הודעה על כוונה להתקשר עם תאגיד זר

הודעה על כוונה להתקשר עם תאגיד זר

12/07/2017

בהתאם להוראות תקנות 3(31) ו- 3א(א) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג – 1993, מודיעה בזאת ועדת המכרזים של אשל – האגודה לתכנון ופיתוח שירותים למען הזקן בישראל (להלן: "אשל") על כוונה להתקשר עם תאגיד זר- Older Adults Technology Services, Inc. (OATS) לצורך רכישת ידע עבור תוכנית אוריינות דיגיטלית לאזרחים ותיקים.

לינק לאתר OATS- https://oats.org/

תאור תוכנית ועיקרי ההתקשרות:

1.              תאור כללי של התוכנית: קידום זיקנה פעילה ושיפור התפקוד היומיומי של זקנים, בתחומי חברה, בריאות וכלכלה, באמצעות הקניית אוריינות דיגיטלית – שפה, כלים, מיומנויות ומוטיבציה.

2.              השותפים בפרוייקט: המשרד לשוויון חברתי

3.              ההתקשרות תהיה למשך תקופה של: שנה וחצי      

4.              סה"כ עלות ההתקשרות: 562,500 ₪         

5.              להלן חוות דעתה של דידי בן שלום, מנהלת התכנית באשל:

א.        עמותת עמותת OATSהינה גוף מומחה בארצות הברית בתחום פיתוח והפעלת תכניות אוריינות לזקנים מזה 13 שנה.

ב.        העמותה פועלת בהיקף של כ-30 מרכזים וכ-20,000 מוטבים בשנה.

ג.          אין בישראל גוף המתמחה באוריינות דיגיטלית לזקנים בארבעה היבטים:

(1)            הפעלת תכניות אוריינות דיגיטלית ככלי לקידום אורח חיים פעיל לזקנים

(2)            פיתוח והפעלת מתודולוגיות ללימוד זקנים

(3)            פיתוח והעברת מערכי לימוד ייעודיים לאוכלוסייה זו

(4)            מחקרי הערכה אקדמיים לבחינת ההשפעה על קידום זקנה פעילה

ד.      בקרב הגופים הארציים העוסקים בתחום אוריינות דיגיטלית שנסקרו על-ידי אשל: היקף הפעילות המיועדת לזקנים הינו 1% בלבד מכלל הפעילות שלהם, דהיינו היקף זניח שאינו מפתח מומחיות- וזאת על-פי עדות הגופים עצמם; אין לגופים אלו פדגוגיה ייעודית ולא נערכו מחקרי הערכה על הפעילות שלהם.

אדם הסבור, כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אשל בנושא באמצעות הדואר האלקטרוני (לכתובת: DidiBe@jdc.org) וזאת לא יאוחר מיום  1.8.2017ולהודיע כי קיים ספק אחר המסוגל לספק לחברה את השירותים הנדרשים בתנאים האמורים ובהתאם לתקנות חובת המכרזים.

לכל פניה כאמור יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה (לרבות שם מלא, כתובת, ומספרי טלפון) וכן את פרטיו של הספק האחר, ולצרף אסמכתאות בדבר הטענות הנטענות בפניה.

יש לוודא קבלת ההודעה בטלפון: 02-6557989  

או באמצעות קבלת אישור חוזר בדואר אלקטרוני.

עותק מהחלטת ועדת המכרזים בנושא הפניה תשלח לפונים בהתאם לפרטים שמסרו בפנייתם.