תב"ת – תנופה בתעסוקה בע"מ, חל"צ מכרז להפעלת תכנית "סיפתח" לשילוב בתעסוקה של סטודנטים ואקדמאים עם מוגבלות

תב"ת – תנופה בתעסוקה בע"מ, חל"צ מכרז להפעלת תכנית "סיפתח" לשילוב בתעסוקה של סטודנטים ואקדמאים עם מוגבלות

07/12/2017
1. מוזמנות בזה הצעות להפעלת תכנית "סיפתח", שעניינה שילוב תעסוקתי של סטודנטים ואקדמאים עם מוגבלות, על מנת לאפשר את שילובם המיטבי עם סיום הלימודים בשוק העבודה.
 
2. תקופת ההסכם היסודית הינה עד שנתיים, עם אופציה למזמין להאריך את תוקפו של ההסכם, באותם תנאים ובשינויים המחויבים לתקופה נוספת של 12 חודשים בכל פעם, ולא יותר מ-60 חודשים בסה"כ.
 
3. תנאי סף להשתתפות במכרז:
א. על המציע להיות תאגיד הרשום בישראל על פי הוראות הדין הנוגעות לענין, המנהל ספרים כדין. 
ב. על המציע להיות בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות בין השנים 2013-2017, בהפעלה של לפחות שני פרויקטים חברתיים. 
ג. על המציע להיות בעל מחזור כספי של  1,500,000 ₪ לפחות, בכל אחת מהשנים 2015-2016 וללא גרעון מצטבר. 
ד. על המציע לעמוד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים. 
ה. על המציע להעמיד רפרנט מטעמו וממקורותיו בהיקף של לפחות 15% משרה  שיהווה איש קשר עם המזמין לשם תפעול הנושאים האדמיניסטרטיביים בתכנית.
 
4. מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם. 
 
5. תאום קבלת מסמכי המכרז יעשה מול הגב' אילנית כורך בטל' מס' 02-6557291, בימים א'-ה' בין השעות 9:00-15:00.
 
6. ההצעות תיערכנה בשפה העברית ותוגשנה במעטפה סגורה במשרדי המזמין וזאת עד ליום 03.01.18 בשעה 14:00. על המעטפה ירשם: "מכרז להפעלת תכנית סיפתח".