ג'וינט ישראל מעבר למגבלות: קול קורא להצגת מועמדות לביצוע מחקר הערכה לתכנית "להיות סטודנט"

ג'וינט ישראל מעבר למגבלות: קול קורא להצגת מועמדות לביצוע מחקר הערכה לתכנית "להיות סטודנט"

29/03/2018
 1. מוזמנות בזה הצעות לביצוע מחקר לתכנית "להיות סטודנט", מטעם "ישראל מעבר למגבלות", שהינה שותפות בין מדינת ישראל, ג'וינט ישראל וקרן משפחת רודרמן (להלן: "ישראל מעבר למגבלות").
 2. להיות סטודנט" הינה תכנית ללימודים אקדמיים  המיועדת לאנשים עם מוגבלות אשר אינם מתקבלים ללימודים  במוסדות להשכלה גבוהה כסטודנטים מן המניין ( (Nontraditional studentsוזקוקים להתאמות נרחבות על מנת להשתלב במרחב האקדמי.
  התכנית מאפשרת בחירת נתיב לימודים גמיש מתוך מגוון אפשרויות של קורסים אקדמיים ולימודי המשך המתקיימים במוסד הלימודים, ומאפשרת  לימוד והתנסות הן במיומנויות אקדמיות והן במיומנויות שונות ומגוונות הנדרשות לצורך התנהלות ולימודים, כחלק מתפקיד הסטודנט במרחב האקדמי. משתתפי התכנית מקבלים מענה מקיף, אישי,  תהליכי ורציף לאורך כל הלימודים – משלב הבחירה בתכנית הלימודים ועד לסיומם.
 3. תקופת ההסכם הינה ל- 28 חודשים, החל ממועד חתימת הסכם מחייב בין המזמין לגוף המחקר הזוכה.
 4. תנאי סף
 • המציע או מנהל המחקר מטעמו הינו בעל ניסיון בביצוע של לפחות שני מחקרים בתחום של שילוב אנשים עם מוגבלות בשירותים אוניברסאליים (לשם הוכחת עמידתו של המציע בתנאי סעיף זה, יש למלא את הנדרש בנספח א').
 • זמינות גבוהה וגמישה של מנהל המחקר ושל צוות החוקרים לצורך קיום ראיונות עם הנחקרים במוסדות האקדמיים, ולצורך קיום פגישות עם צוות רכזי התכנית, וכל גורם אחר המעורב בתכנית. 
 1. לכל הצעה יש לצרף את המסמכים הבאים
 • הצעה בנוסח המצורף כנספחד', בקול קורא, חתומה על ידי מורשי החתימה של המציע.
 • תעודת רישום ותקנון של הגוף המציע.
 • אישור עדכני (עד שנה) מאת עו"ד/רו"ח על מורשי החתימה המוסמכים מטעם הגוף המציע.
 • תעודת מלכ"ר.
 • אישור ניהול תקין תקף.
 • אישור על ניהול ספרים ע"פ חוק עסקאות עם גופים ציבוריים, התשל"ו 1976.
 1. מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי הקול קורא ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי הקול קורא, אלא להוסיף עליהם.
 2. "ישראל מעבר למגבלות" אינה מתחייבת לערוך הליך מכל סוג שהוא ואינה מתחייבת לפנות במסגרת ההליך לאיזה מן המציעים אשר יציגו מועמדות.
 3. קבלת מסמכי הקול קורא תעשה בתיאום עם יקיר פניני-מנדל בטלפון מס' 02-6557995 או בדואר אלקטרוני לכתובת  yakirp@jdc.org.il.
 4. המציע יפנה בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני, בשאלות או הבהרות עד ליום ראשון 15/04/2018. את השאלות יש להפנות לכתובת דוא"ל: yakirp@jdc.org  תחת הכותרת "קול קורא למחקר מלווה – תכנית להיות סטודנט ".
 5. מציעים המבקשים להציג מועמדות להפעלת הקבוצות במסגרת תוכנית המנהיגות המקומית, מתבקשים להעביר את הצעתם בצירוף המסמכים המפורטים לעיל לתיבת המכרזים בבניין ג'וינט ישראל וזאת עד ליום ראשו 01.05.2018  בשעה 14:00. יש לציין על המעטפה "הצעת מועמדות לביצוע מחקר מלווה לתכנית להיות סטודנט".
 6. מודעה זו מתפרסמת גם ב -  www.jdc.org.il