הודעה על כוונה להתקשרות לביצוע מיזם משותף

הודעה על כוונה להתקשרות לביצוע מיזם משותף

11/12/2017
‏‏‏‏בהתאם להוראות תקנות 3(30) ו – 3ב(ב) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג – 1993, מודיעה בזאת ועדת המכרזים של ג'וינט ישראל חל"צ (להלן: "הג'וינט") כי בכוונת הג'וינט להתקשר עם אגודת כדורגל דולפיני אשדוד ע"ר 580608685 (להלן: "המפעיל") לצורך ביצוע מיזם משותף כמפורט להלן.
 
תאור המיזם ועיקרי ההתקשרות:
 
א. תאור כללי של המיזם – 
במסגרת תכנית ספורט מותאם לאנשים עם מוגבלות, אנו מעוניינים לפתוח מספר קבוצות כדורגל המשותפות לאוהדי קבוצה בשותפות עם אנשים עם מוגבלות, בהפעלת והובלת אגודות כדורגל, המשחקות בליגות בישראל.
הרציונל הוא כי ספורט מהווה פלטפורמה טובה ליצירת מפגש פתוח כן וממושך סביב תחביב משותף והיכרות עם הכוחות והמסוגלות של אנשים עם מוגבלות.
משחק הכדורגל הינו הספורט הקבוצתי הנפוץ ביותר בציבור הישראלי, ע"כ נבחר למיזם.
לאחר שבשנת 2017 הקמנו בשותפות עם הפועל קטמון ירושלים שתי קבוצות משותפות אנו מעוניינים לפתוח קבוצות נוספות עם אגודות כדורגל כמיזם משותף.
במיזם יפעלו שתי קבוצות כדורגל משולבות: אחת של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ואוהדי אגודת כדורגל דולפיני אשדוד וקבוצה של מתמודדי נפש ואוהדי הקבוצה.
אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ומוגבלות נפשית סובלים מסטיגמה והדרה יותר משאר סוגי המוגבלויות.
דרך אימוני הכדורגל המשותפים, השחקנים עם המוגבלות יחוו תחושת שייכות , הם יוזמנו למשחקי הכדורגל של הקבוצה המקצועית וכך ירגישו חלק מהקהילה על בסיס מכנה משותף – אהבת קבוצת כדורגל. 
המפגשים יעלו את המודעות של חברי קהילת האוהדים והשחקנים באגודת הכדורגל-  לחשיבות הנגישות בקהילה ושילוב והכלת אנשים עם מוגבלות בקרבם.
 
ב. ההתקשרות תהיה  עד לתאריך 31.12.2018 
 
ג. סכום השתתפות מסד נכויות: 53,508 ש"ח
 
ד. סכום השתתפות הגוף המפעיל: 55,692 ₪ 
 
ה. נימוקים לעריכת המיזם יחד עם המפעיל:
 
קבוצת מכבי עירוני אשדוד (אגודת כדורגל דולפיני אשדוד), הינה קבוצת כדורגל  בבעלות האוהדים.
אגודת הכדורגל, מגייסת לטובת הפרוייקט למעלה מ50% מהתקציב ושמה לה למטרה לכלול אנשים עם מוגבלות כשיעורם באוכלוסיה בקהילת האוהדים דרך פעילות משותפת של קבוצות כדורגל המשלבות אנשים עם וללא מוגבלות.
 
 
אדם המבקש לבצע מיזם דומה למיזם שלגביו מפורסמת הודעה זו, רשאי לפנות לועדת המכרזים של הג'וינט, באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו rotemph@jdc.org , וזאת עד ולא יאוחר מיום 1.1.18.
 
לכל פניה כאמור יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה (לרבות שם מלא, כתובת ופרטים ליצירת קשר) ולצרף כל אסמכתא שיש בה כדי לתמוך בפניה.
 
יש לוודא את קבלת ההודעה באמצעות טלפון מס': 02-6557200 או באמצעות קבלת אישור חוזר בדואר האלקטרוני.
ועדת המכרזים תשקול את הפניות שקבלה, אם יתקבלו פניות כאמור ותשלח עותק מהחלטתה לכל הפונים בהתאם לפרטים שנמסרו על ידם.