הודעה על כוונה להתקשרות לביצוע מיזם משותף

הודעה על כוונה להתקשרות לביצוע מיזם משותף

16/10/2017

בהתאם להוראות תקנות 3(30) ו – 3ב(ב) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג – 1993, מודיעה בזאת ועדת המכרזים של אשל (להלן: "אשל") כי בכוונת אשל להתקשר עם עמותת אביב לניצולי השואה (להלן: "המפעיל") לצורך ביצוע מיזם משותף כמפורט להלן.

 

תאור המיזם ועיקרי ההתקשרות:

 

א.      התכנית מהווה הרחבה לתכנית "נקודת זכות" שהוטמעה ב-19 יישובים, תנגיש את נושא מיצוי הזכויות לניצולי שואה מרותקי בית ו/או בפריפריה ואף תמצה הטבות חדשות. זאת באמצעות אנשי מקצוע (עו"ד ומומחים בתחום ניצולי שואה), מתנדבים ואנשי מקצוע מקומיים.

ב.      ההתקשרות תהיה למשך תקופה של: 3 שנים

 

ג.         סכום השתתפות אשל: 777,113 ₪

 

ד.      סכום השתתפות המפעיל: 777,113 ₪

 

ה.      נימוקים לעריכת המיזם יחד עם המפעיל:

 

1.       הגוף המפעיל יזם את התכנית ומביא עמו השתתפות מובנת הבאה לידי ביטוי בכסף ותשתיות מקצועיות.

2.       הגוף המפעיל מממן 50% מעלות התוכנית.

 

 

אדם המבקש לבצע מיזם דומה למיזם שלגביו מפורסמת הודעה זו, רשאי לפנות לועדת המכרזים של אשל, באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו LimorM@jdc.org, וזאת עד ולא יאוחר מיום 5.11.2017.

 

לכל פניה כאמור יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה (לרבות שם מלא, כתובת ופרטים ליצירת קשר) ולצרף כל אסמכתא שיש בה כדי לתמוך בפניה.

 

יש לוודא את קבלת ההודעה באמצעות נייד מס': 052-5072828 או באמצעות קבלת אישור חוזר בדואר האלקטרוני.

 

ועדת המכרזים תשקול את הפניות שקבלה, אם יתקבלו פניות כאמור ותשלח עותק מהחלטתה לכל הפונים בהתאם לפרטים שנמסרו על ידם.