להלן: "השירותים").

 

2.              היקף ההתקשרות - עד 150 שעות לפיתוח ותיקוף המודל.

 

3.              תנאי סף להשתתפות במכרז:
 

א.             המציע הוא אזרח ישראל, או תאגיד המאוגד כדין בישראל, וברשותו כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

ב.             ליועץ המוצע ע"י המציע, תואר בתחום רלוונטי ממוסד להשכלה גבוהה בישראל המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או תואר אקדמי ממוסד להשכלה גבוהה בחו"ל שאושר כשקול על ידי משרד החינוך.

ג.               למציע ניסיון מוכח בשנתיים שקדמו למועד הגשת ההצעה, בפיתוח כלים פיננסים ומודלים חברתיים בארץ או בעולם.

4.              מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם.

5.              המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

6.              לקבלת מסמכי המכרז נא לפנות לגב' שילת בן שמחון באמצעות פנייה בטל' 02-6557169, בימים א'-ה' עד השעה 15:00.

7.              ההצעות תיערכנה בשפה העברית ותוכנסנה במעטפה סגורה וחלקה לתיבת המכרזים בבנין הג'וינט - גבעת רם, ירושלים, וזאת עד ליום 8.8.17 בשעה 14:00. על המעטפה ירשם: "קבלת הצעות לשירותי יעוץ – קרן הלוואות".