מכרז להפעלת תכנית "דיור נתמך בקהילה – אזור הנגב המערבי"

מכרז להפעלת תכנית "דיור נתמך בקהילה – אזור הנגב המערבי"

10/08/2017
ג'וינט ישראל – מסד נכויות
מכרז להפעלת תכנית "דיור נתמך בקהילה – אזור הנגב המערבי"
 
  1. מוזמנות בזה הצעות להפעלת תכנית "דיור נתמך - מערך תומך דיור בקהילה לאנשים עם מוגבלויות שונות" באזור הנגב המערבי מטעם מסד נכויות, שהינה שותפות בין מדינת ישראל, ג'וינט ישראל וקרן משפחת רודרמן (להלן: "מסד נכויות") והקרן למפעלים מיוחדים של ביטוח לאומי.
  2. תקופת ההתקשרות הינה ל – 30 חודשים, החל ממועד חתימת הסכם מחייב בין המזמין לזוכה, עם אופציה לשתי הארכות לתקופה של שנה אחת בכל פעם.
  3. תנאי סף להשתתפות במכרז:

א. על המציע להיות תאגיד הרשום בישראל על פי הוראות הדין הנוגעות לעניין,המנהל ספרים כדין.

ב. על המציע להיות בעל ניסיון של  שלוש שנים לפחות בהפעלת לפחות שירות קהילתי אחד העוסק באחד מן התחומים הבאים:

(1) תחום דיור בקהילה לאנשים עם מוגבלות, עבור לפחות 15 איש.

(2) תחום תעסוקת אנשים עם מוגבלות.

(3) תחום תמיכה וקידום מיומנויות חיים עצמאיים של אנשים עם מוגבלות בקהילה.

יובהר כי הניסיון צריך להיות של המציע עצמו ולא של איש צוות מטעמו.

ג. על המציע לצרף להצעה דו"ח כספי מבוקר ומאושר על ידי רואה חשבון לשנת 2015 וכן מאזן בוחן או דו"ח מבוקר לשנת 2016.
ד. על המציע להצהיר כי הוא עומד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים.
  1. מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם.
  2. המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
  3. קבלת מסמכי המכרז תעשה בתיאום עם גב' סיגלית לוי בטל' 02-6557200 או בדואר אלקטרוני לכתובת  Sigalitla@jdc.org
  4. ההצעות תיערכנה בשפה העברית ותוכנסנה במעטפה סגורה וחלקה לתיבת המכרזים בבנין הג'וינט – גבעת רם ירושלים וזאת עד ליום 22/10/2017  בשעה 13:00. על המעטפה ירשם: "תכנית דיור נתמך בקהילה – אזור נגב מערבי".