הזמנה לקבלת הצעות לביצוע הליך מחקרי לתכנית: "עולים לדרך - מענה רגיש תרבות למשפחות בהן הילדים במצבי סיכון"

הזמנה לקבלת הצעות לביצוע הליך מחקרי לתכנית: "עולים לדרך - מענה רגיש תרבות למשפחות בהן הילדים במצבי סיכון"

13/09/2017

 

1.              עמותת אשלים בשיתוף משרד העבודה והרווחה ומשרד הקליטה (להלן: "השותפים") מעוניינים לקבל הצעות לעריכת מחקר מלווה לתכנית  "עולים לדרך - מענה רגיש תרבות למשפחות בהן הילדים במצבי סיכון". התכנית מיועדת למגוון אוכלוסיות כגון עולים חדשים, בדואים וחרדים. מובהר, כי המחקר על כל האוכלוסיות המשתתפות בתוכנית יבוצע ע"י אותו גוף מחקר.

 

2.              את ההצעות  יש להגיש  במעטפה חלקה וסגורה עליה יירשם מחקר הערכה - עולים לדרך, לתיבת המכרזים בבנין הג'וינט (בקומת הכניסה), בגבעת הג'וינט לא יאוחר מיום 17.10.2017 בשעה  14:00 הצעות אשר לא ימצאו בתיבת המכרזים במועד הנ"ל, לא ייפתחו ולא ילקחו בחשבון.

 

למען הסר ספק:

א.             אין להשאיר הצעות בידי עובדים או מאבטחים בבנין הג'וינט.

ב.             אין להשאיר הצעות על גבי תיבת המכרזים, אלא בתוכה בלבד.

ג.               במידה וקיים קושי להכניס את ההצעה לתיבת המכרזים יש ליצור קשר טלפוני עם בעלי התפקיד המצויינים בשלט המצוי על גבי תיבת המכרזים.

 

3.              מידע על התכנית  

א.             התוכנית מיועדת למשפחות בהן הילדים במצבי סיכון, ממגוון אוכלוסיות כגון עולים, בדואים וחרדים, ונותנת מסגרת תומכת להורים לקבלת החלטות ולבניית תכנית טיפול עבור עצמה, ובהמשך תמיכה וליווי לביצוע התכנית שעוצבה.

ב.             התוכנית מורכבת משני שלבים עיקריים, שלב ראשון - ביצוע הליך קד"מ (קבוצת דיון משפחתית), הליך שבו מתאמים חיצוניים למשפחה וחיצוניים למחלקת הרווחה בונים ומתאמים מפגש בהשתתפות בני משפחה וחברים בקהילה אותם בוחרות המשפחות, ואשר מתגייסים יחד  לבניית תכנית עבור המשפחות. השלב השני הינו שלב הוצאת התוכנית מהכוח אל הפועל. הדבר נעשה בעזרת מלווים, אשר מלווים את המשפחה לתקופה של שנה עד שנתיים. השלב הראשון מהווה אלטרנטיבה לועדת תכנון טיפול.  

 

ג.               במרבית הישובים תפקיד המתאמים והמלווים יאוחד ואותו אדם– "מתאם-מלוה" - יבצע את שני השלבים.

 

ד.             המתאמים-מלווים יהיו דוברי שפת ההורים, ויכירו את הרקע התרבותי והשפה התרבותית של המשפחות. תפקידם יהיה  כאמור לבצע את תהליך הקד"מ ולאחר מכן לסייע  ביישום תכנית ההתערבות, לגשר בין המשפחות וגורמי הטיפול, לסייע במיצוי זכויות, בתיווך ובהנגשת ידע רלוונטי שיכול לעזור בפתרון צרכי המשפחות והילדים.

ה.             תהליך ההתערבות במשפחה ינוהל ע"י עו"ס המשפחה שתהיה ה- case manager, העו"ס יפנו את המשפחות, ינהלו את ההתערבות וידריכו את המלווים.

 

ו.               מידע נוסף על התכנית רצ"ב בנספח א' - תקציר התוכנית, ובנספח ב' - המודל הלוגי.

 

 

4.              מתכונת מחקר ההערכה

א.             המחקר ילווה את התכנית במהלך חמש שנים החל מחתימת החוזה.

 

ב.             התכנית והמחקר יפעלו בפריסה ארצית, ובכלל זה במחוז דרום, מרכז, יו"ש וירושלים.

 

ג.               צוות התכנית ילווה את המחקר באמצעות ועדת היגוי בהשתתפות הגוף המעריך (החוקר הראשי הינו שותף בוועדה).

 

ד.             כל המהלכים במסגרת המחקר ייעשו על פי ההצעה שאושרה, ובכפוף לשינויים בתכנית כפי שיסוכמו בין ועדת ההיגוי של התכנית ובין החוקרים.

ה.             על הגוף המעריך מוטלת חובת דיווח תקופתית לשותפים באמצעות ועדת ההיגוי, בכתב ובעל פה.

 

ו.               כלי המחקר, דו"חות הביניים והדו"ח הסופי יועברו לעיון ולאישור חברי ועדת ההיגוי לפני הפצתם.

 

ז.              כלי המחקר יופקו תוך התאמה תרבותית ולשונית לאוכלוסיית התוכנית.

 

 

5.              תקציב המחקר

תקציב המחקר לא יעלה על סך של עד 220,000 ש"ח (כולל מע"מ אם וככל שיחול), אשר יועברו לגוף המעריך בהתאם לאבני הדרך שייקבעו מראש בעת חתימת החוזה.

 

6.              סוג המחקר

א.             ההערכה תהיה הערכה מעצבת ומסכמת.

ב.             במסגרת ההערכה המעצבת יבדקו, בין היתר, המרכיבים הבאים:

1.              תפקוד המתאמים

2.              תפקוד המלווים

3.              היחסים בין המתאמים והמלווים ובין המשפחות

4.              היחסים בין המתאמים והמלווים לבין המחלקות לשרותים חברתיים

5.              היחסים בין המשפחות ובין המחלקות לשרותים חברתיים

ג.               במסגרת ההערכה המסכמת יבדקו ההיבטים המצביעים על תוצאות התכנית ביחס ליעדים שהוצבו כמפורט בטבלה בנספח ג'.

 

7.              תנאי סף להשתתפות בהליך

א.             מאפייני החוקרים

1.              על החוקר הראשי להיות בעל תואר שלישי, ועל החוקרים הנוספים להיות בעלי תואר שני לפחות.

2.              על החוקרים בצוות להיות בעלי ידע וניסיון במתודולוגיות של מחקר כמותני ואיכותני.  

 

ב.             הכרות ונסיון מקצועי בהערכת תכניות - למציע ניסיון בביצוע לפחות 3 מחקרים באחד או יותר מהנושאים הבאים:

1.              ילדים במצבי סיכון;

2.               משפחות עולים, בדואים וחרדים;

3.              תפיסות של צדק מאחה ו/או פרקטיקת קד"מ (קבוצת דיון משפחתית);

4.              ועדות תכנון טיפול והערכה במחלקות לשרותים חברתיים;

לשם הוכחת עמידתו של המציע בכל תנאי סעיף זה, יש למלא את הנדרש בנספח ד'

 

8.              על הצעת המחקר לכלול את המרכיבים הבאים

א.             התייחסות לביצוע סקירה תיאורטית רלוונטית מהארץ ומהעולם.

 

ב.             התייחסות לשיטות מחקר ולכלי המחקר המוצעים לצורך ביצוע המחקר.

 

ג.               נסיון החוקרים בפעילות אקדמית, ובכלל זה הוראה, מחקר, כנסים וקשרים בחו"ל.

 

ד.             לצורך בדיקת תוצאות התכנית יש למלא את הטבלה המצורפת כנספח ג'.לצורך מילוי הטבלה ניתן להיעזר בחומרים על התכנית שמועברים ביחד עם הבקשה.

ה.             החוקר הראשי יציין בכתב את אחריותו לביצוע המחקר, לדו"חות שיופקו למחקר ולפירסומם כמפורט בנספח ד'.

 

ו.               פירוט התקציב לפי ביצוע פעולות, כולל איסוף ועיבוד הנתונים, כתיבה, הפקה וכו', כמפורט בנספח ד'.

ז.              לוח זמנים שיכלול את שלבי המחקר, הגשת דו"חות ביניים ודו"ח סופי.

ח.             אבני דרך לתשלום (יובהר כי סך המקדמה במידה ותידרש, לא תעלה על 15% מהעלות הכוללת).

ט.             קורות חיים מעודכנים של החוקרים הראשיים. 

י.               ציון של לפחות 3 מחקרים רלוונטיים שבוצעו ע"י החוקר הראשי כולל פרטי קשר לקבלת המלצות מנמעני המחקרים.

 

9.              המחקר יבדוק את הנקודות הבאות

א.             התאמת וישימות המודל לאוכלוסיית היעד ולמתן מענה לילדי המשפחות המשתתפות בתוכנית.

ב.             השפעת התכנית על יתר בני המשפחה במשפחות המשתתפות בתוכנית.

ג.               השפעת התכנית על עמדות אנשי המקצוע ועבודתם עם משפחות התוכנית ועם כלל המשפחות במחלקה.

ד.             השפעה מערכתית של התכנית.

ה.             גורמים מקדמים ומעכבים להצלחת התוכנית.

 

 

10.          אמות מידה לבחירת ההצעהההצעות שתתקבלנה תובאנה לדיון בפני ועדה מקצועית המורכבת מנציגי השותפים לתוכנית, ותיבחנה על פי אמות המידה והמשקולות הבאים:

אמת מידה

משקל יחסי

פירוט

נסיון המציע

40%

נסיון בעריכת מחקרים בתחומים הבאים:

 

משפחות עולים, חרדים ובדואים - 15%

(עולים 5%, בדואים 5%, חרדים 5%)

 

ילדים במצבי סיכון – 5%

 

צדק מאחה ו/או מודל קד"מ  - 5%

 

ועדות תכנון טיפול - 5%

 

נסיון החוקרים בפעילות אקדמית, ובכלל זה הוראה, מחקר, כנסים וקשרים בחו"ל – 10%

 

 

עלות

 

 

10%

 

 

 

בהתאם לפירוט בחלק השלישי בנספח ד'

 

תוכן ההצעה

30%

 

איכות ההצעה -  10%

שיטות וכלי מחקר - 10%

איכות ורלוונטיות המחקרים שהתבצעו  ע"י המציע  10%

 

התרשמות כללית

10%

 

התרשמות כללית מההצעה ומהגוף המציע,

התרשמות מניסיון קודם של המזמין בעבודה עם השותפים, המלצות, יצירתיות, מקוריות וערכים מוספים לביצוע המחקר

 

התרשמות בעקבות פגישה

10%

 

התרשמות אישית של נציגי המזמין עם נציגי המציעים (בהתאם לסעיף 12 ד'). לפגישה אישית יוזמנו המציעים שהצעותיהם יקבלו את הציונים הגבוהים

 

 

 

11.          פרסום ממצאי מחקר
 

א.             השותפים שומרים לעצמם את הזכות לפרסם את הדו"חות הסופיים בפרסומים של ג'וינט-ישראל ואשלים ובכל פרסום אחר של אחד השותפים, תוך מתן קרדיט למציע ולחוקר על ביצוע המחקר.

ב.             המחקר יוצג בפורומים שונים עפ"י בחירת השותפים והחוקר הראשי, אנשי צוות המחקר מחוייבים להגיע ולהציג את המחקר בהתאם לתיאום מוקדם.

ג.               החוקר הראשי מחוייב להציג בפרסומיו את ג'וינט-ישראל, אשלים והשותפים הנוספים כיוזמים ומממנים את התכנית ולקבל אישור מוקדם מהם בטרם פרסום שהוא מעוניין להוציא.

12.          רשימת המסמכים שיש לצרף להצעה 

א.             אם מדובר בתאגיד:

1.              תעודת רישום ואם התאגיד הינו עמותה, אז גם את תקנון העמותה;

2.              תעודת מלכ"ר/עוסק מורשה;

3.              אישור ניהול תקין תקף (לעמותה/חל"צ);

4.              אישור עדכני (עד שנה לפני המועד האחרון להגשת הצעות) מאת עו"ד או רו"ח בדבר; מורשי החתימה המוסמכים לחתום בשם הגוף המציע.

5.              אישור על עמידה בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים - נספח ה'.

ב.             אישור על ניהול ספרים כדין לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים (תשל"ו-1976).

ג.               טבלה לניתוח תוצאות - נספח ג'

 

ד.             טופס הצעה - נספח ד'

 

ה.             הסכם התקשרות עם המזמין חתום על ידי המציע - נספח ו'
 

ו.               המלצות

 

13.           הוראות כלליות 

א.             המציעים רשאים לפנות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני, בשאלות עד ליום1.10.17 את השאלות יש להפנות למיכל כהן הטב באמצעות הדוא"ל: michalch@jdc.org.il. תשובות לשאלות יועברו באמצעות הדואר האלקטרוני לכל המשתתפים.

ב.             המציע אינו רשאי לשנות את מסמכי ההזמנה, להציע הצעות, להוסיף להן או למחוק מהם, להסתייג או לשנות מן האמור במסמכים או להתנות עליהם, בין בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת שהיא.

ג.               בעצם הגשת ההצעה מצהיר המציע, כי בדק את כל הדרוש לשם הגשת הצעה מלאה ושלמה וכי לא הסתמך על מצג כלשהו של המזמין. בנוסף על האמור לעיל, בהגשת הצעתו יראה המציע, כמי שכל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו וכמי שערך כל בדיקה שהיתה נחוצה לשם הכנת ההצעה והגשתה ולא תשמע מצידו של המציע כל טענה בדבר טעות ו/או הטעיה ו/או אי ידיעה של פרט כלשהו לגבי כל ענין הקשור בהצעה ו/או המופיע בה ו/או שאינו מופיע בה.

ד.             המזמין יהיה רשאי אך לא חייב, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לאפשר למציע אשר לא המציא עם הצעתו מסמך כלשהו, להשלים את המצאת הנ"ל, תוך פרק זמן שיקבע על ידו, ובלבד שכל מסמך כאמור, יהיה בעל תוקף ותחולה נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, כפי שנקבע בתנאי הזמנה זו להציע הצעות. למען הסר ספק, אין על המזמין כל חובה לדרוש מהמציע השלמת מסמכים כאמור.

ה.             המזמין אינו מתחייב לקבל כל הצעה שהיא. מובהר, כי גם לאחר מסירת ההצעה למזמין יהיה המזמין רשאי לדרוש הסברים ו/או הבהרות מן המציעים, כולם או אחד/ים מהם, לנהל מו"מ עם המציעים כולם או אחד/ים מהם, או עם מציעים נוספים אחרים, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי והבלתי מסוייג. המזמין יהיה רשאי להתקשר בהסכם, עם כל מי שיחליט לפי שיקול דעתו הבלעדי והבלתי מסוייג בתנאים הקבועים בהזמנה להציע הצעות זו. בנוסף על האמור לעיל ובלי לגרוע מכלליותו, יהא המזמין רשאי להחליט לפי שיקול דעתו הבלעדי והבלתי מסוייג שלא לקבל הצעה כלשהי או לבטל הליך זה.

 

ו.               המזמין והשותפים שומרים לעצמם את הזכות להזמין את המועמדים לראיון ולהבהרות נוספות במידת הצורך.

 

ז.              המזמין יהיה רשאי שלא להתחשב בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מהות ו/או איכות השירות, או מבחינת מחירה ביחס למהות ההצעה ותנאיה.

 

ח.             המזמין רשאי להתחשב בניסיון קודם של המציע עם המזמין או עם גורמים אחרים, ככל שידוע למזמין על ניסיון זה, לטוב ולרע. ככל שלמזמין ניסיון קודם עם המציע, חוות הדעת של המזמין תקבל משקל מכריע בעת הניקוד ביחס ליתר ההמלצות.

 

ט.             מבלי לפגוע בכלליות האמור בסע' ו לעיל, המזמין שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף מציע אשר עבד בעבר עם המזמין או עם גוף אחר מיסודו של המזמין, שקיימת לגביו חוות דעת שלילית. במקרה כזה, תנתן למציע זכות טיעון בכתב לפני מתן ההחלטה הסופית. למען הסר ספק, מובהר כי המזמין רואה בהגשת הצעה ע"י המציע, הסכמה לתנאי זה.

 

י.               החליט המזמין לקבל הצעה כלשהי, יודיע על כך למציע. מובהר מפורשות, כי רק ממועד חתימתו של המזמין על הסכם מתן השירותים נספח ו', יהווה הסכם זה הסכם מחייב. כל עוד לא נחתם ההסכם על ידי המזמין, תחשב ההצעה כהצעה בלתי חוזרת של המציע עד למועד שבו יודיע המזמין למציע כי הצעתו לא התקבלה.

 

יא.          המזמין יודיע לכל מציע שהצעתו לא נתקבלה על ידיו על אי קבלת הצעתו.

 

יב.           מבלילגרועמהאמורלעילומכלסעדאוזכותהמוקניתלמזמין, ההצעותהמפסידותתעמודנהבתוקפן 90 יוםנוספיםלאחרסיוםהליכיהמכרזומתןהודעהלמציעהזוכה,וזאתלמקרהשבוהמציעהזוכהיחזורבומהצעתואויפראתההתקשרותעםהמזמיןאובכלמקרהשלאתמומשהזכייהעםהמציעהזוכה.  בנסיבותמעיןאלה יהיה המזמיןרשאי(אך-לאחייב) עלפישיקולדעתו הבלעדילהכריזעלבעלההצעההשנייהבטיבה  כזוכהבמכרז.

 

 

אנו מודים לכם מראש על שיתוף הפעולה

 

בכבוד רב,

ד"ר רמי סולימני

מנכ"ל אשלים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

נספח א'

עקרונות תכנית "עולים לדרך"

מענה רגיש תרבות למשפחות בהן הילדים במצבי סיכון

 

1.              רציונל התכנית המוצעת

 

א.             התכנית עולים לדרך - מענה רגיש תרבות למשפחות בהן הילדים במצבי סיכון, מיועדת למשפחות ממגוון אוכלוסיות כגון עולים, בדואים וחרדים. התכנית מיועדת לאוכלוסיות בהן יש רתיעה מקשר עם נותני שירותים, משפחות בהן הקשר מאופיין בחשדנות וחשש מפני התערבות של שירותי הרווחה ונציגיו.

ב.             אחוז גבוה ממשפחות אלה מתמודד עם מצבי מצוקה כגון;עוני,קשייהתמצאות במערכות הבירוקרטיות ופערי תרבות ושפה. הסיבות העיקריות לחשדנות הן התנסויות קודמות וחוסר הכרות עם ייעודם של שרותי הרווחה. הדבר מביא לאי ניצול שרותים קיימים, דבר המגביר את הסיכון של הילדים. חוסר האמון ובעיית התקשורת עלולים לגרום לקשיים בטיפול, ובמצבי קיצון מובילים להתערבות באמצעות החוק ואף להוצאת ילדים למסגרות חוץ ביתיות.

ג.               התוכנית מתבססת על שני מודלים; האחד - קבוצת דיון משפחתית (קד"מ), המיושם בהצלחה בשרות מבחן לנוער, והשני - עבודת המלווים עם המשפחות, אשר יושם בתכנית עצמאות ומיושם בתכניות שונות כגון נושמים לרווחה ומשפחה בשביל הצמיחה.

 

2.              התכנית עוסקת ביישום גישת עבודה רגישת תרבות  ומעצימה ומורכבת כאמור, משני חלקים:

א.             ישום מודל קבוצת דיון משפחתי, במסגרתו תבנה תכנית התערבות, המהווה אלטרנטיבה לוועדת תכנון טיפול והערכה. מודל המאפשר ומעודד את המשפחה לבנות את תכנית הטיפול בעצמה עבור עצמה. תהליך זה יתבצע בעזרת מתאם. המתאם, דמות ניטרלית, אחראית לניהול התהליך על כל היבטיו - הכנת המשתתפים לקראת המפגש, ארגון והנחיית הדיון המשפחתי, סיכום והפצה מסודרת של ההחלטות שהתקבלו.

ב.             ליווי משפחתי-בנוסף לתהליך בניית תכנית הטיפול, יינתן ליווי ליישום התכנית שגובשה. מרכיב זה יתבטא בהקצאת מלווה משפחתי הדובר את שפת ההורים אשר יסייע למשפחה ליישם את תכנית ההתערבות שנבנתה,  יסייע במיצוי זכויות, בתיווך ובהנגשת ידע רלוונטי עבור המשפחה.

תהליך ההתערבות במשפחה ינוהל ע"י עו"ס המשפחה שתהיה ה- case manager, העו"ס יפנו את המשפחות, ינהלו את ההתערבות וידריכו את המלווים.

יו"ר וועדות לתכנון טיפול והערכה יתכללו את התכנית בישובים.

 

3.              אוכלוסיית היעד

א.             משפחות לילדים במצבי סיכון הנמנעות מקשר עם שירותי רווחה.

ב.             משפחות בהן הילדים מחוץ לבית או מועמדים ליציאה למסגרות חוץ ביתיות.

ג.               משפחות בהן ההורים מתנגדים לתכנית הטיפול עבור ילדיהן.

4.              מטרות התכנית

א.             שיפור במצב המשפחות, בתפקוד ההורי ובמצב הילדים.

ב.             הפחתת מצבי הסיכון אצל הילדים, והפחתת מספר הילדים המופנים למסגרות חוץ ביתיות.

ג.               להוות חלופה לדיונים בוועדות תכנון טיפול והערכה עבור ילדים במצבי סיכון.

ד.             תיווך  מענים קיימים לאוכלוסיית התכנית והגדלת ההשתתפות בתוכניות בקהילה.
 

ה.             שיפור האמון והתקשורת בין נותני השירותים ובין המשפחות

 

 

 

 

5.              דרכי פעולה

א.       יבחרו 5-6 ישובים, ובכל ישוב יאותרו כ- 20 משפחות. בסה"כ ישתתפו בתכנית כ- 120 משפחות.

ב.             המשפחות ישודכו עם מתאם –מלווה מקצועי שידריך אותן  בבניית תכנית טיפול (על פי מודל קד"מ).

ג.               לאחר גיבוש תכנית הטיפול המתאם-מלוה יסייע לה להוציא את התכנית לפועל.

ד.             המשפחות יקבלו סל מענים למימון צרכים חיוניים הקשורים למימוש תכנית הטיפול.

ה.             יבנו הכשרות לאנשי מקצוע תוך דגש על פיתוח כישורי עבודה רגישת תרבות.

ו.               המענים והשירותים הקיימים ביישוב יונגשו לאוכלוסיית התכנית.

ז.              התהליך כולו ילווה בתיעוד, הערכה, מחקר  וכתיבה.

 

6.       תשומות

א.             מתאם-מלווה שידריך את המשפחה  בהליך הדיון המשפחתי ובגיבוש התכנית ובהמשך יסייע למשפחה ליישום התכנית שגובשה, במשך חצי שנה עד שנה

ב.             אבחונים וטיפולים פרא-רפואיים

ג.               הכשרות לצוותים תוך דגש על פיתוח כישורי עבודה רגישת תרבות

 

7.              ועדת היגוי

א.             התכנית תלווה ע"י ועדת היגוי מורחבת המורכבת מנציגי המזמין (אשלים), נציגי משרד העבודה הרווחה והשרותים החברתיים,  נציגי משרד הקליטה, מנהל התכנית ונציגי הגוף המפעיל.

 

ב.             בנוסף, יפעלו ועדות ביצוע וועדות היגוי מצומצמת שילוו את פיתוח התכנית ברמת היישוב

 

8.              מחקר מלוה

 

התוכנית תלווה על ידי מחקר הערכה עצמאי

 

 

9.              תקופת הביצוע: 5 שנים

 

10.          שותפים: משרד הרווחה, משרד הקליטה, רשויות מקומיות ואשלים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח ב'

 

המודל הלוגי של התכנית

 

מודל לוגי (LM) Logic Model

המשרד/הגוף הקולט לאחר הפיילוט:

משרד העבודה והרווחה

אוכלוסיית היעד המרכזית:

 

1.       משפחות לילדים במצבי סיכון הנמנעות מקשר עם שירותי רווחה

2.       משפחות בהן הילדים מחוץ לבית או מועמדים ליציאה למסגרות חוץ ביתיות

3.       משפחות בהן ההורים מתנגדים לתכנית הטיפול עבור ילדיהן

צורך מרכזי:

 

1.       בעיות מורכבות וקשיים בתפקוד ההורי.

2.       הימנעות מצריכת שרותים על רקע של חוסר אמון במערכות הרווחה.

3.       חוסר אמון ובעיית תקשורת הגורמים לקשיים בטיפול ויוצרים צורך בהתערבות באמצעות חוק.

 

מטרה מרכזית:

 

1.       שיפור היכולת של הורים וילדים בסכון להעזר ולהיטיב את מצבם באמצעות יישום הליך אלטרנטיבי רגיש תרבות לתכנון הטיפול וההתערבות.

2.       שיפור בקשר בין השרותים בקהילה ובין ההורים ובצריכת השרותים שלהם.

 

אמצעי מרכזי להשגת המטרה:

 

·         הפעלה של מודל תכנון והתערבות רגיש תרבות במחלקות הרווחה, עבור משפחות לילדים במצבי סיכון. 

·         הגדלת מספר ההורים לילדים המקבלים שרות מיטבי רגיש תרבות, בשירותי הרווחה ובשירותים נוספים בקהילה.

·          

 

 

תשומות

תפוקות

תוצאות

מדד תוצאה

יעד תוצאה כמותי

 

פעולות

משתתפים

תוצאות ביניים

תוצאות סופיות

 

 

מתאמים -מלווים משפחתיים בהיקף של 50% משרה ליישוב סה"כ חמישה ישובים

ביצוע תהליך תאום וליווי ע"פ תכנית אישית שתבנה לכל משפחה

100 -120 משפחות עם ילדים במצבי סיכון

המשפחה שותפה לתהליך ומגיעה לפגישות התיאום

 

שיפור ביכולת ההעזרות של המשפחה  ובצריכה של מענים במחלקה ובקהילה

גידול בצריכת השירותים של המשפחות והילדים בהתאמה לצורכיהם

 

50% מההורים ידווחו על שיפור באמון במערכת וביכולתם להעזר בה.

אבחונים וטיפולים פארא- רפואיים לילדים

 

אבחונים וטיפולים פארא- רפואיים לילדים

100 ילדים

פיתוח יכולת העובדים הסוציאליים במחלקות לאיתור וטיפול רגיש תרבות.

עלייה במספר הילדים המשולבים בשירותים בקהילה המותאמים לצורכיהם הייחודיים

 

בקרב  50%  מהמשפחות יהיה גידול בצריכת השירותים ובהתמדה בהם

תקציב לפעילות קהילתית

 

 

הרחבת תכניות קהילתיות לשילוב המשפחות בקהילה וקבוצות תמיכה

100 -120 משפחות

שיפור האמון והתקשורת בין המשפחה ובין שירותי הרווחה והתחושה שיש להם "כתובת" 

 

 

50% מהילדים המשולבים בשירותים בקהילה יתמידו בצריכתם באופן מיטבי

שעות הכשרות

למתאמים-מלווים ולצוותי מחלקות הרווחה

הכשרה והדרכה למתאמים/מלווים ולצוותי מחלקות הרווחה

כ- 100 אנשי צוות מ 5-6 מחלקות הרווחה ועוד כ- 10 מתאמים-מלווים

הרחבת רשת התמיכה של המשפחה 

 

 

 

 

 

 

נספח - ג'

 

טבלת ניתוח תוצאות

 

תוצאה

מדד תוצאה

יעד תוצאה

מקור מידע

שיטת איסוף מידע

לוח זמנים לאיסוף מידע

תוצאת ביניים:

המשפחה שותפה לתהליך ומגיעה לפגישות התיאום

 

 

 

 

 

 

תוצאה סופית: שיפור ביכולת המשפחה להעזר, בצריכת מענים במחלקה ובקהילה ובמיצוי זכויות

גידול בצריכת השירותים של המשפחות והילדים בהתאמה לצרכיהם

50% מההורים ידווחו על שיפור באמון במערכת וביכולתם להיעזר בה

 

 

 

תוצאת ביניים:

פיתוח יכולת העו"ס במחלקות לאיתור וטיפול רגיש תרבות

 

 

 

 

 

 

תוצאה סופית:

עליה במספר הילדים המשולבים בשרותים בקהילה המותאמים לצרכיהם הייחודיים

מספר השרותים וסוגי השרותים  אותם  המשפחות צורכות

בקרב 50% מהמשפחות יהיה גידול בצריכת השרותים ובהתמדה בהם

 

 

 

שיפור האמון והתקשורת בין המשפחה ובין שירותי הרווחה והתחושה שיש להם "כתובת"

 

50% מהילדים המשולבים בשרותים בקהילה יתמידו בצריכת השרותים באופן מיטבי

 

 

 

הרחבת רשת התמיכה של המשפחה

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח ד'

 

הצעת הגוף המציע לביצוע המחקר

 

חלק ראשון: פרטים כלליים ליצירת קשר

 

 

 

שם המציע

 

 

 

פרטי איש קשר מטעם המציע, כולל מספר טלפון נייד

 

 

 

מס' זיהוי של התאגיד

 

 

כתובת

 

 

 

טלפון

 

 

 

פקס

 

 

 

דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

 

חלק שני:

 

תאור נסיון המציע –

 

א.  נא לצרף קורות חיים מעודכנים של החוקר הראשי, ובמידת הצורך גם של חוקרים נוספים. (בקורות חיים יש להתייחס לנסיון החוקרים בפעילות אקדמית, ובכלל זה הוראה, מחקר, כנסים וקשרים בחו"ל)

 

ב.   נא לציין את נסיונו בביצוע מחקרים בנושאים הבאים:

1.         ילדים במצבי סיכון

2.         משפחות  עולים, בדואים וחרדים

3.         תפיסות של צדק מאחה ו/או פרקטיקת קד"מ

4.         ועדות תכנון טיפול והערכה במחלקות הרווחה

 

בנוסף, נא לצרף 3 מהמחקרים שבוצעו על ידי המציע, כולל פירוט מתודולוגיות המחקר.

 

 

 

חלק שלישי: הצעה כספית   

 

פירוט עלויות נדרשות (כגון כח אדם, הוצאות הפקה, ראיונות, איתור נתונים ממערכות מידע של התוכנית וחיצוניות וכו')

1.               

 

 

2.               

 

 

3.               

 

 

4.               

 

 

5.               

 

 

6.               

 

 

7.               

 

 

8.               

 

 

9.               

 

 

10.           

 

 

 

סה"כ

 

 

 

   * במידה ונדרשות גם הוצאות אדמיניסטרטיביות, הן לא תעלנה על 5% מסך ההצעה הכוללת.

 

חלק רביעי: הצהרת המציע

אנו החתומים מטה, _____________ ת.ז. ____________ ו - ____________ ת.ז. _____________,

 

המשמשים כמורשי חתימה של ____________________, מאשרים בזאת כי  קראנו את מסמכי ההזמנה להציע הצעות ואת כל המסמכים הנלווים אליו ואנו מצהירים כי ביכולתנו לבצע את מחקר ההערכה לתכנית עולים לדרך, בהתאם להצעתנו דלעיל והתנאים המפורטים במסמכי ההזמנה להציע הצעות.

_____________________________

חתימת מורשי חתימה + חותמת המציע

 

 

 

חלק חמישי: הצהרת החוקר הראשי

אני החתום מטה, ____________ ת.ז. _________ מצהיר בזאת, כי במידה והצעתנו תתקבל,  אקח  אחראיות לביצוע המחקר ולדו"חות ולפרסומים שיופקו בגינו.

 

_____________________________

חתימת החוקר הראשי

 

 

נספח ה'

הצהרת המציע בעניין עמידה בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים

תצהיר המציע

אני ________________, המשמש כ_________ אצל המציע _________________ (להלן: "המציע") ומוסמך לחתום על תצהיר זה מטעמו, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן, אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כלהלן:

 

המציע משלם לעובדיו ו/או לכל הפועל מטעמו ו/או לכל רשות ו/או לכל צד ג' שהוא בקשר עם עובדיו כאמור, כל תשלום בגין שכר ו/או תנאים סוציאליים ו/או מסים ו/או גמלאות המחויבים עפ"י כל דין ו/או הנהוגים ביחסים שבין מעביד ועובד, לרבות ומבלי לפגוע בכללית האמור לעיל, משכורת שאינה פחותה משכר המינימום לעובדים, דמי חופשה, דמי מחלה, הפרשות פנסיוניות, פיצויי פיטורין, פיצויי פרישה, מס בריאות וביטוח לאומי.

 

זהו שמי, זו חתימתי וכל האמור בתצהירי אמת.

______________________                         חתימה

 

אני הח"מ, עו"ד ______________________ מאשר בזאת, כי בתאריך ___________התייצב בפני _____________________, שהזדהה בפני באמצעות ת.ז ___________________/המוכר לי אישית, והמשמש בתפקיד ______________ אצל המציע הנ"ל ומוסמך לחתום מטעמו, ולאחר שהזהרתיו, כי עליו לומר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם על תצהירו זה בפני.

 

            _______________________                                      ___________________

תאריך                                                                                   ,עו"ד

 

 

 

 

 

נספח ו'

(נוסח הסכם כשמדובר בהתקשרות מול תאגיד)

 

ה ס כ ם

 

שנערך ונחתם ביום _______

 

 

בין

אשלים - העמותה לתכנון ולפתוח שרותים לילדים ובני נוער בסיכון ומשפחותיהם

ע.ר מס' 580316933
מגבעת הג'וינט, ת.ד. 3489, ירושלים, 91034

ואשר תיקרא להלן לשם הקיצור "המזמין",

מצד אחד:

לבין

 

______________________ ח.פ/ ע.ר. ____________________

כתובת: _________________________

באמצעות מורשי החתימה:

1.                   ______________________ ת.ז. ________________

2.                   ______________________ ת.ז. ________________

ואשר ייקרא להלן לשם הקיצור "הגוף החוקר",

מצד שני;

 

 

הואיל       ובין מדינת ישראל - משרד העבודה ורווחה והשירותים החברתיים (להלן: "מדינת ישראל") לבין המזמין נחתם הסכם מסגרת לפיתוח שירותים למען ילדים ונוער בסיכון ובני משפחותיהם (להלן: "הסכם מסגרת");

 

והואיל      ובמסגרת יחידת קהילה ומשפחה פועלת תוכנית"עולים לדרך - טיפול במשפחות עולים וילדיהן(להלן: "התוכנית").

 

והואיל      והתוכנית מתבצעת באמצעות המזמין והשותפים לה הם: משרד העבודה והרווחה ומשרד הקליטה (להלן, יחד עם המזמין: "השותפים").

 

והואיל      והמזמין מעוניין בביצוע מחקר הערכה מלווה לתוכנית (להלן: "המחקר").

 

והואיל      והגוף החוקר זכה בהליך הזמנה לקבלת הצעות לביצוע המחקר, שפורסם ע"י המזמין.

 

והואיל      והמזמין מוכן למסור את ביצוע המחקר לחוקר בהתאם לתנאי הסכם זה.

 

והואיל      והגוף החוקר מצהיר כי הוא מעוניין ומסוגל לבצע את המחקר עבור המזמין.

אי לכך, הוסכם והותנה בין שני הצדדים כדלקמן:

 

1.       מבוא

 

א.  המבוא להסכם זה ונספחיו, מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

 

ב.  במידה ותהיה סתירה בין נוסח ההסכם לנוסח הנספחים, נוסח ההסכם יכריע.    

 

2.     תקופת ההסכם

 

א.  תוקפו של הסכם זה הינה למשך ____________, החל מיום _________ ועד ליום  ____  (להלן: "תקופת ההסכם").

 

ב. המזמין יהיה רשאי להאריך את תקופת ההסכם לתקופות נוספות, ובלבד שישלח הודעה על כך לגוף החוקר עד 30 (שלושים) יום לפני  תום תקופת ההסכם או תום תקופת ההסכם המוארכת, לפי העניין.

 

3.     האחראים למחקר

 

האחראים לביצוע המחקר מטעם הגוף החוקר הם:

________________________________

________________________________

 

6.         ביצוע המחקר והגשת דיווחים

 

א.      המחקר יבוצע בהתאם למפורט בהצעת המחקר המצורפת להסכם זה כנספח א' ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: "הצעת המחקר").

ב.      הגוף החוקר מתחייב למסור למזמין דו"ח ביניים ראשון לאחר תקופה של _____ חודשים ממועד תחילת המחקר (להלן: "דו"ח ביניים ראשון").

ג.        הגוף החוקר מתחייב למסור למזמין דו"ח ביניים שני לאחר סיום איסוף הנתונים בהתאם להצעת המחקר (להלן: "דו"ח ביניים שני").

ד.      בתום ביצוע המחקר מתחייב הגוף החוקר למסור למזמין טיוטת דו"ח מסכם לצורך עיונה של הועדה המייעצת כהגדרתה בסעיף 9 להלן (להלן: "דו"ח מסכם").

ה.      סברה הועדה המייעצת כי יש לבצע תיקונים ו/או השלמות לדו"ח המסכם, יפעל הגוף החוקר לבצע התיקונים ו/או ההשלמות בהתאם להנחיות כאמור. 

ו.        לאחר ביצוע התיקונים כאמור בס"ק (ד') דלעיל אם וככל שיהיו כאלה, מתחייב הגוף החוקר למסור למזמין את דו"ח סופי של המחקר (להלן: "דו"ח סופי"). 

ז.       כל הדיווחים דלעיל יוגשו למזמין בקובץ word, באמצעות הדואר האלקטרוני, לידי מיכל כהן הטב בכתובת:  michalch@jdc.org

ח.      מוסכם כי אם וככל שידרשו למזמין נתונים כלליים אודות המחקר ו/או תוצאות ביניים, במהלך תקופת ההסכם ובנוסף לדו"חות המפורטים בסעיף זה לעיל, מתחייב הגוף החוקר להעמיד לרשות המזמין נתונים אלה, ובלבד שניתנה לו התראה סבירה ומראש להמצאת הנתונים כאמור.

ט.   הגוף החוקר מתחייב למסור למזמין מסמכים, הסברים וכל מידע בקשר למחקר בכל עת ובכל צורה שיידרש לכך.

 

7.         התמורה

א.             תמורת ביצוע המחקר בהתאם לתנאי הסכם זה, ישלם המזמין לגוף החוקר סך של

____________ ₪(להלן: "התמורה"), כולל מע"מ (אם וככל שיחול).

 

ב.             התשלומים לגוף החוקר יתבצעו במועדים ובתנאים כדלקמן:

 

1)              תשלום ראשון בסכום השווה ל -__________מהתמורה, ישולם בתוך 21 יום  מיום חתימת הסכם זה.

 

2)              תשלום שני בסכום השווה ל - ___________מהתמורה ישולם בכפוף ___________________________ותוך 21 ימים ממועד אישורו.

 

3)              תשלום שלישי בסכום השווה ל -  ______________מהתמורה ישולם בכפוף ___________________________ותוך 21 ימים ממועד אישורו.

 

4)              תשלום רביעי בסכום השווה ל - __________מהתמורה ישולם בכפוף ___________________________ותוך 21 ימים ממועד אישורו.

 

5)              תשלום אחרון בסכום השווה ל - __________מהתמורה ישולם בתוך 21 יום ממועד מסירת הדו"ח הסופי כאמור בס"ק  4(ה') לעיל.  תשלום זה מותנה בכך שהגוף החוקר יגיש גם דו"ח כספי בדבר הוצאות ועלויות ביצוע המחקר, החתום ומאושר על ידי מנהל הכספים של הגוף החוקר וכן מורשי חתימה.

 

ג.               המזמין ינכה מן התמורה את כל התשלומים שחלה החובה לנכותם על פי כל דין.

 

ד.             הגוף החוקר יעביר למזמין אישורים מתאימים על ניהול ספרים, אישור על ניכוי מס במקור וכן כל אישור אחר הנדרש על ידי שלטונות המס.  אם הגוף החוקר  הוא  עמותה או חברה לתועלת הציבור - יעביר הגוף החוקר למזמין גם אישור ניהול תקין מאת רשם העמותות או רשם ההקדשות, לפי העניין.

 

למען הסר ספק, מובהר כי המצאת אישורים תקפים ומעודכנים כנדרש לעיל מהווה תנאי להתקשרות עם הגוף החוקר וכן תנאי לביצוע כל תשלום ותשלום על חשבון התמורה.

 

ה.             מובהר ומוסכם בזאת כי התמורה דלעיל הינה התמורה היחידה שתשולם לגוף החוקר  עבור הספקת השירותים כמפורט בהסכם.

 

ו.               כל התשלומים ישולמו לחוקר באמצעות העברה בנקאית שתבוצע לחשבונו מס' _________ בבנק __________ סניף __________. הגוף החוקר מאשר מראש, כי אין לו התנגדות לאופן הביצוע תשלום התמורה כמפורט לעיל והוא מאשר כי הובהר לו שהמזמין יהא רשאי גם לשלם לו באמצעי תשלום אחרים ו/או נוספים, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.

 

8.              הצהרות הגוף החוקר והתחייבויותיו

א.      הגוף החוקר מצהיר, כי הוא כשיר על פי כל דין לבצע את המחקר כמפורט בהסכם זה, וכי ביצוע המחקר על ידו בהתאם להסכם זה, אינו פוגע בזכויות צד ג' כלשהם, לרבות בכל הקשור לזכויות בקניין רוחני של צד ג' כלשהו.

 

ב.      הגוף החוקר מצהיר בזה, כי הינו בעל רקע מקצועי בשטח המחקר, המאפשר לו לתת את השירותים בעזרת מומחים שיבחרו ויועסקו על ידו למטרה זו, והוא מתחייב בזה לתת את השירותים לשביעות רצונו המלאה של המזמין במומחיות ובמקצועיות הדרושות, תוך שימוש בידע החדיש ביותר המקובל היום בעולם לביצוע עבודות כגון המחקר הנ"ל, והוא יישא באחריות הבלעדית לביצוע המחקר.

ג.        מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הגוף החוקר מתחייב:

1)       לעשות כל דבר הנדרש וסביר, שמומחה היה עושה לשם ביצוע המחקר על פי הסכם זה.

2)       לעשות את כל העבודות והסידורים הדרושים למתן שרותים באופן מקצועי, יעיל וטוב.

3)       להעסיק עובדים מנוסים, אחראיים ומקצועיים בביצוע המחקר.

 

9.                  כח אדם

 

א.            הגוף החוקר מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחרים במספר הדרוש לשם ביצוע המחקר, ברמה גבוהה. בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום כל שהוא עפ"י דין ו/או ברשיון או בהיתר לפי כל דין, מתחייב הגוף החוקר לדאוג לכך כי יועסק רק מי שיש לו רשיון או היתר כאמור, לפי העניין. עובד, אשר לדעת הגורמים המקצועיים  אצל המזמין, אינו מבצע את תפקידו כהלכה ו/או איננו מגלה מקצועיות ראויה בביצוע תפקידו, יוחלף ע"י הגוף החוקר.

 

ב.             הגוף החוקר מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים המתחייבים מקיומם של יחסי עובד - מעביד בהתאם לחוקי העבודה ולהסכמים הקיבוציים החלים על עובדיו. הגוף החוקר מתחייב לשלם בגין עובדיו את כל התשלומים המתחייבים מחוקי המס במדינת ישראל ומן ההסכמים הקיבוציים החלים על עובדיו.

 

ג.              למען הסר ספק, מובהר כי הסכם זה הינו לרכישת שירותים או תפוקות מעבודה בלבד, ולא להעסקת עובדים מסוימים, ואין בו משום התקשרות לאספקת כח אדם ו/או הסכם עם קבלן כח אדם.

 

10.          העדר יחסי עובד – מעביד

 

א.            מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות, כי בין המזמין לבין הגוף החוקר וכל מי מטעמו לרבות עובדיו ו/או המועסקים על ידו, לא חלים ולא יחולו יחסי עובד - מעביד, וכל זכות שיש לגוף החוקר לפקח,  להורות, להנחות ולהדריך את הגוף החוקר ו/או כל מי שמטעמו, לרבות עובדיו ו/או המועסקים על ידו במתן השירותים על פי הסכם  זה, אינה אלא  אמצעי להבטיח ביצוע הסכם זה,  ואין בו כדי ליצור יחסי עובד - מעביד בין המזמין לגוף החוקר ו/או מי מטעמו ו/או לעובדיו, וכל עובד כאמור הוא עובד של הגוף החוקר בלבד.

 

ב.             הגוף החוקר מצהיר, כי הוא והוא בלבד, אחראי לתשלום לעובדיו ו/או למועסקים על ידו של מלוא משכורותיהם ו/או הזכויות המגיעות להם, תנאים סוציאליים ותנאי עבודה בהתאם לקבוע על פי כל נוהג וכל דין.

 

ג.              הגוף החוקר מצהיר כי הוא יתן שירותים גם לאחר/ים וכי אינו משתלב במסגרת הארגונית של המזמין ואין בכוונתו לעשות כן.

 

ד.             מוסכם ומוצהר בזאת, כי אין ולא יהיו לגוף החוקר ולכל מי מטעמו, לרבות עובדיו ו/או המועסקים על ידו, כל זכות של עובד המזמין בכל דרך וצורה שהיא וכי הגוף החוקר ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו כאמור, לא יהיו זכאים לתשלום של משכורת, דמי חופשה, דמי מחלה, פיצויי פיטורין או פיצויי פרישה מאת המזמין וכן לא יהיה המזמין חייב בכל תשלום ו/או גמלה ו/או זכות המחייבים ו/או הנהוגים ביחסים שבין מעביד לעובד, וזאת בהיות הגוף החוקר במעמד של קבלן עצמאי לכל ענין ודבר.

 

ה.            הגוף החוקר מתחייב להבהיר את האמור לעיל באופן מפורש וברור לכל עובד ו/או מי שיועסק על ידה לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.

 

ו.              הגוף החוקר מתחייב לטפל מיד ועל חשבונו בכל דרישה ו/או תביעה הנובעים על פי הנטען בדרישה ו/או בתביעה, במישרין ו/או עקיפין, מצד עובד ו/או מצד רשות ו/או גוף בגין ו/או בקשר לעובדים ו/או משכורתם ו/או לזכויותיהם ו/או לתנאיהם.

 

ז.              מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות, כי היה ויקבע ע"י גורם מוסמך כלשהו, כי חלים יחסי עובד - מעביד בין המזמין לבין הגוף החוקר ו/או עובדיו ו/או מטעמו, והיה והמזמין תידרש לשאת בתשלום ו/או הוצאה בגין תביעה זו, ישפה הגוף החוקר את המזמין בכל חבות כספית שהיא, לרבות שכ"ט עו"ד, שהמזמין יחוייב בה.  במקרה כזה, יהיה המזמין רשאי לקזז את הסכום מכל תשלום שיהא חייב לנותן שירותים.

 

11.        ועדה מייעצת

 

א.            לשם ליווי המחקר, תוקם ועדה מייעצת שבראשה יעמוד נציג המזמין, והחברים בה יהיו נציגי כל השותפים וכן חברים נוספים שיבחרו על ידי השותפים (להלן: "ועדת ההיגוי").

ב.             הגוף החוקר מתחייב לשתף את הועדה המייעצת בכל דיון לצורך קבלת החלטות בעניינים הנוגעים לביצוע המחקר.

 

12.        אחריות

א.            הגוף החוקר בלבד אחראי לכל נזק, גוף או רכוש, אשר ייגרם לאדם או לגוף כלשהו, לרבות המזמין ועובדיו, הגוף החוקר ועובדיו וכל צד שלישי, תוך כדי ועקב ביצוע המחקר.

ב.             הגוף החוקר מתחייב לבטח את עצמו, את עובדיו וכל מי מטעמו בביטוח מקיף ומתאים, ההולם את נסיבות העניין, לרבות ביטוח צד ג' וביטוח חבות מעבידים.

ג.              מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הגוף החוקר יישא בכל תשלום פיצויים בגין נזק כאמור, וישפה את המזמין שיפוי מלא על כל הוצאה שיוציא בגין חבותו של הגוף החוקר כאמור, לרבות שכ"ט עו"ד, הוצאות משפט או כל הליך אחר.

 

 

13.         שמירת סודיות

א.            הגוף החוקר מתחייב לשמור סוד ולא להעביר, לא להודיע, לא למסור ולא  להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה שתגיע אליו בקשר עם ביצוע הסכם זה או בתוקף, במהלך או אגב ביצועו, תוך תקופת ההסכם, לפני תחילתה או לאחר מכן.

ב.             הגוף החוקר מתחייב להחתים את עובדיו וכל מי שיועסק על ידו בביצוע ההסכם על הצהרת סודיות, לפיה יתחייבו עובדיו לא להעביר,  לא להודיע, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם שאינו מוסמך לכך, כל ידיעה שתגיע אליהם בקשר עם ביצוע הסכם זה או בתוקף, במהלך או אגב ביצועו, תוך תקופת ההסכם, לפני תחילתה או לאחר מכן.

ג.              הגוף החוקר, עובדיו והמועסקים על ידו יצהירו כי ידוע להם שאי מילוי התחייבות על פי סעיף זה מהווה עבירה על פי פרק ז' לחוק העונשין, התשל"ז - 1977.

 

14.          זכויות יוצרים

 

א.            זכויות היוצרים במחקר שיבוצע על פי הסכם זה, יהיו שייכות לשותפים כהגדרתם במבוא להסכם והתמורה דלעיל תהווה תמורה גם עבור זכויות אלה.

 

ב.             מבלי לגרוע מן האמור לעיל, כל המסמכים, הנתונים, הניתוחים, התוכניות, הנספחים, הטיוטות, התרשימים וכל חומר אחר (להלן: "המסמכים") שהוכנו על ידי הגוף החוקר לשם ביצוע המחקר על פי הסכם זה או כתוצאה ממנו וזכויות היוצרים הנובעות מהם, יהיו שייכים לשותפים. השותפים יהיו רשאים לעשות בהם כל שימוש, לפי שיקול דעתם הבלעדי.    

ג.              הגוף החוקר מתחייב למסור למזמין בסיום ההתקשרות או במהלכה העתק מלא של כל המסמכים וכל חומר אחר שיוכן על ידו במסגרת ביצוע הסכם זה. 

ד.             הגוף החוקר לא יעביר את המסמכים או כל חומר אחר שהכין במסגרת ביצוע המחקר על פי הסכם זה ו/או כל חלק מהם לאחר ולא יתיר רשות הדפסה ו/או הוצאה לאור ו/או ליתן רישיון כלשהוא בקשר למסמכים הנ"ל ולא יפרסם את המסמכים בצורה שהיא, בין מקוצרת ובין אחרת ו/או קטעים מהם, ולא ישתמש בחומר האמור לצורך ביצוע עבודות אחרות בשכר, ללא אישור מראש ובכתב מן המזמין.

 

ה.            מובהר כי הגוף החוקר לא יהא רשאי להשתמש בנתונים ו/או בתוצרים אשר נאספו במסגרת עריכת המחקר על פי הסכם זה, למחקרים ו/או לפרויקטים ו/או לעבודה מדעית אחרת, אלא אם כן קיבל לכך את אישור המזמין מראש ובכתב.

 

ו.              הגוף החוקר מתחייב לא להפר בעצמו כל זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי כלשהו, במהלך ביצוע המחקר על פי הסכם זה.

 

ז.              למען הסר ספק מובהר כי ההוראות בדבר זכויות יוצרים ושמירות סודיות יחולו גם לאחר סיום הסכם זה.

 

15.          פרסומים

 

א.            השותפים כהגדרתם לעיל יקבעו  את מועד פרסום הדו"ח הסופי של המחקר ואופן הפרסום.

ב.             הגוף החוקר מתחייב לציין בדו"ח הסופי ובכל פרסום הקשור אליו כי הוכן על פי הזמנת המזמין ובמימונו ובשיתוף השותפים. תוכן הפרסום יתואם מראש בין הצדדים.

 

16.          ביטול ההסכם

א.            המזמין רשאי בכל עת לבטל את ביצוע המחקר, או כל חלק ממנו, על ידי מתן הודעה על כך בכתב לגוף החוקר, 30 (שלושים) יום מראש, וזאת ללא צורך במתן נימוקים.

 

ב.             במקרה של ביטול כאמור בס"ק (א), ישלם המזמין לגוף החוקר רק בגין החלק היחסי של השירותים שניתנו והושלמו עד למועד כניסת הביטול לתוקף בהתאם לקביעת ועדת ההיגוי, ולא יהיה חייב בכל פיצוי,  תמורה או  תשלום אחר עבור או בקשר לביטול ביצוע המחקר או אותו חלק מהם שבוטל.

 

ג.              למען הסר ספק, הצדדים מצהירים, כי תקופת ההודעה המוקדמת נקבעה לאחר שקילה ודיון, ולא יהיו לאף אחד מהצדדים טענות כלשהן בקשר לאורך תקופת ההודעה ו/או לשיקולים שהביאו לנתינת ההודעה על ביטול ההסכם.

 

ד.             מוסכם, כי ביטול ההסכם לגבי חלק מן המחקר לא יחשב הפרת הסכם, והוראות ההסכם ימשיכו לחול על אותו חלק לגביו לא בוטל ההסכם.

 

17.          הפרות ותרופות

 

א.            הפר הגוף החוקר הוראה מהוראות הסכם זה, רשאי המזמין, בנוסף על זכויותיו על פי כל דין ועל פי הסכם זה, לראות ההסכם כמבוטל, לאחר שניתנה לחוקר הודעה בה נדרש לתקן את המעוות, והגוף החוקר לא תיקן תוך המועד שצויין בהודעה.

ב.             בוטל ההסכם כאמור בס"ק (א) לעיל, לא יהיה המזמין חייב בתשלום כלשהו לגוף החוקר, לרבות תשלום בגין העבודה שכבר בוצעה וטרם שולם עליה, והמזמין רשאי לעשות בעצמו או באמצעות אחרים את המחקר שהגוף החוקר חייב לעשות על פי הסכם זה, וזאת על חשבון הגוף החוקר.

 

18.          סמכות שיפוט

 

הצדדים מסכימים כי מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור להסכם זה יהיה בבתי המשפט המוסמכים בירושלים בלבד.

 

19.          הוראות כלליות

א.            הגוף החוקר מתחייב לא להסב לאחר הסכם זה, או כל חלק ממנו, ולא להעביר, או למסור לאחר כל זכות, או חובה, הנובעות מהסכם זה אלא אם ניתנה לכך הסכמת המזמין מראש ובכתב. ניתנה הסכמת המזמין כאמור, לא יהיה בכך כדי לשחרר את הגוף החוקר מהתחייבות ואחריות או חובה כלשהי על פי כל דין ולפי הסכם זה.

ב.             המזמין מתחייב לעשות כמיטב יכולתו לסייע לגוף החוקר בביצוע המחקר, להעמיד לרשותו את המידע והנתונים שברשותו, הנחוצים לשם ביצוע המחקר, הכל בכפוף להוראות כל דין.

ג.              למזמין מוקנית בזאת הזכות (ולא החובה) לערוך מידי פעם בפעם ביקורת כדי לעמוד מקרוב, בין היתר, על רמת ביצוע השירותים ואופן ביצועם. מובהר בזאת, כי זכות הפיקוח לא תשחרר את הגוף החוקר בשום צורה או אופן מהתחייבויותיו כלפי המזמין בקשר למתן השירותים ומילוי תנאי הסכם זה. נותן השירותים מתחייב לתקן בתוך זמן סביר כל ליקוי ו/או פגם שיתגלה.

ד.             מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי תנאי הסכם זה מהווים ביטוי שלם ומלא של זכויות הצדדים, והם מבטלים כל הסכם, מצג, הבטחה או נוהג שקדם לחתימתו. כל שינוי בתנאיו של הסכם זה או בפרטי הנספחים, יעשה בהסכמת הצדדים, מראש ובכתב.

ה.            ויתור בדרך התנהגות לא ייחשב כוויתור על זכות הנובעת מהסכם זה. ויתור על זכות כזו יעשה במפורש או בכתב.

ו.              נציג המזמין לעניין הסכם זה הוא מי שהוסמך לכך על ידיו, והגוף החוקר מתחייב לבצע את ההסכם בתיאום מלא עמו.

ז.              כתובות הצדדים להסכם זה הן כמפורט בתחילת ההסכם.

 

ולראיה באו הצדדים על החתום :

 

___________________                                                          _____________________

            המזמין                                                                                      הגוף החוקר

 

אישור חתימת הגוף החוקר

אני הח"מ ____________________, עו"ד/רו"ח, מאשר כי ה"ה:
1._________________________ ת.ז. ________________
2._________________________ ת.ז.________________
אשר חתמו על הסכם זה, מוסמכים לחתום בשם הגוף החוקר ולחייבו לכל דבר ועניין וכי הגוף החוקר מוסמך לחתום על הסכם זה על פי תקנונו.

_________________

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח ה'

 

(נוסח הסכם כשמדובר בהתקשרות מול אדם פרטי)

 

 

ה ס כ ם

 

שנערך ונחתם ביום _______

 

 

בין

אשלים - העמותה לתכנון ולפתוח שרותים לילדים ובני נוער בסיכון ומשפחותיהם

ע.ר מס' 580316933
מגבעת הג'וינט, ת.ד. 3489, ירושלים, 91034

ואשר תיקרא להלן לשם הקיצור "המזמין",

מצד אחד:

לבין

 

______________________

כתובת: _________________________

 

ואשר ייקרא להלן לשם הקיצור "החוקר",

מצד שני;

 

 

הואיל       ובין מדינת ישראל - משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים (להלן: "מדינת ישראל") לבין המזמין נחתם הסכם מסגרת לפיתוח שירותים למען ילדים ונוער בסיכון ובני משפחותיהם (להלן: "הסכם מסגרת");

 

והואיל      ובמסגרת יחידת משפחה וקהילה, פועלת תוכנית"עולים לדרך - טיפול במשפחות עולים וילדיהן"(להלן: "התוכנית").

 

והואיל      והתוכנית מתבצעת באמצעות המזמין והשותפים לה הם: משרד העבודה והרווחה ומשרד הקליטה (להלן, יחד עם המזמין: "השותפים").

 

והואיל      והמזמין מעוניין בביצוע מחקר הערכה מלווה לתוכנית (להלן: "המחקר").

 

והואיל      והחוקר זכה בהליך הזמנה לקבלת הצעות לביצוע המחקר, שפורסם ע"י המזמין.

 

והואיל      והמזמין מוכן למסור את ביצוע המחקר לחוקר בהתאם לתנאי הסכם זה.

 

והואיל      והחוקר מצהיר כי הוא מעוניין ומסוגל לבצע את המחקר עבור המזמין.

אי לכך, הוסכם והותנה בין שני הצדדים כדלקמן:

 

1.       מבוא

 

א.  המבוא להסכם זה ונספחיו, מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

ב.  במידה ותהיה סתירה בין נוסח ההסכם לנוסח הנספחים, נוסח ההסכם יכריע.    

 

2.       תקופת ההסכם

 

א.  תוקפו של הסכם זה הינה למשך ____________, החל מיום _________ ועד ליום  ____  (להלן: "תקופת ההסכם").

 

ב.  המזמין יהיה רשאי להאריך את תקופת ההסכם לתקופות נוספות, ובלבד שישלח הודעה על כך לגוף החוקר עד 30 (שלושים) יום לפני  תום תקופת ההסכם או תום תקופת ההסכם המוארכת, לפי העניין.

 

3.    ביצוע המחקר והגשת דיווחים

 

א.      המחקר יבוצע בהתאם למפורט בהצעת המחקר המצורפת להסכם זה כנספח א' ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: "הצעת המחקר").

ב.      החוקר מתחייב למסור למזמין דו"ח ביניים ראשון לאחר תקופה של _____ חודשים ממועד תחילת המחקר (להלן: "דו"ח ביניים ראשון").

ג.        החוקר מתחייב למסור למזמין דו"ח ביניים שני לאחר סיום איסוף הנתונים בהתאם להצעת המחקר (להלן: "דו"ח ביניים שני").

ד.      בתום ביצוע המחקר מתחייב החוקר למסור למזמין טיוטת דו"ח מסכם לצורך עיונה של הועדה המייעצת כהגדרתה בסעיף 9 להלן (להלן: "דו"ח מסכם").

ה.      סברה הועדה המייעצת כי יש לבצע תיקונים ו/או השלמות לדו"ח המסכם, יפעל החוקר לבצע התיקונים ו/או ההשלמות בהתאם להנחיות כאמור. 

ו.        לאחר ביצוע התיקונים כאמור בס"ק (ד') דלעיל אם וככל שיהיו כאלה, מתחייב החוקר למסור למזמין את דו"ח סופי של המחקר (להלן: "דו"ח סופי"). 

ז.       כל הדיווחים דלעיל יוגשו למזמין בקובץ word, באמצעות הדואר האלקטרוני, לידי מיכל כהן הטב בכתובת:  michalch@jdc.org

ח.      מוסכם כי אם וככל שידרשו למזמין נתונים כלליים אודות המחקר ו/או תוצאות ביניים, במהלך תקופת ההסכם ובנוסף לדו"חות המפורטים בסעיף זה לעיל, מתחייב החוקר להעמיד לרשות המזמין נתונים אלה, ובלבד שניתנה לו התראה סבירה ומראש להמצאת הנתונים כאמור.

ט.   החוקר מתחייב למסור למזמין מסמכים, הסברים וכל מידע בקשר למחקר בכל עת ובכל צורה שיידרש לכך.

 

4.       התמורה

 

א.            תמורת ביצוע המחקר בהתאם לתנאי הסכם זה, ישלם המזמין לחוקר סך של

____________ ₪(להלן: "התמורה"), כולל מע"מ (אם וככל שיחול).

 

ב.             התשלומים לחוקר יתבצעו במועדים ובתנאים כדלקמן:

 

1)              תשלום ראשון בסכום השווה ל -__________מהתמורה, ישולם בתוך 21 יום  מיום חתימת הסכם זה.

 

2)              תשלום שני בסכום השווה ל - ___________מהתמורה ישולם בכפוף ___________________________ותוך 21 ימים ממועד אישורו.

 

3)              תשלום שלישי בסכום השווה ל -  ______________מהתמורה ישולם בכפוף ___________________________ותוך 21 ימים ממועד אישורו.

 

4)              תשלום רביעי בסכום השווה ל - __________מהתמורה ישולם בכפוף ___________________________ותוך 21 ימים ממועד אישורו.

 

5)              תשלום אחרון בסכום השווה ל - __________מהתמורה ישולם בתוך 21 יום ממועד מסירת הדו"ח הסופי כאמור בס"ק 4(ה') לעיל.  תשלום זה מותנה בכך שהחוקר יגיש גם דו"ח כספי בדבר הוצאות ועלויות ביצוע המחקר, החתום ומאושר על ידי מנהל הכספים של החוקר וכן מורשי חתימה.

 

ג.               המזמין ינכה מן התמורה את כל התשלומים שחלה החובה לנכותם על פי כל דין.

 

ד.             החוקר יעביר למזמין אישורים מתאימים על ניהול ספרים, אישור על ניכוי מס במקור וכן כל אישור אחר הנדרש על ידי שלטונות המס. 

למען הסר ספק, מובהר כי המצאת אישורים תקפים ומעודכנים כנדרש לעיל מהווה תנאי להתקשרות עם החוקר וכן תנאי לביצוע כל תשלום ותשלום על חשבון התמורה.

 

ה.             מובהר ומוסכם בזאת כי התמורה דלעיל הינה התמורה היידה שתשולם לחוקר  עבור הספקת השירותים כמפורט בהסכם.

 

ו.               כל התשלומים ישולמו לחוקר באמצעות העברה בנקאית שתבוצע לחשבונו מס' _________ בבנק __________ סניף __________. החוקר מאשר מראש, כי אין לו התנגדות לאופן הביצוע תשלום התמורה כמפורט לעיל והוא מאשר כי הובהר לו שהמזמין יהא רשאי גם לשלם לו באמצעי תשלום אחרים ו/או נוספים, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.

 

5.              הצהרות החוקר והתחייבויותיו

 

א.        החוקר מצהיר, כי הוא כשיר על פי כל דין לבצע את המחקר כמפורט בהסכם זה, וכי ביצוע המחקר על ידו בהתאם להסכם זה, אינו פוגע בזכויות צד ג' כלשהם, לרבות בכל הקשור לזכויות בקניין רוחני של צד ג' כלשהו.

 

ב.      החוקר מצהיר בזה, כי הינו בעל רקע מקצועי בשטח המחקר, המאפשר לו לתת את השירותים בעזרת מומחים שיבחרו ויועסקו על ידו למטרה זו, והוא מתחייב בזה לתת את השירותים לשביעות רצונו המלאה של המזמין במומחיות ובמקצועיות הדרושות, תוך שימוש בידע החדיש ביותר המקובל היום בעולם לביצוע עבודות כגון המחקר הנ"ל, והוא יישא באחריות הבלעדית לביצוע המחקר.

ג.        מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החוקר מתחייב:

4)       לעשות כל דבר הנדרש וסביר, שמומחה היה עושה לשם ביצוע המחקר על פי הסכם זה.

5)       לעשות את כל העבודות והסידורים הדרושים למתן שרותים באופן מקצועי, יעיל וטוב.

6)       להעסיק עובדים מנוסים, אחראיים ומקצועיים בביצוע המחקר.

 

6.                  כח אדם

 

א.             החוקר מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים המתחייבים מקיומם של יחסי עובד - מעביד בהתאם לחוקי העבודה, הסכמים קיבוציים וצוי הרחבה החלים על עובדים בישראל וחוקי המס.

ב.             למען הסר ספק, מובהר כי הסכם זה הינו לרכישת שירותים או תפוקות מעבודה בלבד, ולא להעסקת עובדים מסוימים, ואין בו משום התקשרות לאספקת כח אדם ו/או הסכם עם קבלן כח אדם.

 

7.              העדר יחסי עובד - מעביד

 

א.             היחסים בין המזמין לבין החוקר אינם יוצרים אלא יחס בין מזמין לקבלן המבצע הזמנות ו/או בין מוכר ידע לקונה ידע.

ב.             לחוקר ולכל המועסקים על ידו בביצוע הסכם זה, לא יהיו כל זכויות של עובד או עובד המועסק על ידי המזמין, והם לא יהיו זכאים לכל תשלום, פיצוי או הטבה אחרת בקשר עם ביצוע הסכם זה או סיומו.

על החוקר בלבד יחולו כל המיסים ותשלומי חובה אחרים שמעביד חייב לשלמם ביחס לעובדיו בהתאם לדין ולנוהג לרבות תשלומים לביטוח לאומי, מס מקביל ויתר הזכויות הסוציאליות, והוא בלבד יהיה אחראי לכל תביעה של עובד מעובדיו הנובעת מיחסי העבודה שביניהם.

 

8.        ועדה מייעצת

 

א.            לשם ליווי המחקר, תוקם ועדה מייעצת שבראשה יעמוד נציג המזמין, והחברים בה יהיו נציגי כל השותפים וכן חברים נוספים שיבחרו על ידי השותפים (להלן: "ועדת ההיגוי").

ב.             החוקר מתחייב לשתף את הועדה המייעצת בכל דיון לצורך קבלת החלטות בעניינים הנוגעים לביצוע המחקר.

 

9.        אחריות

 

א.            החוקר בלבד אחראי לכל נזק, גוף או רכוש, אשר ייגרם לאדם או לגוף כלשהו, לרבות המזמין ועובדיו, החוקר ועובדיו וכל צד שלישי, תוך כדי ועקב ביצוע המחקר.

ב.             החוקר מתחייב לבטח את עצמו, את עובדיו וכל מי מטעמו בביטוח מקיף ומתאים, ההולם את נסיבות העניין, לרבות ביטוח צד ג' וביטוח חבות מעבידים.

ג.              מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החוקר יישא בכל תשלום פיצויים בגין נזק כאמור, וישפה את המזמין שיפוי מלא על כל הוצאה שיוציא בגין חבותו של החוקר כאמור, לרבות שכ"ט עו"ד, הוצאות משפט או כל הליך אחר.

 

10.          שמירת סודיות

 

א.            החוקר מתחייב לשמור סוד ולא להעביר, לא להודיע, לא למסור ולא  להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה שתגיע אליו בקשר עם ביצוע הסכם זה או בתוקף, במהלך או אגב ביצועו, תוך תקופת ההסכם, לפני תחילתה או לאחר מכן.

ב.             החוקר מתחייב להחתים את עובדיו וכל מי שיועסק על ידו בביצוע ההסכם על הצהרת סודיות, לפיה יתחייבו עובדיו לא להעביר,  לא להודיע, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם שאינו מוסמך לכך, כל ידיעה שתגיע אליהם בקשר עם ביצוע הסכם זה או בתוקף, במהלך או אגב ביצועו, תוך תקופת ההסכם, לפני תחילתה או לאחר מכן.

ג.              החוקר, עובדיו והמועסקים על ידו יצהירו כי ידוע להם שאי מילוי התחייבות על פי סעיף זה מהווה עבירה על פי פרק ז' לחוק העונשין, התשל"ז - 1977.

 

11.          זכויות יוצרים

 

א.            זכויות היוצרים במחקר שיבוצע על פי הסכם זה, יהיו שייכות לשותפים כהגדרתם במבוא להסכם והתמורה דלעיל תהווה תמורה גם עבור זכויות אלה.

 

ב.             מבלי לגרוע מן האמור לעיל, כל המסמכים, הנתונים, הניתוחים, התוכניות, הנספחים, הטיוטות, התרשימים וכל חומר אחר (להלן: "המסמכים") שהוכנו על ידי החוקר לשם ביצוע המחקר על פי הסכם זה או כתוצאה ממנו וזכויות היוצרים הנובעות מהם, יהיו שייכים לשותפים. השותפים יהיו רשאים לעשות בהם כל שימוש, לפי שיקול דעתם הבלעדי.    

ג.              החוקר מתחייב למסור למזמין בסיום ההתקשרות או במהלכה העתק מלא של כל המסמכים וכל חומר אחר שיוכן על ידו במסגרת ביצוע הסכם זה.         

ד.             החוקר לא יעביר את המסמכים או כל חומר אחר שהכין במסגרת ביצוע המחקר על פי הסכם זה ו/או כל חלק מהם לאחר ולא יתיר רשות הדפסה ו/או הוצאה לאור ו/או ליתן רישיון כלשהוא בקשר למסמכים הנ"ל ולא יפרסם את המסמכים בצורה שהיא, בין מקוצרת ובין אחרת ו/או קטעים מהם, ולא ישתמש בחומר האמור לצורך ביצוע עבודות אחרות בשכר, ללא אישור מראש ובכתב מן המזמין.

 

ה.            מובהר כי החוקר לא יהא רשאי להשתמש בנתונים ו/או בתוצרים אשר נאספו במסגרת עריכת המחקר על פי הסכם זה, למחקרים ו/או לפרוייקטים ו/או לעבודה מדעית אחרת, אלא אם כן קיבל לכך את אישור המזמין מראש ובכתב.

 

ו.              החוקר מתחייב לא להפר בעצמו כל זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי כלשהו, במהלך ביצוע המחקר על פי הסכם זה.

 

ז.              למען הסר ספק מובהר כי ההוראות בדבר זכויות יוצרים ושמירות סודיות יחולו גם לאחר סיום הסכם זה.

 

12.          פרסומים

 

א.            השותפים כהגדרתם לעיל יקבעו  את מועד פרסום הדו"ח הסופי של המחקר ואופן הפרסום.

ב.             החוקר מתחייב לציין בדו"ח הסופי ובכל פרסום הקשור אליו כי הוכן על פי הזמנת המזמין ובמימונו בשיתוף השותפים. תוכן הפרסום יתואם מראש בין הצדדים.

 

13.          ביטול ההסכם

 

א.            המזמין רשאי בכל עת לבטל את ביצוע המחקר, או כל חלק ממנו, על ידי מתן הודעה על כך בכתב לחוקר, 30 (שלושים) יום מראש, וזאת ללא צורך במתן נימוקים.

 

ב.             במקרה של ביטול כאמור בס"ק (א), ישלם המזמין לחוקר רק בגין החלק היחסי           של השירותים שניתנו והושלמו עד למועד כניסת הביטול לתוקף בהתאם לקביעת ועדת ההיגוי, ולא יהיה חייב בכל פיצוי,  תמורה או  תשלום אחר עבור או בקשר לביטול ביצוע המחקר או אותו חלק מהם שבוטל.

 

ג.              למען הסר ספק, הצדדים מצהירים, כי תקופת ההודעה המוקדמת נקבעה לאחר שקילה ודיון, ולא יהיו לאף אחד מהצדדים טענות כלשהן בקשר לאורך תקופת ההודעה ו/או לשיקולים שהביאו לנתינת ההודעה על ביטול ההסכם.

 

ד.             מוסכם, כי ביטול ההסכם לגבי חלק מן המחקר לא יחשב הפרת הסכם, והוראות ההסכם ימשיכו לחול על אותו חלק לגביו לא בוטל ההסכם.

 

14.          הפרות ותרופות

 

א.            הפר החוקר הוראה מהוראות הסכם זה, רשאי המזמין, בנוסף על זכויותיו על פי כל דין ועל פי הסכם זה, לראות ההסכם כמבוטל, לאחר שניתנה לחוקר הודעה בה נדרש לתקן את המעוות, והחוקר לא תיקן תוך המועד שצויין בהודעה.

ב.             בוטל ההסכם כאמור בס"ק (א) לעיל, לא יהיה המזמין חייב בתשלום כלשהו לחוקר, לרבות תשלום בגין העבודה שכבר בוצעה וטרם שולם עליה, והמזמין רשאי לעשות בעצמו או באמצעות אחרים את המחקר שהחוקר חייב לעשות על פי הסכם זה, וזאת על חשבון החוקר.

 

15.          סמכות שיפוט

 

הצדדים מסכימים כי מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור להסכם זה יהיה בבתי המשפט המוסמכים בירושלים בלבד.

 

16.          הוראות כלליות

 

א.            החוקר מתחייב לא להסב לאחר הסכם זה, או כל חלק ממנו, ולא להעביר, או למסור לאחר כל זכות, או חובה, הנובעות מהסכם זה אלא אם ניתנה לכך הסכמת המזמין מראש ובכתב. ניתנה הסכמת המזמין כאמור, לא יהיה בכך כדי לשחרר את החוקר מהתחייבות ואחריות או חובה כלשהי על פי כל דין ולפי הסכם זה.

ב.             המזמין מתחייב לעשות כמיטב יכולתו לסייע לחוקר בביצוע המחקר, להעמיד לרשותו את המידע והנתונים שברשותו, הנחוצים לשם ביצוע המחקר, הכל בכפוף להוראות כל דין.

ג.              למזמין מוקנית בזאת הזכות (ולא החובה) לערוך מידי פעם בפעם ביקורת כדי לעמוד מקרוב, בין היתר, על רמת ביצוע השירותים ואופן ביצועם. מובהר בזאת, כי זכות הפיקוח לא תשחרר את החוקר בשום צורה או אופן מהתחייבויותיו כלפי המזמין בקשר למתן השירותים ומילוי תנאי הסכם זה. החוקר מתחייב לתקן בתוך זמן סביר כל ליקוי ו/או פגם שיתגלה.

ד.             מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי תנאי הסכם זה מהווים ביטוי שלם ומלא של זכויות הצדדים, והם מבטלים כל הסכם, מצג, הבטחה או נוהג שקדם לחתימתו. כל שינוי בתנאיו של הסכם זה או בפרטי הנספחים, יעשה בהסכמת הצדדים, מראש ובכתב.

ה.            ויתור בדרך התנהגות לא ייחשב כוויתור על זכות הנובעת מהסכם זה. ויתור על זכות כזו יעשה במפורש או בכתב.

ו.              נציג המזמין לעניין הסכם זה הוא מי שהוסמך לכך על ידיו, והחוקר מתחייב לבצע את ההסכם בתיאום מלא עמו.

ז.              כתובות הצדדים להסכם זה הן כמפורט בתחילת ההסכם.

 

 

ולראיה באו הצדדים על החתום :

 

 

___________________                                                           _____________________

            המזמין                                                                                      החוקר

 

 

להורדת הקובץ לחץ כאן>>