אשל, האגודה לתכנון ולפיתוח שרותים למען הזקן בישראל הזמנה לקבלת הצעות לביצוע הליך מחקרי למרכזים לניהול ולתכנון תקופת החיים החדשה של בני 60 ומעלה

אשל, האגודה לתכנון ולפיתוח שרותים למען הזקן בישראל הזמנה לקבלת הצעות לביצוע הליך מחקרי למרכזים לניהול ולתכנון תקופת החיים החדשה של בני 60 ומעלה

27/11/2017
1. מוזמנות בזה הצעות לביצוע הליך מחקרי עבור תוכנית "מרכזים לניהול ולתכנון תקופת החיים החדשה של בני 60 ומעלה", שעניינה עידוד אוכלוסיית זקנים צעירים לחיות חיים פעילים ומלאי משמעות על מנת לשמר אותם כקהילה חזקה ותוך כדי לפתח שרותים ממוקדים לזיקנה צעירה ופעילה.  
 
2. תקופת ההסכם הינה למשך 5 שנים לפחות, החל ממועד החתימה על הסכם התקשרות. אשל תהא רשאית להאריך את תקופת ההסכם לתקופות נוספות.
 
3. תנאי סף להשתתפות במכרז: 
א. המציע או מנהל המחקר מטעמו הוא בעל ניסיון מקצועי בביצוע מחקרי הערכה מעצבת ו\או מסכמת במשך חמש השנים האחרונות הקודמות למועד פרסום הליך זה לפחות, באחד או יותר מהנושאים הבאים: 
(1) שותפויות – ברמה מקומית ו\או ארצית 
(2) תשתיות ופיתוח שירותים קהילתיים
(3) שירותים בתחום הזקנה – בדגש על זקנה צעירה 
(4) עבודה מול אוכלוסיית היעד (זקנה צעירה)
(5) מודלים כלכליים של שרותים חברתיים
 
ב. מנהל המחקר מטעם המציע הינו בעל תואר מוסמך (MA) לפחות ממוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
 
ג. המציע מחזיק באישור בר-תוקף על ניהול ספרים כדין לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים (תשל"ו-1976).  
 
ד. המציע עומד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים. 
 
ה. אם מדובר במציע שהוא תאגיד המאוגד כעמותה או חל"צ, על המציע להחזיק באישור ניהול תקין לשנת 2017 ולשנת 2018.
 
4. מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם. 
 
5. תאום קבלת מסמכי המכרז יעשה מול הגב' דורית רגב בטל' מס' 02-6557133, בימים א'-ה' בין השעות 9:00-15:00.
 
6. ההצעות תיערכנה בשפה העברית ותוגשנה במעטפה סגורה בבניין ג'וינט ישראל- גבעת רם בירושלים וזאת עד ליום 7.1.2018  שעה 14:00. על המעטפה ירשם: "הליך מחקרי למרכזים לניהול ולתכנון תקופת החיים החדשה"