ג׳וינט ישראל: הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

ג׳וינט ישראל: הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

12/06/2018

בהתאם להוראות תקנות 3(29) ו- 3א(א) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג – 1993, מודיעה בזאת ועדת המכרזים של ג'וינט ישראל חל"צ (להלן: "הג'וינט") כי בכוונת הג'וינט להתקשר עם חברת מימון פיננסי חברתי ישראל בע"מ חל"צ" (להלן: "SFI"), לצורך קבלת שירותי יעוץ לפיתוח מענים לדיור (housing) עצמאי בקהילה לאנשים עם מוגבלות. 

עיקרי ההתקשרות: 

1. תיאור כללי של שירותי הייעוץ - יעוץ לפיתוח מענים לדיור (housing) בקהילה לאנשים עם מוגבלות. בישראל לא קיימים כיום מודלים ומקורות מימון כלכליים ורגילים אשר ניתן להישען עליהם לצורך מציאת פתרון מימוני, נדרש והכרחי לסוגית דיור בקהילה של אנשים עם מוגבלות. מטרת שירותי הייעוץ למצוא מודל מימוני בר-קיימא אשר יאפשר מגורים עצמאיים בקהילה לאנשים עם מוגבלות שאינם זכאים לדיור ציבורי (בדוגמת אנשים עם אוטיזם, אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ואנשים עם מוגבלות נפשית). 

2. ההתקשרות תהיה למשך תקופה של חצי שנה מיום חתימת החוזה בין הצדדים. 

3. סה"כ עלות הפרויקט: 58,000 ₪ .

4. סכום השתתפות הג'וינט: 58,000 ₪ .

5. סכום השתתפות המפעיל: אין .

6. הנימוקים להתקשרות עם SFI: 

א. הגוף היועץ הינו חברה לתועלת הציבור המקדמת חדשנות בתחום המימון החברתי, תוך יצירת כלים חדשניים הנותנים מענה לצרכים חברתיים דחפים בישראל. SFI שמה לעצמה למטרה לשמש כמתווך החברתי-כלכלי הראשון, ונכון להיום, היחידי במדינת ישראל, המבקש להביא לשיפור לנושאים חברתיים רבים, תוך השאת תשואות חברתיות וכלכליות למשקיעים. 

ב. SFI מלווה ארגונים חברתיים, קרנות פילנטרופיות ומשקיעים חברתיים המעוניינים בהשגת תוצאות חברתיות מדידות ובתשואה חברתית, לצד התשואה הכלכלית. 

ג. SFI מציעה שירותי ייעוץ וליווי התומכים ביצירת כלים ועסקאות בסקטור השקעות האימפקט בישראל, כאשר התמחותם כוללת בחינת כדאיות ליצירת כלי השקעות לפתרון בעיה חברתית (לענייננו, היעדר מודל מימוני בר-קיימא לפתרון דיור בקהילה עבור אנשים עם מוגבלות), פיתוח קרנות אימפקט על פי מתודולוגיות מקובלות ברחבי העולם, תוך התייחסות למידול פיננסי המכוון למקסום ומדידת השפעה חברתית באופן כמותי. 

ד. SFI הינה חברה מייסדת ב - Social Finance Global Network וכן מרכזת את פעילות ה- National Advisory Board להשקעות חברתיות בישראל. 

ה. צוות SFI כולל, באופן ייחודי שאינו קיים בארץ, 14 אנשי מקצוע מהשורה הראשונה בתחומי הפיננסים, מחקר עם התמחות בעולם התוכן החברתי, הפעלת תכניות חברתיות וכמובן, ייעוץ. 

ו. יודגש כי דווקא שילוב של אותן התמחויות של SFI: השאת תשואות חברתיות וכלכליות למשקיעים, לצד התמחות ביצירת כלי השקעות לפתרון בעיות חברתיות וכמובן התמחות במידול פיננסי, הם אלו שכה רלוונטיים ומתכתבים באופן טבעי ואף ייחודי עם בקשה זו. בקשה, המבקשת למצוא את אותו מקור/מודל מימוני רחב - היקף ("מחוץ לקופסה"), שיהיה בו כדי לתת מענה בעל ההשפעה הרחבה ביותר לבעיית של היעדר מימון דיור בקהילה עבור אנשים עם מוגבלות. 

אדם הסבור, כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל הג'וינט בנושא באמצעות הדואר האלקטרוני (לכתובת: zivma@jdc.org) וזאת לא יאוחר מיום 26.6.2018 ולהודיע כי קיים ספק אחר המסוגל לספק לחברה את השירותים הנדרשים בתנאים האמורים ובהתאם לתקנות חובת המכרזים. 

לכל פניה כאמור יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה (לרבות שם מלא, כתובת, ומספרי טלפון) וכן את פרטיו של הספק האחר, ולצרף אסמכתאות בדבר הטענות הנטענות בפניה. 

יש לוודא קבלת ההודעה בטלפון: 02-6557218 או באמצעות קבלת אישור חוזר בדואר אלקטרוני. 

עותק מהחלטת ועדת המכרזים בנושא הפניה תשלח לפונים בהתאם לפרטים שמסרו בפנייתם.