עמותת אשלים מכרז להפעלת תכנית "עולים לדרך - למשפחות לילדים במצבי סיכון"

עמותת אשלים מכרז להפעלת תכנית "עולים לדרך - למשפחות לילדים במצבי סיכון"

26/09/2017

 

1.             מוזמנות בזה הצעות ע"י אשלים - העמותה לתכנון ולפיתוח שירותים למען ילדים ובני נוער בסיכון (להלן: "המזמין") להפעלת תוכנית "מכרז להפעלת תכנית "עולים לדרך - למשפחות לילדים במצבי סיכון (להלן: "התוכנית"). התוכנית הינה יוזמה של המזמין בשותפות עם משרד העבודה, הרווחה והשרותים החברתיים ומשרד הקליטה, שעניינה בניית ויישום תכנית טיפולית למשפחות שילדיהן נמצאים במצבי סיכון.

 

2.              תקופת ההסכם היסודית תהיה למשך 3 שנים, עם אופציה למזמין להאריך את תוקפו של ההסכם באותם תנאים ובשינויים מחייבים לתקופה נוספת של שלוש שנים מעבר לתקופת ההסכם היסודית (סה"כ 6 שנים).

 

3.              יודגש כי ניתן להגיש הצעות להפעלת כל מרכיבי המכרז או להפעלת מרכיב ההכשרה והדרכת הליך קבוצת דיון משפחתית(קד"מ) בלבד.

 

4.              תנאי סף להשתתפות במכרז:

א.             על המציע להיות תאגיד הרשום בישראל על פי הוראות הדין הנוגעות לענין, המנהל ספרים כדין.

 

ב.             על המציע להיות בעל נסיון בהפעלת תכניות חברתיות ו/או חינוכיות ו/או קהילתיות עבור גופים ציבוריים (משרדי ממשלה ו/או רשויות מקומיות), של שלוש שנים לפחות בחמש השנים האחרונות הקודמות למועד פרסום מכרז זה.

 

ג.               על המציע להיות בעל מחזור כספי של 400,000 ש"ח לפחות בכל אחת מהשנים 2014 - 2016.

 

ד.             על המציע לעמוד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים.

 

ה.             על המציע להתחייב להעמיד איש קשר מטעמו וממקורותיו (לפחות 10%) שיהווה איש קשר עם המזמין ועם הגופים הנוספים המעורבים בתוכנית.

 

ו.               על המציע להיות בעל יכולת תזרימית למימון ביניים של הפרויקט למשך רבעון לפחות, בסך של עד 50,000 ש"ח.

 

ז.              על המציע לצרף להצעתו התחייבות, לפיה הוא ימלא את כל הדרישות לגבי בטחון ואבטחת הידע ולגבי שמירה על סודיות.

5.              מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם.

6.              המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

7.              לקבלת מסמכי המכרז נא לפנות לגב' מיכל כהן הטב באמצעות פנייה במייל לכתובת michalch@jdc.org.

8.              ההצעות תיערכנה בשפה העברית ותוכנסנה במעטפה סגורה וחלקה לתיבת המכרזים בבנין הג'וינט - גבעת רם, ירושלים, וזאת עד ליום 11.10.17 בשעה 14:00. על המעטפה ירשם: "מכרז עולים לדרך".