ג'וינט ישראל מעבר למגבלות: הזמנה לקבלת הצעות לביצוע מחקר לתכנית "ריבוי מוגבלויות"

ג'וינט ישראל מעבר למגבלות: הזמנה לקבלת הצעות לביצוע מחקר לתכנית "ריבוי מוגבלויות"

01/05/2018

1. מוזמנות בזה הצעות לביצוע מחקר לתכנית – "ריבוי מוגבלויות". מטעם "ישראל מעבר למגבלות", שהינה שותפות בין מדינת ישראל, ג'וינט ישראל וקרן משפחת רודרמן (להלן: "ישראל מעבר למגבלות").

2. תקופת ההסכם הינה ל-2 שנים, החל ממועד חתימת הסכם מחייב בין המזמין לגוף המפעיל הזוכה.

3. תנאי סף:

  • המציע מחזיק באישור בר-תוקף על ניהול ספרים כדין לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים (תשל"ו-1976). 
  • המציע עומד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים והתקשרות עם גופים ציבוריים.
  • אם מדובר בתאגיד שהוא עמותה או חל"צ,  המציע מחזיק באישור ניהול תקין לשנת 2018.
  • למעריך הראשי מטעם המציע ניסיון בביצוע לפחות שתי הערכות של תכניות בתחום החברתי (נא לצרף 2 דוגמאות ו-2 ממליצים).
  • צוות ההערכה מטעם המציע כולל לפחות אדם אחד בעל תואר שני.

4. מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי ההזמנה לקבלת הצעות ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים בה, אלא להוסיף עליהם.

5. המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

6. קבלת המסמך המלא של ההזמנה לקבלת הצעות  תעשה בתיאום עם גב' אורלי צבר בטלפון מס' 054-6852344 או בדואר אלקטרוני לכתובת  orlyts@jdc.org

7. ההצעות תיערכנה בשפה העברית ותוכנסנה במעטפה סגורה וחלקה לתיבת המכרזים בבניין הג'וינט - גבעת רם ירושלים וזאת עד ליום 11/6/18, בשעה 12:00.