ג'וינט-אשלים: הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

ג'וינט-אשלים: הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

06/03/2018

בהתאם להוראות תקנות 3(29) ו- 3א(א) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993 מודיעה בזאת ועדת המכרזים של עמותת אשלים (להלן: "אשלים") כי בכוונת אשלים להתקשר עם עמותת הנני לצורך הפעלת פרויקט מרקם קהילתי לחיזוק זהות ושייכות באמצעות כפר ביתא ישראל - חוויה אותנטית במרחב פתוח בטבע להנחלת מורשת יהדות אתיופיה.

העתק מחוות דעתו של מר שמואל ילמה, ראש היחידה לקהילה ומשפחה, מופיע כאן.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנותלאשלים בנושא באמצעות הדואר האלקטרוני (לכתובת: Itamarb@jdc.org) וזאת לא יאוחר מיום 20.3.18 ולהודיע כי קיים ספק אחר המסוגל לספק לעמותה את השירותים הנדרשים בתנאים האמורים ובהתאם לתקנות חובת המכרזים.

לכל פניה כאמור יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה (לרבות שם מלא, כתובת, ומספרי טלפון) וכן את פרטיו של הספק האחר, ולצרף אסמכתאות בדבר הטענות הנטענות בפניה.

יש לוודא קבלת הפנייה בטלפון: 02-6557105או באמצעות קבלת אישור חוזר בדואר אלקטרוני.

עותק מהחלטת ועדת המכרזים בנושא הפניה תשלח לפונים בהתאם לפרטים שמסרו בפנייתם.