ג'וינט ישראל - מכרז לתמיכה בתפעול סל מענים גמיש בתכנית "נושמים לרווחה"

ג'וינט ישראל - מכרז לתמיכה בתפעול סל מענים גמיש בתכנית "נושמים לרווחה"

14/02/2018
 1. מוזמנות בזה הצעות ע"י ג'וינט ישראל (להלן: "המזמין") לקבלת שירותי תמיכה בתפעול סל מענים גמיש בתכנית "נושמים לרווחה" (להלן: "השירותים"). התוכנית הינה יוזמה של המזמין בשיתוף משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים וקרן רש"י (להלן: "השותפים").
 2. "נושמים לרווחה" הינו מערך מענים כולל במחלקות לשירותים חברתיים, המציע מגוון של התערבויות למשפחות החיות בעוני ובהדרה, במטרה לשפר את מצבן בתחומי חיים שונים.
 3. תקופת ההסכם היסודית הינה ל-12 חודשים. למזמין שמורה האופציה להאריך את תוקפו של ההסכם באותם תנאים ובשינויים מחייבים לתקופה נוספת של 12 חודשים מעבר לתקופת ההסכם היסודית.
 4. השירות הנדרש - התאמת פתרון טכנולוגי מבוסס סלולר, לתמיכה במערך תשלומים של סל המענים שיעבוד בממשק עם מערכת ניהול המשפחות בתוכנית -salesforce.
 5. תנאי סף להשתתפות במכרז:
 • על המציע לנהל ספרים כדין, בהתאם לחוק עסקאות עם גופים ציבוריים התשל"ו-1976.
 • למציע קיים כלי טכנולוגי מבוסס סלולר המבצע תשלומים בהיקף של לפחות 10 מיליון ש"ח.
 • על המציע לעמוד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים.
 • על המציע לצרף להצעתו התחייבות לפיה הוא ימלא את כל הדרישות לגבי בטחון ואבטחת הידע ולגבי שמירה על סודיות.
 1. מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם.
 2. המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 3. לקבלת מסמכי המכרז נא לפנות לגב' דפנה מצפה באמצעות פנייה במייל לכתובת daphnam@jdc.org.
 4. ההצעות תיערכנה בשפה העברית ותוכנסנה למעטפה סגורה וחלקה לתיבת המכרזים בבנין הג'וינט - גבעת רם, ירושלים, וזאת עד ליום 7.3.18 בשעה 14:00. על המעטפה ירשם: "מכרז לתמיכה בתפעול סל מענים גמיש".