הודעה על כוונה להתקשרות לביצוע מיזם

הודעה על כוונה להתקשרות לביצוע מיזם

30/10/2017
בהתאם להוראות תקנות 3(30) ו – 3ב(ב) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג – 1993, מודיעה בזאת ועדת המכרזים של ג'וינט ישראל - אשל (להלן: "אשל") כי בכוונת הג'וינט להתקשר עם עמותת פעמונים ארגון חסד (להלן: "המפעיל") לצורך ביצוע מיזם משותף כמפורט להלן.
 
תאור המיזם ועיקרי ההתקשרות:
 
א. תאור כללי של המיזם :
במסגרת התוכנית מפותחים ידע, כלים ושיטות להנגשתם לקשת רחבה של אוכלוסיות על מנת לשפר את תהליך קבלת ההחלטות של האזרחים המתקרבים לגיל פרישה. הנושאים המרכזיים בסדנאות: הבנת הצרכים הכלכליים לאחר הפרישה, הבנת ההכנסה העתידית מ-3 מקורות הכנסה עיקריים (ביטוח לאומי, חיסכון פנסיוני ומקורות פרטיים), תמיכה כלכלית בילדים בוגרים, צוואות, תעסוקה והתנדבות.
בנוסף, תתקיים הכשרה מסודרת למנחים וסדרה של השתלמויות להעמקת הידע בתחומים הרלוונטיים לסדנה.
במסגרת התוכנית תתקיימנה כ-80 סדנאות ברחבי הארץ בקבוצות קטנות (עד 25 משתתפים).
ההתקשרות תהיה למשך תקופה של: שנה וחצי
 
ב. סכום השתתפות אשל: 297,713 ₪ (50%)
 
ג. סכום השתתפות המפעיל: 297,713 ₪ (50%)
 
ד. נימוקים לעריכת המיזם יחד עם המפעיל:
 
ישנה חשיבות רבה בשיתוף פעולה עם גוף מקצועי גדול הנמצא בקשרי עבודה רצופים עם הממשלה לטובת פיתוח התוכנית והפצתה בתום תקופת הפיילוט. עמותת פעמונים מוכרת לשותפים במשרדי הממשלה ומזה מספר שנים מפעילה תוכניות בשיתוף עם משרדי הממשלה, בין היתר בהתקשרויות פטור הנובעות מייחודיות הארגון. לעמותת פעמונים ישנם שלושה יתרונות בולטים וייחודיים המציבים אותה בפער מול גופים אחרים העוסקים בתחום חינוך פיננסי. 
 
ניסיון בפיתוח והפעלת הסדנה
במהלך 2017 במסגרת שיתוף הפעולה עם ארגון פעמונים צבר ניסיון בפיתוח הסדנה, הכשרת מנחים והפעלה של 30 סדנאות. הרחבת ההתקשרות חשובה להמשך פיתוח הסדנה בעקבות המשובים של המשתתפים (הוספת יחידות על מיסוי וייפוי כוח) ולשיפור הנגשת החומרים. מתוך ראיה ארוכת טווח ליצירת מגנון שיאפשר קיום כ-1000 סדנאות בשנה, הורחבה התוכנית ב-2018 ל-80 סדנאות ויוכשרו מנחים נוספים תוך ניצול המגעים שנוצרו מול רשויות מקומיות במהלך 2017. השמך ההתקשרות יאפשר פעילות רציפה מול הגורמים בשטח ובחינת השינויים במתודות ההדרכה.
 
יכולת פיתוח ידע
ניסיון מוכח בפיתוח ידע - פעילים בתחום כלכלת המשפחה מעל ל-15 שנה;
שילוב של מגוון שירותים - סדנאות, ליווי פרטני, ייעוץ מקצועי, הכשרה וניהול מערך מתנדבים; 
מחלקת פיתוח, ידע ולמידה מבוססת ואיכותית.
 
יכולת תפעולית
מתן מענה בפרסה ארצית (מדן ועד אילת) כולל מענה בשפות שונות - עברית, רוסית, אנגלית, ערבית, אמהרית.
היקף של 3,000 מתנדבים ו-150 עובדים שכירים.
תקציב שנתי של 30 מיליון ₪.
מערך ארגוני תומך - הנהלת חשבונות, ייעוץ משפטי, דוברות.
ניסיון עשיר בעבודה מול משרדי הממשלה ורשויות מקומיות ורתימתם לפרויקטים ארציים.
 
השתתפות כספית
עמותת פעמונים נושאת ב-50% מעלויות הפיתוח של התוכנית והפעלתה.
 
אדם המבקש לבצע מיזם דומה למיזם שלגביו מפורסמת הודעה זו, רשאי לפנות לועדת המכרזים של הג'וינט -אשל, באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו: gideonge@jdc.org, וזאת עד ולא יאוחר מיום 20/11/2017.
 
לכל פניה כאמור יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה (לרבות שם מלא, כתובת ופרטים ליצירת קשר) ולצרף כל אסמכתא שיש בה כדי לתמוך בפניה.
 
יש לוודא את קבלת ההודעה באמצעות טלפון מס':  02-6557133או באמצעות קבלת אישור חוזר בדואר האלקטרוני.
 
ועדת המכרזים תשקול את הפניות שקבלה, אם יתקבלו פניות כאמור ותשלח עותק מהחלטתה לכל הפונים בהתאם לפרטים שנמסרו על ידם.