ג'וינט ישראל בע"מ, חל"צ: מכרז להפעלת תכנית "הכשרות מעטפת למתנדבי השירות האזרחי מקרב בני המיעוטים"

ג'וינט ישראל בע"מ, חל"צ: מכרז להפעלת תכנית "הכשרות מעטפת למתנדבי השירות האזרחי מקרב בני המיעוטים"

16/04/2018
 1. מוזמנות בזה הצעות להפעלת תכנית "הכשרות מעטפת למתנדבי השירות האזרחי מקרב בני המיעוטים", שעניינה פיתוח תמונת עתיד, חיזוק מסוגלות תעסוקתית ומיומנויות אישיות אצל המתנדבים מקרב בני המיעוטים כהכנה לעולם הקריירה ולחיים האזרחיים.
 2. תקופת ההסכם היסודית הינה מיום חתימת ההסכם עד ליום 31.08.2020, עם אופציה למזמין להאריך את תוקפו של ההסכם, באותם תנאים ובשינויים המחויבים לתקופה נוספת של 12 חודשים בכל פעם, ולא יותר מ-60 חודשים בסה"כ, כולל תקופת ההסכם היסודית.
 3. תנאי סף להשתתפות במכרז:
 • על המציע להיות תאגיד הרשום בישראל על פי הוראות הדין הנוגעות לענין, המנהל ספרים כדין.
 • על המציע להיות בעל מחזור כספי של  2,500,000 ₪לפחות, בכל אחת מהשנים 2015-2016 וללא גרעון מצטבר. 
 • למציע ניסיון של שלוש שנים לפחות במהלך חמש השנים האחרונות בהפעלת שני פרוייקטים חברתיים העונים לתנאים הבאים (במצטבר):
  • פרוייקטים חברתיים המיועדים לאוכלוסיה בגילאים 26-15.
  • מספר המשתתפים בשנה מתוך האוכלוסיה הנ"ל לא פחת מ-100 משתתפים.
  • ההיקף הכספי של כל אחד מהפרוייקטים הנ"ל לא פחת מחצי מיליון ₪ (כולל מע"מ) בשנה. 
  • הפרוייקטים הכילו מרכיבים של ליווי אישי וקבוצתי למשתתפים.
 • על המציע לעמוד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים.
 • על המציע להעמיד רפרנט – רכז אזורי לתכנית המעטפת – מטעמו וממקורותיו בהיקף של לפחות 50% משרה שיהווה איש קשר עם המזמין
 1. מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם.
 2. תאום קבלת מסמכי המכרזיעשה מול הגב' מייס מסאלחה בטל' מס' 02-6557546, בימים א'-ה' בין השעות 9:00-15:00.
 3. ההצעות תיערכנה בשפה העברית ותוגשנה במעטפה סגורה במשרדי המזמין וזאת עד ליום 14.05.18 בשעה 14:00. על המעטפה ירשם: "הכשרות מעטפת למתנדבי השירות האזרחי מקרב בני המיעוטים".