ג'וינט ישראל – מסד נכויות מכרז למחקר הערכה לתכנית "חזרה הביתה"

ג'וינט ישראל – מסד נכויות מכרז למחקר הערכה לתכנית "חזרה הביתה"

13/11/2017
1. מוזמנות בזה הצעות למחקר הערכה לתכנית "חזרה הביתה" מטעם מסד נכויות, שהינה שותפות בין מדינת ישראל, ג'וינט ישראל וקרן משפחת רודרמן (להלן: "מסד נכויות"). 
 
2. תקופת ההתקשרות הינה ל – 30 חודשים, החל ממועד חתימת הסכם מחייב בין המזמין לזוכה.
 
3. תנאי סף להשתתפות במכרז: 
א. על המציע להיות תאגיד הרשום בישראל על פי הוראות הדין הנוגעות לעניין, המנהל ספרים כדין. 
ב. על המציע להיות בעל ניסיון  בביצוע הערכת תכניות בתחום החברתי.
ג. על המציע להצהיר כי הוא עומד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים.
 
4. מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם. 
 
5. המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 
6. קבלת מסמכי המכרז תעשה בתיאום עם גב' סיגלית לביא  בטל' 02-6557200 או בדואר אלקטרוני לכתובת  Sigalitla@jdc.org  
 
7. ההצעות תיערכנה בשפה העברית ותוכנסנה במעטפה סגורה וחלקה לתיבת המכרזים בבנין הג'וינט (בקומת הכניסה), בגבעת הג'וינט וזאת עד ליום 24/12/2017  בשעה 09:30. על המעטפה ירשם: "קבלת הצעות – תכנית חזרה הביתה".