הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

07/12/2017
בהתאם להוראות תקנות 3(29) ו- 3א(א) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג – 1993 מודיעה בזאת ועדת המכרזים של ג'וינט ישראל חל"צ (להלן: "הג'וינט") כי בכוונת הג'וינט להתקשר עם החברה למתנסים  לצורך הפעלת פרוייקט קהילה נגישה
 
תאור הפרוייקט ועיקרי ההתקשרות:
 
א. ה"קהילה נגישה" היא תכנית ארצית, הפועלת בארבעים וחמישה ישובים ברחבי הארץ, שמטרתה להשיג שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלות באמצעות הגברת הנגישות ושילוב בחברה הרחבה. התכנית הוקמה ב- 1999 כשותפות בין החברה למתנ"סים, משרד הרווחה, ג'וינט ישראל והרשויות המקומיות וממומנת על ידי גופים אלה עד היום. בכל ישוב מוקם שולחן עגול הממפה את הצרכים של אנשים עם מוגבלות, מכשיר פעילים ומפעיל תכניות בתחום קידום הנגישות, משלב פעילים במוקדי קבלת החלטות ופעילות פנאי. רכזי התכניות הינם עובדים סוציאליים מהמחלקות לשירותים חברתיים ועובדי החברה למתנ"סים העושים זאת כחלק ממשרתם. תקציב הפעילות בכל ישוב הוא נמוך ומורכב מתקציבי התכנית ומהשתתפות הרשות המקומית (שלוש רמות תקצוב- 10,000 ₪, 12,000 ₪ ו15,000 ₪). 
 
כיום ישנם  כ- 1000 פעילים עם מוגבלות וכ – 5,000 נהנים מהתכניות השונות. 
 
התכנית מהווה תשתית קהילתית משמעותית והוכיחה את עצמה ככזו גם בעת חירום. עם זאת, לאחר יותר מעשור, על מנת להבטיח את הרלוונטיות של התכנית לעשור הבא ולצרכים המשתנים של אנשים עם מוגבלות, יש צורך לחזק את התכנית, להרחיב את השותפות הקיימת ולהוסיף מרכיבים חדשניים ומשמעותיים, שיכולים להתאפשר במסגרת השותפות הייחודית של מסד נכויות. 
 
משרד הרווחה רואה בתכנית כתכנית תשתית חשובה וער לפערים בין הפוטנציאל הטמון בתכנית לבין רמת התקצוב והפעילות אותו היא מאפשרת. 
 
בשנתיים האחרונות הפעילה החברה למתנס"ים, את תכנית "קהילה נגישה – הדור הבא" במסגרת מסד נכויות.  לבקשת מ.הרווחה, אישרו ועדות המסד פילוט נוסף לדיוק המודל וליישום מודל תקציבי מעובה לחלק מהרכיבים שהופעלו  במסגרת תכנית "הדור הבא". לפיכך, מסד נכויות מעוניין להתקשר עם החברה למתנסים לצורך ביצוע התכנית.
 
ב. שותפים לתכנית: שותפי מסד נכויות , החברה למתנ"סים ורשויות מקומיות. 
 
ג. משך ההתקשרות - שנתיים
 
ד. סה"כ עלות הפרוייקט:  600 אש"ח 
 
ה. סכום השתתפות הג'וינט: 600 אש"ח 
 
ו. סכום השתתפות המפעיל: ללא
 
לקבלת העתק מחוות דעתו של יקיר פניני-מנדל, ראש תחום שירותים קהילתיים, מסד נכויות בג'וינט לחצו כאן
 
אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל הג'וינט בנושא באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת:yakirp@jdc.org  וזאת לא יאוחר מיום  20/12/2017 ולהודיע כי קיים ספק אחר המסוגל לספק לחברה את השירותים הנדרשים בתנאים האמורים ובהתאם לתקנות חובת המכרזים.
 
לכל פניה כאמור יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה (לרבות שם מלא, כתובת, ומספרי טלפון) וכן את פרטיו של הספק האחר, ולצרף אסמכתאות בדבר הטענות הנטענות בפניה.
 
יש לוודא קבלת ההודעה בטלפון: 02-6557995 או באמצעות קבלת אישור חוזר בדואר אלקטרוני.
 
עותק מהחלטת ועדת המכרזים בנושא הפניה תשלח לפונים בהתאם לפרטים שמסרו בפנייתם.