הודעה על כוונה להתקשרות לביצוע מיזם משותף

הודעה על כוונה להתקשרות לביצוע מיזם משותף

20/11/2017
בהתאם להוראות תקנות 3(30) ו – 3ב(ב) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג – 1993, מודיעה בזאת ועדת המכרזים של ג'וינט ישראל - תב"ת (להלן: "תב"ת") כי בכוונת תב"ת להתקשר עם האוניברסיטה העברית - ביה"ס רוטברג לתלמידי חו"ל (להלן: "השותף") לצורך ביצוע מיזם משותף כמפורט להלן:
 
 
1. תאור כללי של המיזם 
מטרת המיזם לייצר סטנדרטיזציה בתחום לימודי העברית למבוגרים בחברה הערבית, במסגרת תכניות תעסוקה. 
התוכנית תכלול:
א. כתיבת תכנים מקצועיים מותאמים, עם דגש תרבותי, גילאי ותעסוקתי.
ב. מערך מיון לרמות  ומבדקי שיפור.
ג. כתיבת תכנים לקורס הכשרת מורים ועריכת הקורס בפועל.
ד. הכנסת רכיבים דיגיטאליים לתכנית הלימודים.
 
2. ההתקשרות תהיה למשך תקופה של שנתיים
 
3. סכום השתתפות ג'וינט ישראל – תבת במיזם  435,001 ₪ 
 
4. סכום השתתפות המפעיל: 435,001 ש"ח
 
5. נימוקים לעריכת המיזם יחד עם המפעיל:
 
א. הכרה מקצועית של העוסקים בתחום במומחיות האוניברסיטה העברית - היחידה לעברית בבית הספר לתלמידים מחו"ל באוניברסיטה העברית היא המוסד האקדמי הגדול והמנוסה בארץ ובעולם בתחום הוראת העברית כשפה שנייה.  
 
ב. לאוניברסיטה מערכת קיימת לפיתוח תכנית לימודים -  כתיבת חומרים, שדרוג תכנים לאור שינויים וצרכים בשטח, מומחים מהשורה הראשונה ללימודי עברית לשפה שניה. 
 
ג. היכרות  עם האוכלוסייה הערבית, תרבות וצרכים -  ביחידה לעברית לומדים קרוב ל -2000 תלמידים בשנה מהמגזר הערבי, בתכניות השונות. 
 
ד. הכשרת מורים -   היחידה לעברית היא המוסד היחיד שלו מרכז ותיק להכשרת מורים לעברית כשפה שנייה. 
 
ה. יכולת השתתפות ומימון של 50% מעלות הפרויקט .
 
6. אדם המבקש לבצע מיזם דומה למיזם שלגביו מפורסמת הודעה זו, רשאי לפנות לועדת המכרזים של תב"ת, באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו MaysMa@jdc.org    וזאת עד ולא יאוחר מיום 07/12/2017.
 
7. לכל פניה כאמור יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה (לרבות שם מלא, כתובת ופרטים ליצירת קשר) ולצרף כל אסמכתא שיש בה כדי לתמוך בפניה.
 
8. יש לוודא את קבלת ההודעה באמצעות טלפון מס':  02-6557546 או באמצעות קבלת אישור חוזר בדואר האלקטרוני.
 
9. ועדת המכרזים תשקול את הפניות שקבלה, אם יתקבלו פניות כאמור ותשלח עותק מהחלטתה לכל הפונים בהתאם לפרטים שנמסרו על ידם.