עמותת אשלים: מכרז לקבלת הצעות להקמת ותחזוקת מערכת ומאגר מידע לתכנית "יתד"

עמותת אשלים: מכרז לקבלת הצעות להקמת ותחזוקת מערכת ומאגר מידע לתכנית "יתד"

18/03/2018
 1. אשלים - העמותה לתכנון ולפיתוח שירותים למען ילדים ובני נוער בסיכון (להלן: "אשלים") מבקשת לקבל הצעות להקמת ותחזוקת מערכת ומאגר מידע (להלן: "השירותים"( לתוכנית יתד (להלן: התוכנית), שהינה תוכנית ממשלתית בהובלת אשלים ומשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, אשר מתמקדת בקידום צעירים הנמצאים במצבי סיכון בגילאים 18-26.
 2. אשלים מעוניינת לפתח מערכת מידע אינטגרטיבית לניהול המידע על כלל הצעירים, לקוחות התכנית, שתשרת את כל הגורמים השותפים בה.
  תקופת ההסכם היסודית הינה ל-4 שנים מיום חתימת ההסכם.תקופה זו כוללת את הקמת המערכת, תפעולה ותחזוקתה השוטפת. בתום התקופה, רשאי המזמין להאריך את תקופת התפעול והתחזוקה למשך 2 תקופות נוספות של 12 חודשים כל אחת מעבר לתקופת ההסכם היסודית.
 3. תנאי סף להשתתפות במכרז:

כלליים:

 • על המציע להיות תאגיד הרשום בישראל על פי הוראות הדין הנוגעות לעניין, שאינו תאגיד ממשלתי או עירוני, המנהל ספרים כדין.
 • על המציע לעמוד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים.
 • על המציע להיות בעל מחזור כספי של 1,000,000 ₪ לפחות בכל אחת מהשנים 2015-2016.

מקצועיים:

 • המציע הינו בעל הסמכה לשיווק/לשימוש בתשתית המערכת המוצעת ולמתן שירותי תחזוקה.
 • המציע הינו בעל ניסיון ביישום/הקמה תפעול ותחזוקה של מערכות דומות במהותן ב- 5 השנים אחרונות ובהיקף דומה כמפורט במכרז, נכון למועד הגשת ההצעה, עבור לפחות לקוח אחד בארץ עם לפחות 50 משתמשים לתקופה רצופה של לפחות 6 חודשים החל משנת 2013.
 • מנהל הפרויקט מטעם המציע ניהל החל משנת 2014 לפחות פרויקט אחד של הטמעת מערכת הדומה במהותה למערכת הנדרשת, המופעלת אופרטיבית כיום.
 • לפחות חמישה לקוחות בארץ עובדים עם הטכנולוגיה/יות המוצעת/ות, ולכל אחד מהלקוחות, לפחות 100 משתמשים.
 1. מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם.
 2.  המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 3. לקבלת מסמכי המכרז נא לפנות לגב' שלומית פסח גלבוע באמצעות פנייה במייל לכתובת  shlomitp@jdc.org.
 4. ההצעות תיערכנה בשפה העברית ותוכנסנה במעטפה סגורה וחלקה לתיבת המכרזים בבנין הג'וינט - גבעת רם, ירושלים, וזאת עד ליום 15.4.18 בשעה 14:00. על המעטפה ירשם: "מכרז מערכת מידע – יתד".