מכרז לתפעול אדמיניסטרטיבי של תכנית "שירותים אישיים לאנשים עם מוגבלות"

מכרז לתפעול אדמיניסטרטיבי של תכנית "שירותים אישיים לאנשים עם מוגבלות"

29/09/2017

 

1.              מוזמנות בזה הצעות לתפעול אדמיניסטרטיבי של תכנית "שירותים אישיים לאנשים עם מוגבלות" מטעם מסד נכויות, שהינה שותפות בין מדינת ישראל, ג'וינט ישראל וקרן משפחת רודרמן (להלן: "מסד נכויות").

2.              תקופת ההסכם הינה ל- 2 שנים, החל ממועד חתימת הסכם מחייב בין המזמין לגוף המפעיל הזוכה, עם אופציה לשלוש הארכות לתקופה של שנה אחת בכל פעם, ועד 5 שנים בסה"כ.

3.              תנאי סף

     א.             על המציע להיות תאגיד הרשום בישראל על פי הוראות הדין הנוגעות לעניין, המנהל ספרים כדין.

     ב.             על המציע להיות בעל ניסיון לניהול רכש מול מגוון ספקים בנושאים שונים (מוצרים, שירותים, תשלומים, ניהול קופה קטנה ועוד).

     ג.               על המציע להיות בעל מחזור כספי של 5,000,000 ₪ לפחות בכל אחת מהשנים 2015 ו - 2016.

     ד.             על המציע לעמוד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים.

4.              על המציע לצרף דו"ח כספי מבוקר ומאושר על ידי רואה חשבון לשנת 2015 ומאזן בוחן או דו"ח כספי מבוקר לשנת 2016. על המציע להצהיר כי הוא עומד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים.

5.              מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם.

6.              המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

7.              קבלת מסמכי המכרז תעשה בתיאום עם מר זיו מגור בטלפון מס' 02-6557200 או בדואר אלקטרוני לכתובת  zivma@jdc.org.

8.              ההצעות תיערכנה בשפה העברית ותוכנסנה במעטפה סגורה וחלקה לתיבת המכרזים בבניין הג'וינט - גבעת רם ירושלים וזאת עד ליום 27.11.2017, בשעה 14:00.