הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

09/08/2017

בקשה לאישור פרסום הודעה על כוונה להתקשר עם גוף מפעיל בפטור ממכרז כ"ספק יחיד"

 

 

אל: ועדת המכרזים –אשל

 

1.              ועדת המכרזים מתבקשת לאשר פרסום הודעה על כוונה להתקשר עם  מכון מאיירס – ג'וינט - ברוקדייל (להלן: "הגוף המפעיל") בפטור ממכרז כ"ספק יחיד", הכל בהתאם למפורט להלן.

2.              פרטים על המחקר

 

שם התחום הפונה

תחום שירותים תומכים בקהילה

 

שם התוכנית

 

קהילה לדורות

משך תקופת התוכנית

3 שנים

עלות המחקר

 

  379,759 ₪  

 

מקורות מימון

אשל

284,819 ₪

מכון ברוקדייל

94,940 ₪

שותפים לתוכנית

 

שווי ההתקשרות עם הגוף המפעיל בבקשה זו

 

284,819 ₪

סכום השתתפות הגוף המפעיל

94,940 ₪

תקופת ההתקשרות

3 שנים, מיום חתימת ההסכם

 

 

 

3.              מידע כללי:

 

א.             תאור קצר של התוכנית:

"קהילה לדורות" תחתור ליצירת רשת מגוונת של מענים איכותיים, חברתיים, קהילתיים וטיפוליים לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים בהתאם לצורכיהם מתוך רצון לאפשר להם להזדקן במקום בו הם מתגוררים. "קהילה לדורות" תשאף להיות תשתית בסיסית ברשות המקומית. במסגרתה, תהיה מערכת שירותים רציפה שתאפשר לכל אזרח ותיק לקבל את המענים ההולמים את מצבו בחלק גדול מתחומי חייו תוך לקיחת אחריות ומחויבות לאזרחים הוותיקים. קהילה זו תהיה בנויה על עיקרון של שוויון הזדמנויות לאזרח וותיק שיאפשר לו למצות את מאווייו ורצונותיו, לקיים אורח חיים תקין וקשרי גומלין דינמיים עם האוכלוסייה בקהילה וברשות. "קהילה לדורות" תשאף למעורבות ושותפות חבריה בהחלטות ובעשייה הקהילתית וברשות המקומית.

 

ב.             הועדות אשר דנו ואישרו את התוכנית:

 

שם הועדה:  ועד מנהל         מועד האישור:  18.7.2016

שם הועדה:            ועדת כספים      מועד האישור: 18.7.2016

 

 

 

 

 

4.              פרטי הגוף המפעיל שעמו מתבקשת ההתקשרות

שם: מאיירס -  ג'וינט – מכון ברוקדייל
מס' זיהוי  ח.פ.: 510681414

 

5.              נימוקי הצוות המקצועי

הצוות המקצועי סבור כי יש לפטור את ההתקשרות עם הגוף המפעיל מחובת מכרז, בשל היותו ספק יחיד, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993, וזאת על בסיס חוות הדעת של רונית ניסנבוים, מנהלת תחום שירותים בקהילה המצ"ב.

לפיכך, מתבקשת ועדת המכרזים לאשר פרסום של כוונה להתקשר עם ספק יחיד בהתאם להוראות תקנה 3א' לתקנות חובת המכרזים.

 

 

תאריך:  9.8.2017

 

חתימת נציג בכיר מטעם עורך המכרז: רונית ניסנבוים, מנהלת תחום שירותים בקהילה_________________

 

 

החלטת ועדת המכרזים:

 

תאריך: 9.8.2017

 

לאור הנימוקים שפורטו בפנינו, אנו מאשרים פרסום הודעה על כוונה להתקשר עם  הגוף המפעיל הנ"ל בפטור ממכרז כ"ספק יחיד", כמבוקש.

 

 

 

 

 

                                                

    ____________         ___________         ______________               ______________

יוסי היימן, יו"ר הועדה   אירית דרמון, עו"ד   טלי מור, נציגת מנהל             חיים פקטור,

מנכ"ל ג'וינט-אשל           יועצת משפטית         כספים אשל                                סמנכ"ל ג'וינט ישראל

                 

                                  

                       

 

‏8 אוגוסט, 2017

‏טז' אב, תשע"ז

 

 

לכבוד

חברי ועדת פטור ממכרזים

 

שלום רב,

 

 

הנדון: בקשה לפטור ממכרז להתקשרות עם מכון מאיירס ג'וינט ברוקדייל- לצורך עריכת

מחקר מלווה לתכנית "קהילה לדורות"

 

אבקש לפטור את הפנייה למכרז ולאשר את ההתקשרות עם מכון המחקר לצורך ביצוע מחקר מלווה.

להלן נימוקי הבקשה:

  1. תכנית קהילה לדורות תתבסס על תשתית הקהילות התומכות.

מכון ברוקדייל ליווה מחקרית את התכנית לאורך שנות פיתוחה והפעלתה בארבעה מחקרי הערכה אשר סייעו לפיתוחה ועיצובה. ניסיונו הרב, הידע שנרכש ומעורבותם  המקצועית של אנשי המקצוע במכון, מהווים יתרון מקצועי ומחקרי להערכת תכנית קהילה לדורות. הידע המקצועי וההכרות של המכון עם התכנית בשלביה השונים, תאפשר כניסה מהירה ומעמיקה לתהליך המחקרי.

  1. אחת המסקנות וההמלצות של מחקר ההערכה האחרון שנערך על ידי המכון בשנת 2010 היתה  לבחון את הדרכים לחיזוק ההיבט הקהילתי בקהילות התומכות לאור הצרכים שזוהו בקרב האוכלוסייה הנחקרת. אחד מיעדי תכנית קהילה לדורות היא חיזוק היבט זה על ידי הוספת מרכיבים קהילתיים. אך טבעי שהמכון יעריך ויבחן היבטים אלו בהמשך ישיר לממצאי מחקרו ב2010 ובכך ניתן לגבש מחקר אורך בצירופם של המחקרים אז והיום.
  2. בנוסף, בשל נסיונם ומקצועיותם בתכנית ובהערכה, אנשי המקצוע של מכון מאיירס - ג'וינט - ברוקדייל היו מעורבים בתהליך החשיבה להגדרת התוצאות הצפויות של התכנית לצורך גיבוש המודל הלוגי טרם הגשתה לאישור הועדות המקצועיות ויציאתה לדרך.

 

בברכה

רונית ניסנבוים

מנהלת תחום שירותים תומכים בקהילה

 

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד
 
 
בהתאם להוראות תקנות 3(29) ו- 3א(א) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג – 1993 מודיעה בזאת ועדת המכרזים של אשל  האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן בישראל  (להלן: "אשל") כי בכוונת אשל להתקשר עם   מאיירס -  ג'וינט – מכון ברוקדייל  ח.פ. 510681414 - לצורך הפעלת מחקר מלווה לפרויקט "קהילה לדורות" .
 
העתק מחוות דעתה של רונית ניסנבוים, מנהלת תחום שירותים תומכים בקהילה באשל, מופיעה באתר האינטרנט של הג'וינט – jdc.org.il.
 
אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אשל בנושא באמצעות הדואר האלקטרוני (לכתובת:  RachelN@jdc.org) וזאת לא יאוחר מיום  30.8.2017 ולהודיע כי קיים ספק אחר המסוגל לספק לאשל את השירותים הנדרשים בתנאים האמורים ובהתאם לתקנות חובת המכרזים.
 
לכל פניה כאמור יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה (לרבות שם מלא, כתובת, ומספרי טלפון) וכן את פרטיו של הספק האחר, ולצרף אסמכתאות בדבר הטענות הנטענות בפניה.
 
יש לוודא קבלת ההודעה בטלפון: 02-6557129 או באמצעות קבלת אישור חוזר בדואר אלקטרוני.
 
עותק מהחלטת ועדת המכרזים בנושא הפניה תשלח לפונים בהתאם לפרטים שמסרו בפנייתם.
 

לקובץ כולל חתימות