ג'וינט ישראל - מכרז להפעלת תכנית "אלף הימים הראשונים במרחב הבדואי"

ג'וינט ישראל - מכרז להפעלת תכנית "אלף הימים הראשונים במרחב הבדואי"

14/06/2018
 1. ג'וינט ישראל - (להלן: "הג'וינט") מבקש לקבל הצעות להפעלת תכנית "אלף הימים הראשונים במרחב הבדואי" (להלן: התוכנית). התוכנית הינה יוזמה של המזמין בשותפות עם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, אשר עניינה הינו הקמה, הפעלה ושדרוג שירותים לגיל הינקות במרחב הבדואי בדרום.
 2. תקופת ההסכם היסודית הינה למשך שנה, עם אופציה למזמין להאריך את תוקפו של ההסכם באותם תנאים ובשינויים מחייבים ל-5 תקופות נוספות של 12 חודשים בכל פעם ולא יותר מ-60 חודשים סה"כ מעבר לתקופת ההסכם היסודית (סה"כ 72 חודשים).
 3. תנאי סף להשתתפות במכרז:
  • על המציע להיות תאגיד הרשום בישראל על פי הוראות הדין הנוגעות לעניין, המנהל ספרים כדין.
  • על המציע להיות בעל ניסיון בהפעלת תכניות חברתיות עבור גופים ציבוריים (משרדי ממשלה ו/או רשויות מקומיות) בלפחות 3 רשויות מקומיות/אזוריות, במשך שלוש שנים לפחות בחמש השנים האחרונות הקודמות למועד פרסום מכרז זה.
  • על המציע לעמוד בדרישות החוק לגבי העסקת עובדים.
  • על המציע להיות בעל מחזור כספי שנתי של לפחות 1,500,000 ₪ בכל אחת מהשנים 2017-2015.
  • על המציע להתחייב להעמיד רפרנט מטעמו וממקורותיו שהכשרתו הינה בתחום הכספים (לפחות 15%).
  • על המציע להיות בעל יכולת תזרימית למימון ביניים של הפרויקט למשך רבעון לפחות, בסך של עד 100,000 ש"ח.
  • על המציע למלא את דרישות אבטחת המידע ושמירה על סודיות, המופיעות במכרז.
 4. מודעה זו הינה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם.
 5.  המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 6. לקבלת מסמכי המכרז נא לפנות לגב' אריאלה גץ באמצעות פנייה במייל לכתובת  ariellaz@jdc.org.
 7. ההצעות תיערכנה בשפה העברית ותוכנסנה במעטפה סגורה וחלקה לתיבת המכרזים בבנין הג'וינט - גבעת רם, ירושלים, וזאת עד ליום 8.7.18 בשעה 14:00. על המעטפה ירשם: "אלף הימים הראשונים במרחב הבדואי".