מכרז להפעלת תכנית "פיתוח קריירה – הכנת הדור הבא של העובדים"

מכרז להפעלת תכנית "פיתוח קריירה – הכנת הדור הבא של העובדים"

17/05/2018

תב"ת – תנופה בתעסוקה בע"מ – חל"צ

מכרז להפעלת תכנית "פיתוח קריירה – הכנת הדור הבא של העובדים"

 1. מוזמנות בזה הצעות להפעלת תכנית "פיתוח קריירה –הכנת הדור הבא של העובדים", שעניינה חיזוק  ההון האנושי, והמסוגלות התעסוקתית בקרב בני הנוער בגילאים 14-18 והפצת ידע בתחום עולם העבודה העתידי ופיתוח קריירה.
 2. תקופת ההסכם היסודית הינה מיום חתימת ההסכם עד ה-31.12.2019, עם אופציה למזמין להאריך את תוקפו של ההסכם, באותם תנאים ובשינויים המחויבים לתקופות נוספות, ולא יותר מ-60 חודשים בסה"כ, כולל תקופת ההסכם היסודית.
 3. תנאי סף להשתתפות במכרז:
 • על המציע להיות מלכ"ר, הרשום בישראל על פי הוראות הדין הנוגעות לענין, המנהל ספרים כדין ומחזיק באישור ניהול תקין תקף.
 • למציע ניסיון של שלוש שנים לפחות במהלך חמש השנים האחרונות בהפעלת שני פרויקטים חברתיים העונים לתנאים הבאים (במצטבר):
  • פרויקטים חברתיים המיועדים לאוכלוסייה בגילאים 26-14 מהחברה הערבית.
  • מספר המשתתפים בשנה מתוך האוכלוסייה הנ"ל לא פחת מ-100 משתתפים.
  • ההיקף הכספי של כל אחד מהפרויקטים הנ"ל לא פחת מ-100,000 אלף ₪ (כולל מע"מ).
 • על המציע להעמיד רפרנט מקצועי מטעמו וממקורותיו בהיקף של לפחות 20% משרה שיהיה אחראי על החלקים המקצועיים בתכנית.
 • על המציע להיות בעל מחזור כספי ממוצע של 250,000 (מאתיים וחמישים אלף ₪) לפחות בכל אחת מן השנים 2015-2016 וללא גרעון מצטבר. 
 • על המציע לעמוד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים.
 1. מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם.
 2. תאום קבלת מסמכי המכרזיעשה מול מיס מסאלחה בטל' מס' 02-6557546, בימים א'-ה' בין השעות 9:00-15:00 או באמצעות דוא"ל: maysma@jdc.org.
 3. ההצעות תיערכנה בשפה העברית ותוגשנה במעטפה סגורה במשרדי המזמין וזאת עד ליום 13.06.18 בשעה 14:00. על המעטפה ירשם: "תכנית פיתוח קריירה – הכנת הדור הבא של העובדים".