הודעה על כוונה להתקשרות לביצוע מיזם משותף

הודעה על כוונה להתקשרות לביצוע מיזם משותף

05/12/2017
בהתאם להוראות תקנות 3(30) ו – 3ב(ב) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג – 1993, מודיעה בזאת ועדת המכרזים של ג'וינט ישראל - תב"ת (להלן: "תב"ת") כי בכוונת תב"ת להתקשר עם המרכז הבינתחומי הרצליה (להלן: "המפעיל") לצורך ביצוע מיזם משותף כמפורט להלן:
 
 
1. תאור כללי של המיזם 
מטרת המיזם להכשיר ולהשים משתתפים כמתכנתים בהכשרה אינטנסיבית במתכונת בוטקאמפ שמשכה לא יעלה על שנה אקדמית אחת.
 
התכנית תכלול:
א. התאמות באופני השיווק, הגיוס וההכשרה לאוכלוסית היעד של התכנית.
ב. הכשרה אקדמית של קורסי מבוא במדעי המחשב.
ג. הכשרה במתכונת בוטקאמפ עד הסמכה למקצוע מתכנת Full Stack.
ד. סיוע בהשמת המשתתפים במקצוע הנלמד.
 
2. משתתפים:
משתתפי התכנית יהיו מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית של ישראל בדגש על האוכלוסיות: חרדים, ערבים, יוצאי אתיופיה ואנשים עם מוגבלות, חסרי השכלה אקדמית, שאינם מועסקים או שמועסקים בעבודות בלתי מקצועיות בשכר חודשי שאינו עולה על 7,000 ₪ טרם תחילת התכנית. 
 
3. ההתקשרות תהיה למשך תקופה של 3 שנים.
 
4. ההתקשרות תתקיים במתכונת תשלום עבור הצלחות בסכום שלא יעלה על 1,932,788 ₪ לשלוש שנים על פי אבני הדרך להלן:
 
א. 7,000 ₪ עבור כל משתתף שייסיים את שלב ההכשרה האקדמית ויעבור להכשרה במתכונת בוטקאמפ.
ב. 13,000 ש"ח עבור כל משתתף שישלים את ההכשרה ויוסמך כמפתח full stack.
ג. 5,000 ש"ח עבור כל משתתף שיושם על פי תנאי הסף לתכנית: במשרת מפתח ובשכר שלא יפחת מ-8,000 ₪ או 3,000 ₪ מעל שכרו לפני התכנית הגבוה מהם.
ד. 4,000 – 20,000 ₪ בונוס על השמות במדרגת שכר גבוהה מתנאי הסף לפי 4,000 ₪ על כל שיפור של 1,000 ₪ בשכר החודשי לעומת תנאי הסף ועד בונוס מירבי של 20,000 ₪.
 
5. יעדים ומדדי הצלחה:
א. 30 משתתפים יחלו את ההכשרה בכל מחזור של התכנית.
ב. 70% מהמשתתפים יסיימו כל שלב משני שלבי ההכשרה.
ג. 60% מהמוסמכים יושמו בתנאי הסף לפחות.
ד. 60% מההשמות יעלו על תנאי הסף ב-2,000 ₪ בממוצע.
 
6. הסכום המוערך להשתתפות ג'וינט ישראל – תבת במיזם על פי יעדי התכנית:  1,368,000 ₪ 
 
7. הסכום המוערך להשתתפות המפעיל על פי יעדי התכנית: 1,836,510 ש"ח
 
8. נימוקים לעריכת המיזם יחד עם המפעיל:
 
א. המפעיל משתתף במימון הפעילות בהיקף של 57% במקרה של עמידה מלאה ביעדי התכנית באמצעות מימון מלא של התכנית וקבלת תשלום על הצלחות על פי אבני הדרך התקציביות המפורטות בסעיף 4. 
ב. למפעיל יכולת לביצוע כל רכיבי התכנית ובכלל זה ביצוע ההתאמות הנדרשות, ביצוע הכשרה אקדמית ומעשית וסיוע בהשמת המשתתפים. המפעיל ביצע את ההתאמות הנדרשות בהכשרה מיוזמתו ועל חשבונו.
 
9. אדם המבקש לבצע מיזם דומה למיזם שלגביו מפורסמת הודעה זו, רשאי לפנות לועדת המכרזים של תב"ת, באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו IlanitKo@jdc.org וזאת עד ולא יאוחר מיום 24/12/2017.
 
10. לכל פניה כאמור יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה (לרבות שם מלא, כתובת ופרטים ליצירת קשר) ולצרף כל אסמכתא שיש בה כדי לתמוך בפניה.
 
11. יש לוודא את קבלת ההודעה באמצעות טלפון מס':  02-6557291 או באמצעות קבלת אישור חוזר בדואר האלקטרוני.
 
12. ועדת המכרזים תשקול את הפניות שקבלה, אם יתקבלו פניות כאמור ותשלח עותק מהחלטתה לכל הפונים בהתאם לפרטים שנמסרו על ידם.