ג'וינט ישראל מכרז למדידת ההתנדבות במדינת ישראל

ג'וינט ישראל מכרז למדידת ההתנדבות במדינת ישראל

19/07/2017

 

1.              מוזמנות בזה הצעות ע"י ג'וינט ישראל (להלן: "המזמין") לקבלת שירותים למדידת ההתנדבות במדינת ישראל (להלן: "מדידת ההתנדבות בישראל"). התוכנית הינה יוזמה של המזמין בשותפות עם משרד ראש הממשלה ומשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

 

2.              תקופת ההסכם תהיה עד 30.06.2018.

 

3.              תנאי סף להשתתפות במכרז:

א.             על המציע להיות עוסק או תאגיד הרשום בישראל על פי הוראות הדין הנוגעות לענין, המנהל ספרים כדין.

 

ב.             על המציע להיות בעל ידע וניסיון כמפורט להלן במצטבר:

1.   ביצוע מחקר איכותני וכמותי;

2.  ביצוע מחקר בשדה החברתי, כולל ביצוע מדידה והערכה של פרויקטים חברתיים;

3.   ניסיון בפיתוח כלי מחקר איכותניים וכמותיים.

 

ג.               על המציע להיות בעל מחזור כספי של 300,000 ש"ח לפחות בכל אחת מהשנים 2015 - 2016.

 

ד.             על המציע לעמוד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים.

 

ה.             על על המציע להעמיד לטובת ביצוע השירותים המבוקשים, איש מקצוע מתחום המחקר והערכה בעל רקע וניסיון במדידה, בביצוע מחקרים ועיבודם ובפיתוח כלי מחקר.

 

ו.               על המציע להיות בעל יכולת תזרימית למימון ביניים של הפרויקט למשך רבעון לפחות, בסך של עד 50,000 ש"ח.

 

ז.              על המציע לצרף להצעתו התחייבות, לפיה הוא ימלא את כל הדרישות לגבי בטחון ואבטחת הידע ולגבי שמירה על סודיות.

4.              מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם.

5.              המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

6.       לקבלת מסמכי המכרז נא לפנות לגב' חדווה ברעם באמצעות פנייה במייל לכתובת hedvaba@jdc.org, טל' 073-3722001.

7.              ההצעות תיערכנה בשפה העברית ותוכנסנה במעטפה סגורה וחלקה לתיבת המכרזים בבנין הג'וינט - גבעת רם, ירושלים, וזאת עד ליום 20.8.17 בשעה 14:00. על המעטפה ירשם: "מכרז הנגשת שירותים משפטיים".