ג'וינט ישראל (חל"צ) ועמותת אשלים מכרז להפקת כנסים מקצועיים

ג'וינט ישראל (חל"צ) ועמותת אשלים מכרז להפקת כנסים מקצועיים

18/12/2017
1. ג'וינט ישראל (חל"צ) ועמותת אשלים (להלן: "המזמין") מזמינים בזאת הצעות להפקת כנסים מקצועיים באתרים שונים ברחבי הארץ, רובם באזור המרכז (להלן: "השירותים").  
 
2. במסגרת התכניות המפותחות בג'וינט ישראל ובאשלים מתקיימים מעת לעת כנסים מקצועיים. הכנסים מיועדים לאנשי מקצוע מהעולם החברתי והציבורי ותקציבם נקבע בהתאם להנחיות החשב הכללי.
 
3. תקופת ההסכם היסודית הינה ל- 12 (שניים עשר) חודשים עם אופציה למזמין להאריך את תוקפו של ההסכם, באותם תנאים ובשינויים המחויבים ב-3 תקופות נוספות ולא יותר מ- 36 חודשים נוספים, מעבר לתקופת ההסכם היסודית.
 
4. השירותים שעשויים להידרש במסגרת הפקת הכנסים:
 
א. תיאום ההפקה - תיאום ואחריות לביצוע כלל הפעולות הנדרשות לארגון אירוע, מתחילתו ועד סופו.
ב. ניהול לוגיסטי - ניהול תקציבי, יצירת התקשרויות עם ספקים, ביצוע תשלומים וכיוצ"ב. 
 
פירוט מלא של השירותים, מופיע במסמכי המכרז.
 
5. תנאי סף להשתתפות במכרז:
א. על המציע לנהל ספרים כדין, בהתאם לחוק עסקאות עם גופים ציבוריים התשל"ו-1976. 
ב. על המציע להיות בעל ניסיון בארגון והפקת לפחות חמישה כנסים מקצועיים בהיקף של לפחות 500 משתתפים במהלך השנה האחרונה. 
ג.     על המציע לעמוד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים.
 
6. מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם.
 
7. המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 
8. לקבלת מסמכי המכרז נא לפנות לגב' חדוה ברעם באמצעות פנייה במייל לכתובת HedvaBa@jdc.org.
 
9. ההצעות תיערכנה בשפה העברית ותוכנסנה במעטפה סגורה וחלקה לתיבת המכרזים בבנין הג'וינט - גבעת רם, ירושלים, וזאת עד ליום 11.1.18 בשעה 12:00. על המעטפה ירשם: "מכרז להפקת אירועים מקצועיים".