אשל האגודה לתכנון ופיתוח שירותים למען הזקן בישראל ע"ר מכרז לקבלת הצעות לביצוע מחקר מלווה המיזם הלאומי לקידום אוריינות דיגיטלית בקרב אזרחים ותיקים

אשל האגודה לתכנון ופיתוח שירותים למען הזקן בישראל ע"ר מכרז לקבלת הצעות לביצוע מחקר מלווה המיזם הלאומי לקידום אוריינות דיגיטלית בקרב אזרחים ותיקים

17/08/2017

 

1.              מוזמנות בזה הצעות ע"י אשל - האגודה לתכנון ולפיתוח שרותים למען הזקן בישראל ע"ר(להלן: "המזמין" או "אשל") לעריכת מחקר מלווה למיזם הלאומי "אוריינות דיגיטלית בקרב אזרחים ותיקים" (להלן: "המחקר").התוכנית הינה תכנית משותפת של המזמין והמשרד לשוויון חברתי.

 

2.              תקופת ההסכם היסודית תהיה למשך 24 חודשים, עם אופציה למזמין להאריך את תוקפו של ההסכם באותם תנאים ובשינויים המתחייבים, על פי התקדמות המיזם הלאומי הנ"ל.

 

3.              תנאי סף להשתתפות במכרז:

א.             על המציע להיות תאגיד הרשום בישראל על פי הוראות הדין הנוגעות לענין, המנהל ספרים כדין.

ב.             על המציע לעמוד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים.

ג.               המציע או מנהל המחקר מטעמו הוא בעל ניסיון מקצועי בביצוע מחקרי הערכה מעצבת ו\או מסכמת של לפחות שנתיים באחד או יותר מהנושאים הבאים:

(1)            אוריינות דיגיטלית

(2)            מערכי הדרכה למבוגרים

(3)            זיקנה פעילה

4.              מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם.

5.              המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

6.       לקבלת מסמכי המכרז נא לפנות לגב' דידי בן שלום באמצעות פנייה במייל לכתובת DidiBe@jdc.org,טל' 02-6557989.

7.              ההצעות תיערכנה בשפה העברית ותוכנסנה במעטפה סגורה וחלקה לתיבת המכרזים בבנין הג'וינט - גבעת רם, ירושלים, וזאת עד ליום 28.9.17 בשעה 14:00. על המעטפה ירשם: "מחקר מלווה – אוריינות דיגיטלית לאזרחים ותיקים".