עמותת אשלים מכרז לקבלת הצעות לביצוע מחקר הערכה לתכנית "יתד - התוכנית הלאומית לצעירות וצעירים במצבי סיכון"

עמותת אשלים מכרז לקבלת הצעות לביצוע מחקר הערכה לתכנית "יתד - התוכנית הלאומית לצעירות וצעירים במצבי סיכון"

29/08/2017

 

1.             מוזמנות בזה הצעות ע"י אשלים - העמותה לתכנון ולפיתוח שירותים למען ילדים ובני נוער בסיכון (להלן: "המזמין") לביצוע מחקר הערכה לתכנית "יתד - התוכנית הלאומית לצעירות וצעירים במצבי סיכון" בהיבט מערכתי(להלן: התוכנית) המופעלת ע"י המזמין בשיתוף משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ושותפים נוספים.

 

2.              המחקר ילווה את התכנית במהלך כארבע שנים החל מחתימת החוזה, עם אופציה למזמין להאריך את תוקפו של ההסכם, ככל שידרש לשם סיום המחקר.

 

3.              ניתן להגיש הצעה באמצעות שני גופים ובלבד שיעמדו בתנאים המפורטים במסמכי המכרז.

 

4.              תנאי סף להשתתפות במכרז:

א.             המציע הוא בעל ניסיון מקצועי בביצוע מחקרים בנושא נוער ו/או צעירים במצבי סיכון.

ב.             המציע הוא בעל נסיון בביצוע מחקר אחד לפחות בהיקף ארצי (לפחות ב-10 ישובים וב-3 מחוזות גיאוגרפיים שונים).

 

5.              בתאריך 27.9.2017 יתקיים כנס ספקים בו ינתן מידע נוסף על המחקר.

6.              מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטיםבמסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם.

7.              המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

8.              לקבלת מסמכי המכרז נא לפנות לגב' ורד עטרי באמצעות פנייה במייל לכתובת vereda@jdc.org, טל' 02-6557263.

9.              ההצעות תיערכנה בשפה העברית ותוכנסנה במעטפה סגורה וחלקה לתיבת המכרזים בבנין הג'וינט - גבעת רם, ירושלים, וזאת עד ליום 15.10.17 בשעה 14:00. על המעטפה ירשם: "מחקר הערכה - תכנית יתד".