אשל האגודה לתכנון ופיתוח שירותים למען הזקן בישראל ע"ר מכרז להפעלת "המיזם הלאומי לקידום אוריינות דיגיטלית בקרב אזרחים ותיקים" אמצעי לקידום זקנה פעילה ושיפור התפקוד היומיומי

אשל האגודה לתכנון ופיתוח שירותים למען הזקן בישראל ע"ר מכרז להפעלת "המיזם הלאומי לקידום אוריינות דיגיטלית בקרב אזרחים ותיקים" אמצעי לקידום זקנה פעילה ושיפור התפקוד היומיומי

17/08/2017

 

1.              מוזמנות בזה הצעות ע"י אשל - האגודה לתכנון ולפיתוח שרותים למען הזקן בישראל ע"ר(להלן: "המזמין" או "אשל") להפעלת "המיזם הלאומי לקידום אוריינות דיגיטלית בקרב אזרחים ותיקים" (להלן: "התכנית"). התוכנית הינה תכנית משותפת של המזמין והמשרד לשוויון חברתי.

 

2.              תקופת ההסכם היסודית תהיה למשך 18 חודשים, עם אופציה למזמין להאריך את תקופת ההסכם למטרת ניצול מלוא התקציב, במידה וזה לא נוצל במהלך תקופת ההסכם, הכל באופן ובמועדים שיקבעו על ידו ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.

 

3.              תנאי סף להשתתפות במכרז:

א.             על המציע להיות תאגיד הרשום בישראל על פי הוראות הדין הנוגעות לעניין, המנהל ספרים כדין ואם הוא מלכ"ר - גם מחזיק באישור על ניהול תקין.

ב.             על המציע לעמוד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים.

ג.               על המציע להיות בעל ניסיון בהפעלת תכניות הכוללות הדרכות לקידום אוריינות דיגיטלית בהיקף של לפחות 1,500 משתתפים בשנה ובהיקף של לפחות 1,000 שעות הדרכה בכלל התכניות.

ד.             על המציע להיות בעל ניסיון מוכח בעבודה עם רשויות מקומיות, בלפחות 5 רשויות מקומיות בשלוש השנים האחרונות.

ה.             על המציע להציג יכולת לנהל את הקורסים באמצעות מערכת CRMהמאפשרת מעקב אחר רישום, נוכחות והישגים של כל משתתף בתכנית.

ו.               על המציע להיות בעל מחזור כספי של 3,000,000 ₪ לפחות בשנים 2015 ו-2016.

4.              מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם.

5.              המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

6.       לקבלת מסמכי המכרז נא לפנות לגב' דידי בן שלום באמצעות פנייה במייל לכתובת DidiBe@jdc.org, טל' 02-6557989.

7.              ההצעות תיערכנה בשפה העברית ותוכנסנה במעטפה סגורה וחלקה לתיבת המכרזים בבנין הג'וינט - גבעת רם, ירושלים, וזאת עד ליום 28.9.17 בשעה 14:00. על המעטפה ירשם: "מכרז להפעלת המיזם הלאומי לקידום אוריינות דיגיטלית בקרב אזרחים ותיקים".