מכרז לבנייה, יישום וליווי תוכנית השתלמות למובילי שינוי בטיפול פליאטיבי

מכרז לבנייה, יישום וליווי תוכנית השתלמות למובילי שינוי בטיפול פליאטיבי

07/05/2018
 1. אשל האגודה לתכנון ופיתוח שירותים למען הזקן בישראל ע"ר מזמינה בזאת, קבלת הצעות לבניה, יישום וליווי תכנית השתלמות למובילי שינוי בטיפול פליאטיבי.
 2. מטרת תכנית ההשתלמות הינה פיתוחקבוצתמנהיגות מקרב  אנשי מקצוע בעלי ידע בטיפול פליאטיבי להובלת שינוי תפיסה ויישום פרקטיקה בתחום הפליאטיבי בקרב הצוותים הבין מקצועיים במוסדות השונים לרבות קופת חולים, בתי חולים ומסגרות שונות בקהילה.
 3. תקופת ההסכם הינה ל-18 (שמונה עשר) חודשים, החל ממועד החתימה על הסכם התקשרות. 
 4. על המציעים לעמוד בכל תנאי הסף להלן:
 • תאגיד הרשום בישראל על פי הוראות הדין הנוגעות לעניין, המנהל ספרים כדין ואם הוא מלכ"ר - גם מחזיק באישור על ניהול תקין.
 • עמידה בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים והגשת תצהיר חתום על כך.
 • למציע ניסיון בבניית ויישום הכשרות בנושא הובלת שינוי בארגון.
 • למציע ניסיון מוכח בבניית תהליך הכשרה ארוך טווח הכולל ליווי והטמעת הידע בשטח.
 • למציע ניסיון מוכח בשנתיים שקדמו למועד הגשת ההצעה, בעבודה עם משרד הבריאות.
 1. מודעה זו הינה בלתי נפרדת ממסמכי ההליך לקבלת הצעות ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכים אלה.
 2. תאום קבלת מסמכי ההליך לקבלת הצעות יעשה מול הגב' שני יונס בטל' מס' 054-5444833, או במייל shanyjo@jdc.org בימים א'-ה' בין השעות 9:00-15:00.
 3. ההצעות תיערכנה בשפה העברית ותוגשנה במעטפה סגורה בבניין ג'וינט ישראל- גבעת רם בירושליםוזאת עד ליום  06.06.18  בשעה 12:00.