תב"ת – תנופה בתעסוקה בע"מ – חל"צ מכרז להפעלת תוכנית "דרך ארץ - קשרי קהילה"

תב"ת – תנופה בתעסוקה בע"מ – חל"צ מכרז להפעלת תוכנית "דרך ארץ - קשרי קהילה"

01/11/2017
 
  1. מוזמנות בזה הצעות להפעלת תוכנית "דרך ארץ - קשרי קהילה", שעניינה קידום שיח תעסוקתי ויצירת מנגנונים לקידום מקצועי, בקרב קהילות חסידיות וכלל חרדיות. 
 
2. תקופת ההסכם היסודית הינה עד ליום 31.12.2020, עם אופציה למזמין להאריך את תוקפו של ההסכם, באותם תנאים ובשינויים המחויבים לתקופה נוספת של 12 חודשים בכל פעם, ולא יותר מ-60 חודשים בסה"כ.
 
3. תנאי סף להשתתפות במכרז:
א. על המציע להיות תאגיד שהינו מלכ"ר, הרשום בישראל על פי הוראות הדין הנוגעות לענין, שאינו תאגיד ממשלתי או עירוני, המנהל ספרים כדין ומחזיק באישורים הנדרשים ע"פ דין.
 
ב. על המציע להיות בעל ניסיון בהפעלת שני פרויקטים חברתיים לפחות, בקרב מגוון קהילות חסידיות וחרדיות ייחודיות בפריסה גיאוגרפית רחבה, בישראל.
 
ג. על המציע להיות בעל מחזור כספי  ממוצע של  1,500,000 ש"ח  (מיליון וחמש מאות אלף ₪) לפחות בכל אחת מן השנים 2015-2016 וללא גרעון מצטבר. 
  
ד. על המציע להעמיד רפרנט מטעמו וממקורותיו, שיהווה איש קשר עם המזמין.
 
ה. על המציע לעמוד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים. 
 
4. מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם. 
 
5. תאום קבלת מסמכי המכרז יעשה מול הגב' סימונה דוד בטל' מס' 02-6557216, בימים א'-ה' בין השעות 9:00-15:00.
 
6. ההצעות תיערכנה בשפה העברית ותוגשנה במעטפה סגורה בבניין ג'וינט ישראל- גבעת רם בירושלים וזאת עד ליום 29.11.17 בשעה 14:00. על המעטפה ירשם: "דרך ארץ – קשרי קהילה".