ג'וינט-אשל: תיקון למודעה בדבר הזמנה לקבלת הצעות לתכנון שיפוץ פנים של מרכזים לניהול ולתכנון תקופת החיים החדשה של בני 60 ומעלה

ג'וינט-אשל: תיקון למודעה בדבר הזמנה לקבלת הצעות לתכנון שיפוץ פנים של מרכזים לניהול ולתכנון תקופת החיים החדשה של בני 60 ומעלה

01/05/2018

בהמשך להליך לקבלת הצעות שפורסם ביום 23.4.2018 ולמפגש אדריכלים שהתקיים ביום 9.4.2018 ובהתחשב בסוגיות שהועלו במהלך המפגש, להלן הבהרות לפרסום המקורי:

המבנים המוצעים על ידי הרשויות המקומיות בהן יוקמו המרכזים לניהול ולתכנון תקופת החיים החדשה עבור בני 60 ומעלה (להלן: "מרכזי ההכוון") הינם מבנים של אותן רשויות וכל שיפוץ בהם הינו באחריות הרשויות והן אלה שתהיינה אחראיות להשמשתם למטרת הפעלת מרכזי ההכוון.

 1. אשל מעוניינת לעצב ולייצר מרכזי הכוון בעלי תפיסה אחידה ושפה עיצובית אחידה התואמת את ייעוד המרכז כנותן שרות והכוון בתפיסה עירונית וארצית לבני 60 ומעלה.
 2.  על המציעים להתייחס להיבטים של תפיסת חלל עיצובית בלבד, ללא היבטים של שיפוץ ו/או עבודה עם יועצים.
 3.  מסגרת התקציב נותרה כשהיתה ועומדת על סך של 2,000,000 ₪ עבור 8 מרכזי הכוון.
 4. המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום 22.5.2018.
 5. תנאי הסף עודכנו והם מעתה:
 • המציע הוא מעצב פנים בעל תואר ראשון בעיצוב פנים
 • למציע ניסיון בעיצוב פנים  של 5 שנים לפחות.
 • למציע ניסיון מוכח בעיצוב פנים של מבנים ציבוריים ובפרויקטים בהיקף ובעלי אופי  דומה.
 • המציע מנהל ספרים כדין ומחזיק באישור על ניהול ספרים כדין לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים (תשל"ו-1976).
 1. מודעה זו הינה בלתי נפרדת ממסמכי ההליך לקבלת הצעות ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכים אלה.
 2. תאום קבלת מסמכי ההליך לקבלת הצעות יעשה מול הגב' דורית רגב בטל' מס' 02-6557133, בימים א'-ה' בין השעות 9:00-15:00.