עמותת אשלים מכרז לקבלת הצעות לביצוע מחקר הערכה לתכנית "מיניות במרחב בטוח"

עמותת אשלים מכרז לקבלת הצעות לביצוע מחקר הערכה לתכנית "מיניות במרחב בטוח"

17/10/2017

 

1.             מוזמנות בזה הצעות ע"י אשלים - העמותה לתכנון ולפיתוח שירותים למען ילדים ובני נוער בסיכון (להלן: "המזמין") לביצוע מחקר הערכה לתכנית "מיניות במרחב בטוח"(להלן: התוכנית) המופעלת ע"י המזמין בשיתוף משרד החינוך, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, המשרד לבטחון פנים, משטרת ישראל, משרד הבריאות ומשרד הקליטה.

 

2.              המחקר ילווה את התכנית במהלך שלוש שנים החל מחתימת החוזה, עם אופציה למזמין להאריך את תוקפו של ההסכם, ככל שידרש לשם סיום המחקר.

 

3.              תנאי סף להשתתפות במכרז:

     א.             המציע הינו מוסד אקדמי מוכר ו/או מחזיק באישור מוכח מאת המדען הראשי לביצוע מחקרים עבור משרד החינוך.

 

     ב.             המציע הינו בעל ניסיון בביצוע הערכת תכניות חברתיות לנוער ו/או צעירים.

 

     ג.               החוקר האחראי על ביצוע המחקר הינו בעל תואר שלישי ומעלה ממוסד אקדמאי מוכר בישראל וחבר סגל במוסד אקדמי מוכר.

 

4.              תנאים נוספים המקנים יתרון

 

     א.             המציע הינו בעל נסיון בביצוע מחקר אחד לפחות בנושא מגדר ו/או מיניות בריאה ו/או אלימות מינית בקרב נוער ו/או צעירים/ות בפריסה ארצית.

 

     ב.             המציע הינו בעל ניסיון מוכח בביצוע מחקר איכותני וכמותי לתכנית פיילוט עבור משרדי ממשלה.

 

     ג.               ניסיון בכתיבה, פרסום והצגת מאמרים מדעיים בכנסים וימי עיון.

5.              מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטיםבמסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם.

6.              המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

7.              לקבלת מסמכי המכרז נא לפנות לגב' ורד עטרי באמצעות פנייה במייל לכתובת vereda@jdc.org, טל' 02-6557263.

8.              ההצעות תיערכנה בשפה העברית ותוכנסנה במעטפה סגורה וחלקה לתיבת המכרזים בבנין הג'וינט - גבעת רם, ירושלים, וזאת עד ליום 15.11.17 בשעה 14:00. על המעטפה ירשם: "מחקר הערכה - תכנית מיניות במרחב בטוח".