מכרז להפעלת תוכנית "ריאן לוד – מרכז תעסוקה לחברה הערבית"

מכרז להפעלת תוכנית "ריאן לוד – מרכז תעסוקה לחברה הערבית"

06/12/2017
1. מוזמנות בזה הצעות להפעלת תוכנית "ריאן לוד", שעניינה השמה בתעסוקה, של תושבי  העיר לוד, מקרב האוכלוסיה הערבית.
 
2. תקופת ההסכם היסודית הינה עד ליום 31.12.2018, עם אופציה למזמין להאריך את תוקפו של ההסכם, באותם תנאים ובשינויים המחויבים לתקופה נוספת של 12 חודשים בכל פעם, ולא יותר מ-60 חודשים בסה"כ.
 
3. תנאי סף להשתתפות במכרז:
א. על המציע להיות תאגיד הרשום בישראל על פי הוראות הדין הנוגעות לענין, המנהל ספרים כדין. 
ב. על המציע להיות בעל ניסיון בהפעלת שני פרויקטים חברתיים לפחות בין השנים 2012-2017 בהיקף של 500,000 ₪ כל אחד. 
ג. על המציע להיות בעל מחזור כספי  ממוצע של  1,500,000 ש"ח  (מיליון וחמש מאות אלף ₪) לפחות בכל אחת מן השנים 2015-2016 וללא גרעון מצטבר. 
ד. על המציע לעמוד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים. 
ה. על המציע להעמיד רפרנט מטעמו וממקורותיו בהיקף של לפחות 10% משרה  שיהווה איש קשר עם המזמין לשם תפעול הנושאים האדמיניסטרטיביים בתכנית. 
 
4. מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם. 
 
5. תאום קבלת מסמכי המכרז יעשה מול הגב' מייס מסאלחה בטל' מס' 02-6557546, בימים א'-ה' בין השעות 9:00-15:00.
 
6. ההצעות תיערכנה בשפה העברית ותוגשנה במעטפה סגורה במשרדי המזמין וזאת עד ליום 27.12.17 בשעה 14:00. על המעטפה ירשם: "ריאן - לוד".